Vypořádání společného jmění

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti manželského majetkového práva, jako je dohoda o vypořádání společného jmění manželů (vypořádání SJM), neboli dohoda o vypořádání SJM.

Poskytované právní služby

 • právní poradenství
 • sepsání dohody o vypořádání společného jmění (dohoda manželů)
 • sepsání žaloby o vypořádání společného jmění (spor manželů)
 • právní zastoupení v rámci soudního řízení
 

Více o rodinném právu – Rodinné právo

Vypořádání společného jmění Olomouc

Co je tzv. společné jmění manželů (SJM) a co je jeho součástí

Společné jmění manželů (SJM) je souhrnem jmění náležející manželům. Jmění je představováno jak aktivy, tak i pasivy – tedy jak majetkem, tak i dluhy.

Majetek

Součástí společného jmění je to, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

 

Pozn.: Odlišný je případ, kdy společné jmění manželů podléhá smluvenému režimu (dohoda manželů ve formě notářského zápisu), anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.

Součástí společného jmění manželů a ani předmětem vypořádání společného jmění tudíž není to, co nabyli manželé před uzavřením manželství.

Součástí společného jmění manželů je ovšem i

 • zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů,
 • podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva (to neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví, viz výše).

Dluhy

Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
 • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Správa společného jmění (v zákonném režimu)

Z právních jednání týkajících se společného jmění manželů nebo jeho součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

V záležitostech týkajících se společného jmění manželů a jeho součástí, které lze považovat za běžné, může právně jednat kterýkoliv z manželů (bez souhlasu druhého).

OVŠEM v záležitostech týkajících se společného jmění manželů a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Jedná-li v takovém případě manžel bez souhlasu druhého manžela, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání (tzv. relativní neplatnost). Právní jednání manžela takto stižené relativní neplatností se dle zákona nicméně považuje za platné (se všemi účinky jím zamýšlenými), dokud se oprávněný manžel této relativní neplatnosti nedovolá (vůči všem účastníkům daného právního jednání).

Vypořádání společného jmění manželů / vypořádání majetku

Zákon stanoví, že je-li společné jmění zrušeno (rozvod), nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace – vypořádání.

Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby.

Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely, není tedy závazné pro věřitele. Zaváže-li se například jeden z manželů, že dluh tzv. doplatí, jsou i přesto nadále vůči věřiteli zavázáni k úhradě dluhu oba manželé, ledaže věřitel souhlasí s vyvázáním druhého manžela.

Vypořádání společného jmění manželů dohodou

Jedná se o první způsob, jak vypořádat společného jmění manželů. Tento způsob vypořádání je preferován (jelikož je založen na dohodě obou manželů). Při vypořádání společného jmění manželů (vypořádání SJM) dohodou je na vůli obou manželů, jak vypořádání provedou (komu co připadne, jestli podíly obou manželů na vypořádání budou stejné, jestli a jaký bude tzv. vypořádací podíl a jeho splatnost apod.).

Na rozdíl od ostatních dvou způsobů vypořádání je dohodu možné uzavřít před i po zrušení (rozvod), zániku, nebo zúžení společného jmění manželů. Dohoda o vypořádání má nicméně vždy účinky ke dni, kdy společné jmění manželů bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání nemovitá věc. Nicméně z důvodu právní jistoty (vypořádání společného jmění manželů není bagatelní záležitostí) se písemná forma doporučuje ve všem případech.

Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části společných majetkových povinností a práv. Společné jmění manželů je tudíž možné vypořádat více dohodami (pokud nejsou v rozporu) a zároveň rozhodnutím soudu anebo tzv. zákonnou domněnkou, viz níže.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů (vypořádání SJM)

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání již zaniklého společného jmění, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud na základě žaloby.

Soud při rozhodování postupuje na základě těchto pravidel:
 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Při vypořádání společného jmění manželů se taktéž zohledňují tzv. vnosy (to, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek) a tzv. investice (to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela), kdy tyto se započítávají zvýšené nebo snížené podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

Zákonná domněnka vypořádání společného jmění manželů (vypořádání SJM)

Zákon dále stanoví, že nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění manželů k vypořádání ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE