Náhrada škody

Náhrada škody (náhrada újmy). Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti náhrady škody.

Nabízené právní služby

Nabízené právní služby a náhrada škody (náhrada újmy):

 • právní poradenství
 • vymáhání náhrady škody
 • vymáhání náhrady nemajetkové újmy
 • vymáhání škody na zdraví
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou
 • vymáhání náhrady škody způsobené pracovním úrazem
 • sepsání předžalobní výzvy
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v občanskoprávním řízení
 • aj.

Postup vymáhání náhrady škody

Postup vymáhání náhrady škody je následující:

 • právní posouzení Vašich nároků
 • zaslání (předžalobní) výzvy
 • podání žaloby (v případě neuhrazení po doručení výzvy)
 • podání návrhu na exekuci (v případě neuhrazení po vydání rozsudku)

 

Poskytujeme komplexní právní řešení škodných událostí. Náhradu újmy (škody) vymáháme po:

 • škůdci
 • pojišťovně

 

Právní úprava upravující náhradu újmy (škody) je poměrně rozsáhlá a především dosti složitá (mimo jiné je třeba dávat pozor na promlčení nároků). Není tudíž vhodné se spoléhat na sebe sama nebo vzory na internetu. Při domáhání se náhrady újmy (škody) je vždy vhodné vyhledat advokáta (právníka).

Náhrada škody (náhrada újmy)

Škoda představuje újmu na jmění (majetku).

Příklad: Jako příklad lze uvést případ, kdy pan Hrozný (škůdce), ať již omylem nebo úmyslně, zapálí pole s obilím, které vlastní pan Bylina.

Příklad: Jako další případ lze uvést situaci, kdy podnikateli vznikne škoda v souvislosti s opatřením státu (nouzový stav, krizová situace).

náhrada škody Olomouc

Rozsah náhrady škody

Hradí se:

 • skutečná škoda (úbytek existujícího majetku)
 • to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk)

Způsob náhrady škody

Škoda se nahrazuje:

 • uvedením do předešlého stavu – Ve výše uvedeném případě toto není možné. Obilí je sice možné zasít, ale toto „nevyroste hned“.
 • náhrada škody v penězích (není-li to možné, anebo žádá-li to poškozený) – Ve výše uvedeném případě úhradou škody vzniklé v důsledku shořelého obilí v penězích (Kč).

 

Zákon v souvislosti s náhradou újmy (škody) upravuje spoustu dalšího. Například:

 • prevenční povinnost poškozeného
 • možnost vzdát se práva na náhradu škody (i předem)
 • okolnosti vylučující odpovědnost – nutná obrana, krajní nouze
 • postup při způsobení škody více osobami
 • škodu způsobenou nezletilým
 • škodu způsobenou zvířetem
 • aj.

Náhrada škody na zdraví

Škoda na zdraví je z důvodu své specifičnosti zákonem řešena speciálně, a to zejména z pohledu práv poškozeného.

Odlišnosti oproti „běžné škodě“:

 • delší promlčecí lhůta
 • přednostní výplata v rámci insolvenčního řízení
 • aj.

 

náhrada škody Olomouc

Jednotlivé nároky

Poškozený má v souvislosti s újmou na zdraví právo na náhradu:

 • tzv. bolestné – náhrada za újmu na těle člověka (ve výši podle rozsahu zranění)
 • tzv. ztížení společenského uplatnění – náhrada trvalých následků
 • tzv. přiměřené zadostiučinění – náhrada duševních útrap
 • náklady spojené s péčí o zdraví – náhrada toho, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – náhrada z důvodu snížené schopnosti práce
 • náhrada za ztrátu na důchodu

 

Výše bolestného a ztížení společenského uplatnění je stanovena Metodikou Nejvyššího soudu dostupnou zde – Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Náhrada škody při usmrcení – při usmrcení mají pozůstalí nárok na:

 • jednorázovou peněžitou náhradu manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké
 • náklady pohřbu
 • náklady na výživu pozůstalým – výživa těch, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE