Povinná (zákonná) sdělení

Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb:

Dle zákona o advokacii je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V rámci smlouvy o poskytování právních služeb lze pro případ výpovědi za strany klienta zakotvit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.


Legalizace výnosů z trestné činnosti:

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů
Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby (viz kapitola 5.2.2.)

2. Určení doby zpracování údajů
Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

3. Vymezení účelu zpracovávání údajů
Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Upozornění na formu zpracovávání údajů (jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace).

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.

6. Poučení o předávání osobních údajů.

7. Poučení o orgánu dozoru.


Mimosmluvní odměna:

V případě, kdy není s právníkem (právník Olomouc) dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn, tak se uplatní tzv. mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Text této vyhlášky je dostupný například na stránkách České advokátní komory – zde. Velkou nevýhodou mimosmluvní odměny je, že neumí reagovat ani na specifické okolnosti případu ani na poměry klienta. Tato odměna se typicky uplatňuje v případě ex offo (ustanovení advokáta soudem).

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE