Sousedské spory

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby pro sousedské spory, ale i v dalších oblastech občanského práva.

Občanský zákoník klade velký důraz na ochranu vlastnického práva. Tato ochrana se projevuje mimo jiné v „ochraně před sousedy“. Toho, kdo bude naším sousedem, si nevybereme. Někteří sousedé jsou bezproblémoví. Jiní působí menší či větší problémy (v menší či větší míře zasahují do našeho vlastnického práva), např. v podobě zasahování hlukem, prachem, kouřem, vodou, pachem či stínem.

Nabízené služby - sousedské spory

  • poradenství v oblasti sousedských sporů
  • sepsání právního rozboru
  • sepsání výzvy sousedovi ke zdržení se protiprávního jednání
  • sepsání žaloby
  • právní zastoupení
  • aj.
sousedské spory Olomouc

Advokát v televizi

Dne 4. 4. 2016 JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát v rámci vysílání televize NOVA, pořad Televizní noviny, seriál Drazí sousedé poskytl reportérce Dominice Večerkové rozhovor na téma „Sousedské spory“.

Záznam můžete shlédnout zde: TV NOVA

Sousedské imise - sousedské spory

Občanský zákoník zakotvuje ochranu vlastnického práva před tzv. imisemi. Neplatí, že si na svém pozemku nebo ve svém bytě či domě můžeme dělat, co chceme. Musíme šetřit práva sousedů.

Občanský zákoník stanovuje, že: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Hranice pozemků a rozhrady - sousedské spory

Nemálo častým sporem mezi sousedy bývá spor ohledně jejich vlastnické hranice, trefně řečeno v bodě střetu jejich pozemků. Sporem je buďto to, kudy vlastnická hranice vede, nebo to, co tvoří vlastnickou hranici nebo je v její bezprostřední blízkosti (plot, keře a stromy).

Občanský zákoník stanovuje, že: „Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Občanský zákoník dále stanovuje, že: „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE