Přepis auta

Obsah

Do naší advokátní kanceláře se dostavila paní H., jejíž manžel loni na jaře zesnul. Paní H. na základě pozůstalostního řízení nabyla do svého vlastnictví osobní vůz, který si pořídili tehdy s manželem. Potřebovala vyřešit přepis auta.

Paní H., jakožto žena v domácnosti, která celý život vychovávala děti a pečovala o domácnost, a tedy obstarávala teplo domova a veškeré věci okolo domu, auta, pojištění, účtu a spoření obstarával manžel, požádala naši kolegyni o pomoc s přepisem vozidla. Přišla nešťastná z toho, že neví, co je k tomu potřeba ani kam má jít tyto věci vyřídit, když se obává, zda již nejde pozdě a nebude platit nějaké penále.

Ať už jste koupili, dostali či zdědili auto a nevíte stejně jako naše klienta paní H., jaké kroky máte podniknout k tomu, abyste nepromeškali nějaké lhůty pro přepis vozidla či jej správně a co nejrychleji přepsali na sebe. Jak na to Vám pomůže tento článek.

Přepis auta

Právní úprava přepisu auta

Problematiku upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

Lhůta pro přepis auta

Shora uvedená právní úprava stanovuje lhůtu pro přepis auta. Ta činí 10 pracovních dnů od uzavření kupní či darovací smlouvy, úhrady kupní ceny nebo od nabytí právní moc rozhodnutí v dědickém řízení. V případě, že tato lhůta marně uběhne dopouští dárce a obdarovaný či prodávající i kupující přestupku, za nějž hrozí uložení pokuty každému zvlášť až ve výši 50.000 Kč. Zde je nutno být opatrný, neboť onoho přestupku se dopouštějí obě strany právního jednání nikoli jen nový nabyvatel auta, jak se mylně mnoho z nás domnívají.  Jinak tomu však je v případě dědického řízení, neboť tam je odpovědný z přestupku jen nabyvatel auta – dědic.

Postup pro provedení přepisu v bodech

Evidenční kontrola

Žádost o přepis auta

Pojištění auta – Povinné ručení

Evidenční kontrola

S přepisem auta je úzce spjata evidenční kontrola, která se provádí před samotným přepisem auta na libovolné stanici technické kontroly. A to po přechozím objednání. Cílem evidenční kontroly je porovnat údaje ve Velkém technickém průkazu k autu se skutečným stavem auta.

Kontrolovány jsou následující údaje:

  • VIN
  • Barva karoserie
  • Typ motoru
  • Počet míst k sezení
  • Rozměry pneumatika ráfků
  • Výrobní štítky s údaji
  • Zápis tažného zařízení

Za provedení evidenční kontroly je účtována částka V ROZMEZÍ 200 – 800Kč, kdy o provedené kontrole je vystaven protokol, který se následně předkládá jako součást žádosti o přepis vozidla. Platnost evidenční kontroly je 30 dnů. V případě, že v této 30-ti denní lhůtě nestihnete přepsat musíte evidenční kontrolu nejen absolvovat, ale i zaplatit znovu.

Žádost o přepis auta

Jestliže jste prošli evidenční kontrolou a máte u sebe platný protokol o evidenční kontrole, nezbývá než se vydat na jakýkoli obecní úřad s rozšířenou působností, konkrétně na dopravní odbor, kde je nutno nachystat si tyto dokumenty pro urychlení jednání na úřadě:

K přepisu/polopřepisu  na základě plné moci jsme také již v minulosti uvedli články rozebírající blíže tuto problematiku, jakož i aktuální judikaturu Ústavního soudu ČR https://akpytela.cz/clanky-prepis-vozidla-na-zaklade-plne-moci-a-s-tim-spojena-uskali/  a https://akpytela.cz/k-poloprevodu-vozidel-z-pohledu-ustavniho-soudu/

Za přepis auta na dopravním odboru obecního úřadu s rozšířenou působností uhradí žadatel o přepis správní poplatek ve výši 800Kč.

Popřípadě také ekologickou daň v částce 2.000 Kč (EURO 2), 5.000Kč (EURO 1) nebo 10.000Kč (EURO 0), kterou je nutno uhradit v případě, že ojeté auto nesplňuje požadovanou emisní normu. Emisní normy Euro jsou závazné normy Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Emisní normy jsou číslovány a ekologické dani nyní podléhají auta, které splňují pouze normu Euro 2 a nižší. Pro rok 2022 platí, že od ekologické daně jsou i nadále osvobozena auta s emisní normou EURO 3, 4 a 5.

Povinné ručení

Pár slov je třeba ještě dodat k pojmu platná zelená karta, která souvisí s povinným ručením. Jelikož jsme v předchozím výčtu potřebných dokumentů k přepisu auta uvedly tento pojem – platná zelená karta, je třeba toto osvětlit

Zákon č. 168/199 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozu vozidla ukládá povinnost každému vlastníku vozidla vedeného v registru vozidel (tedy každé auto, které má SPZ) mít jej pojištěno – tzv. povinné ručení.

Pro naši klientku paní H. jenž nabyla vlastnictví k vozu v pozůstalostním řízení je situace ohledně povinného ručení taková, že i po smrti manžela – povinné ručení stávající trvá, tudíž k přepisu vozidla přinese zelenou kartu, na níž bude jako pojistník uveden stále ještě zemřelý manžel paní H. Až poté co bude uskutečněn přepis autu si vyřídí paní H.  nové povinné ručení.

Je to z toho důvodu, že:

– Povinné ručení je pojištění, které na rozdíl od jiných druhů pojištění nezaniká smrtí,

 neboť

– je vázáno k samotnému autu nikoli osobě.  Pokud povinné ručení nebylo řádně uhrazeno, přechází tento dluh na dědice, tedy na naši klientu paní H.

V případě koupě či darování auta je nutno doložit zelenou kartu, kde již bude jako pojistník uveden nový nabyvatel auta nikoli původní vlastník.

Závěrem

Samotný přepis auta není nikterak složitý, jen je třeba vyhradit si pro jeho uskutečnění nějaký časový prostor. Po splnění těchto 2, respektive 3. popsaných bodů může být nový majitel auta již zcela klidný, neboť přepis vozidla je finálně dokončen, a to včetně povinného ručení, které je nezbytné, a proto jsme jej začlenili do základního bodu postupu při přepisu auta.  Útěchou může být, ačkoli se zdá, že se člověk hodně nachodí, když přepis vozidla spolu s evidenční kontrolou nelze vyřídit na jednom místě, že pojištění lze sjednat s klidem online z domova, čímž je ušetřena alespoň cesta na pojišťovnu.

Máte své vlastní zkušenosti s přepisem auta ať už pozitivní či negativní? Podělte se o ně s námi, za jakékoli postřehy budeme rádi.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE