Povinná (zákonná) sdělení

Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb:

Dle zákona o advokacii je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V rámci smlouvy o poskytování právních služeb lze pro případ výpovědi za strany klienta zakotvit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.

Legalizace výnosů z trestné činnosti:

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu následovně:

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů:
Všechna jména a příjmení, rodné číslo a nebylo-li přiděleno datum narození, adresa trvalého pobytu, místo narození, pohlaví, státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

2. Určení doby zpracování údajů:
Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu.

3. Vymezení účelu zpracovávání údajů:
Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Upozornění na formu zpracovávání údajů:
Zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace.

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit:
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku. Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách advokáta https://akpytela.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

6. Poučení o předávání osobních údajů:
Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie.

7. Poučení o orgánu dozoru:
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz.

Ochrana oznamovatelů:

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dostupného na adrese www.nntb.cz/c/auax1tkt nebo k rukám Ministerstva spravedlnosti.

Příslušná osoba: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát, telefon: 607 600 442, email: pytela@akpytela.cz.

Přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, NENÍ vyloučeno.

Mimosmluvní odměna:

V případě, kdy není s právníkem dohodnut žádný z jiných druhů odměn, tak se uplatní tzv. mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Text této vyhlášky je dostupný například na stránkách České advokátní komory.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE