Trestní právo – advokátní kancelář (obhájce) Olomouc

Trestní právo. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti trestního práva.

V rámci trestního práva naše advokátní kancelář zastupuje:

 • obviněného (již v postavení podezřelého) – podrobněji VIZ NÍŽE
 • poškozeného – podrobněji VIZ NÍŽE

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Neodkládejte řešení svých problémů …

E-book Trestní řízení

STÁHNĚTE ZDARMA advokátní kanceláří vypracovaný E-book Trestní řízení

E-book pojednává o:

 • jednotlivých stádiích trestního řízení (co očekávat a na co si dát pozor)
 • nejčastějších otázkách, se kterými se v naší praxi setkáváme (např. „Policie si mě pozvala na výslech, můžu odmítnout vypovídat?„)

Trestní právo - zastoupení obviněného (podezřelého)

Role obhájce (advokáta)

V trestním řízení je rozhodováno o vinně a nevinně obviněného z trestného činu a případném trestu. Pro rozhodování o vinně a nevinně a trestu je přitom rozhodující vše, co se v trestním řízení odehraje, a to již od prvních úkonů v trestním řízení, např. výslech svědka (zda je proveden v souladu se zákonem, jaké jsou svědkovi pokládány otázky atd.), vyhotovení znaleckého posudku (jaké otázky jsou znalci položeny), podání opravných prostředků (argumenty obsažení ve stížnosti, odvolání atd.) aj. Z těchto důvodů je nezbytné již od prvních úkonů v trestním řízení mít obhájce (advokáta). Role advokáta je v trestním řízení nezastupitelná.

Hledáte-li kvalitní právní služby obhájce (advokáta) pro trestní právo v Olomouci a Olomouckém kraji, tak neváhejte využít tento – kontakt.

Rolí advokáta v postavení obhájce obviněného je dohlížet na zákonnost postupu v trestním řízení, tj. zda jsou dodržována práva obviněného (šetření jeho základních lidských práv, vyhledávání důkazů v jeho prospěch) a zda jsou jednotlivé úkony prováděné v souladu se zákonem (zejména výslech svědka), prokazovat nevinnu obviněného, např. kladením patřičných otázek svědkům, argumentací soudní judikaturou atd., případně usilováním o užití odklonů.

Obhájce se účastní všech úkonů v trestním řízení. Cílem obhájce je zabránit tomu, aby byl obviněný neoprávněně odsouzen za něco, co nespáchal, nebo alespoň co nejvíce zmírnit sankci, která bude obviněnému uložena.

Odklony

Tzv. odklony jsou alternativní způsoby skončení trestního řízení (jinak než odsuzujícím rozsudkem soudu). Tyto mají různé podmínky, ale pro obviněného jsou vždy příznivější. Těmito odklony jsou:

 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání
 • dohoda o vinně a trestu

Poskytované právní služby

V oblasti trestní právo poskytujeme například tyto právní služby:

 • zastoupení při podání vysvětlení
 • zastoupení obviněného v řízení před Policií
 • zastoupen obžalovaného v řízení před soudem (hlavní líčení)
 • podání stížnosti proti vzetí obviněného do vazby
 • podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání
 • podání odvolání
 • podání návrhu na povolení obnovy řízení
 • podání dovolání k Nejvyššímu soudu
 • podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu
 • aj.

Trestní právo - zastoupení poškozeného

Role zmocněnce poškozeného

Rolí advokáta v postavení zmocněnce poškozeného je domoci se v jeho prospěch náhrady škody způsobené trestným činem, a to již úkony v přípravném řízení (před Policií). V případě nutnosti je možné nárok vymoci i v řízení občanskoprávním.

Poskytované právní služby

V oblasti trestního práva poskytujeme například tyto právní služby:

 • podání trestního oznámení
 • uplatnění nároku na náhradu škody
 • zastoupení v přípravném řízení před Policií
 • zastoupení v řízení před soudem
 • podání odvolání
 • podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu
 • aj.

Trestní právo - kontakt

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: