Často kladené otázky (FAQ)

Nejčastěji kladené otázky:

Souhrn poskytovaných právních služeb najdete v záložce právní služby.

1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb, pokud není ujednáno jinak.

Pokud chcete přesné nacenění, tak se na nás neváhejte obrátit, jsme tu pro Vás – Váš advokát (právník).

Vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.

č.ú.: 4858558329/0800

Kancelář Olomouc:

Po-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Prostějov:

Po 8.00 – 12.00      Út – St 8.00 – 16.00

Kancelář Přerov:

St-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Olomouc:

Litovelská 1349/2b, Olomouc (2. patro)

Kancelář Prostějov:

Sportovní 3607/3, Prostějov (2. patro)

Kancelář Přerov:

Č. Drahlovského 1040/14, Přerov (přízemí)

Kancelář Olomouc:

Ano. U budovy advokátní kanceláře jsou bezplatná parkovací místa s označením „advokátní kancelář JUDr. David Pytela“.

Kancelář Prostějov:

Ano. Bezplatné parkování je možné přímo na ulici Sportovní.

Kancelář Přerov:

Ano. Bezplatné parkování je možné přímo na ulici Č. Drahlovského.

Ano, 1x týdně ZDARMA posíláme právní rady a tipy formou emailu. V případě Vašeho zájmu se přihlaste.

Další otázky:

Cena

Cena konzultace s právníkem (advokátem) se odvíjí od 2 proměnných, a to délky konzultace a sazby účtované právníkem (advokátem).

U nás v advokátní kanceláři takto účtujeme 1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu konzultace.

Odměna právníka (advokáta) je zejména odvislá od rozsahu času stráveného právním zastoupením. V případě soudního řízení je totiž zpravidla nutné provést hned několik úkonů. Těmito úkony je například sepsání předžalobní výzvy, sepsání žaloby, účast u soudního jednání atd.

U nás v advokátní kanceláři takto účtujeme 1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb.

Odměna obhájce (advokáta) je zejména odvislá od rozsahu času stráveného obhajobou. V případě obhajoby je totiž zpravidla nutné provést hned několik úkonů. Těmito úkony je například účast při výslechu na policii, sepsání stížnosti proti zahájení trestního stíhání, účast u soudního jednání, sepsání odvolání atd.

Obhájce (advokát) při převzetí obhajoby přitom zpravidla účtuje zálohu.

U nás v advokátní kanceláři takto účtujeme 1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu obhajoby.

Právník (advokát) může být placen hned několika způsoby. Zpravidla je sjednávána buďto časová odměna, nebo pevná odměna.

Časová odměna:

Odměna je stanovena jako násobek sjednané sazby (Kč) a počtu půlhodin (času) strávených advokátem (právníkem) při poskytování právní služby.

U nás v advokátní kanceláři takto účtujeme 1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb.

Pevná odměna:

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, například v případě sepisování či revize smluv (dokumentů) právníkem (advokátem).

Právníka (advokáta) ve většině případů platí klient.

V případě, kdy probíhá soudní řízení (občanské, trestní nebo správní) a kdy je klient v rámci soudního řízení úspěšný, tak jsou klientovi následně náklady právníka (advokáta) hrazeny buďto protistranou, nebo státem (trestní řízení).

V případě nedostatečných příjmových a majetkových poměrů může být právník (advokát) ustanoven bezplatně soudem nebo Českou advokátní komorou. Žadatel je v takovém případě povinen nedostatek příjmových a majetkových poměrů prokázat.

Soudní náklady

Soudní poplatek primárně platí žalobce.

V případě, kdy je klient v rámci soudního řízení úspěšný, tak je soudní poplatek jakožto součást náhrady nákladů soudního řízení klientovi následně hrazen protistranou.

V případě nedostatečných příjmových a majetkových poměrů může být soudní poplatek prominut. Žadatel je v takovém případě povinen nedostatek příjmových a majetkových poměrů prokázat.

Soudní poplatek při odvolání platí osoba, která podává odvolání. Tou je ta osoba, která je částečně či zcela neúspěšná v rámci řízení před soudem prvního stupně, ať už žalobce či žalovaný.

V případě, kdy je klient v rámci odvolacího řízení úspěšný, tak je soudní poplatek za odvolání jakožto součást náhrady nákladů odvolacího řízení klientovi následně hrazen protistranou.

V případě nedostatečných příjmových a majetkových poměrů může být soudní poplatek za odvolání prominut. Žadatel je v takovém případě povinen nedostatek příjmových a majetkových poměrů prokázat.

Soudní poplatek se vrací pouze v zákonem stanovených případech, zejména:

  • snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním
  • snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto
  • v plné výši bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně

Náklady soudního řízení si primárně platí každý z účastníků sám.

Nicméně v případě, kdy je klient v rámci soudního řízení úspěšný, tak jsou náklady soudního řízení klientovi následně hrazeny protistranou. Náhrada nákladů soudního řízení zejména představuje soudní poplatek a náklady právního zastoupení.

Náhrada nákladů soudního řízení se vyčísluje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Ve vztahu k nákladům právního zastoupení je výše náhrady odvislá od počtu úkonů učiněných advokátem v rámci soudního řízení.

Výše náhrady za jednotlivý úkon je přitom stanovena podle předmětu řízení, a to buďto rostoucím způsobem podle výše peněžitého plnění, nebo pevnou částkou v případě nepeněžitého plnění (podrobněji viz text příslušné vyhlášky).

Rozvod

Rozvod je životním milníkem, který není radno podcenit. Je několik právních oblastí, při kterých je vhodné nehledat jen tak někoho, ale odborníka na danou oblast – specialistu. Rozvod je právě jednou z nich. 

Rodinné právo (rozvod, vypořádání společného jmění manželů, péče o dítě a výživné) je přitom jednou z hlavních specializací naší advokátní kanceláře.

Přečtěte si návody a články z oblasti rodinného práva vypracované naší advokátní kanceláří.

Odměna právníka (advokáta) u rozvodu je zejména odvislá od rozsahu času stráveného poskytováním právních služeb. V případě rozvodu je totiž zpravidla nutné provést hned několik úkonů. Těmito úkony je například sepsání návrhu na rozvod, v případě nezletilých dětí i sepsání návrhu na úpravu péče a výživného, sepsání dohody nebo žaloby o vypořádání společného jmění manželů a účast u jednotlivých soudních jednání.

Je samozřejmě na klientovi, zda právníka (advokáta) pověří všemi výše uvedenými činnosti, nebo jen některými.

U nás v advokátní kanceláři takto účtujeme 1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb.

V případě nesporného rozvodu je třeba vypracovat hned několik dokumentů. 

Těmito dokumenty je návrh na rozvod a dohoda o vypořádání společného jmění manželů. Naše advokátní kancelář za schůzku, návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, tj. kompletní právní servis, účtuje 11 000 Kč + DPH.

V případě, kdy mají manželé společné nezletilé děti, je třeba navíc i dohoda o úpravě poměrů k nezl. dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem. Naše advokátní kancelář za schůzku, návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem, tj. kompletní právní servis, účtuje 15 000 Kč + DPH.

Smlouvy

Kupní smlouvu ohledně nemovité věci není vhodné řešit bez pomoci odborníka. Zaprvé z důvodu právní složitosti, zadruhé s ohledem na cenu. Prodělat milióny kvůli ušetření pár tisíc se určitě nevyplatí.

Nemovitosti jsou přitom jednou z hlavních specializací naší advokátní kanceláře.

Naše advokátní kancelář za vypracování kupní smlouvy účtuje 9 000 Kč + DPH. V případě kupní smlouvy spojené s advokátní úschovou účtujeme 14 000 Kč + DPH + 0,3 % z kupní ceny.

Sepsání kupní smlouvy může platit kdokoliv. Prodávající, kupující, oba dva na půl, nebo osoba odlišná (zpravidla realitní zprostředkovatel). Vše záleží pouze na dohodě smluvních stran.

V případě kupní smlouvy, kterou nesepisuje právník (advokát) dané smluvní strany (kupující nebo prodávající), je vhodné si nechat kupní smlouvu zrevidovat. V kupní smlouvě totiž mohou být chyby anebo může být napsána jednostranně výhodně.

Naše advokátní kancelář za vypracování kupní smlouvy účtuje 9 000 Kč + DPH. V případě kupní smlouvy spojené s advokátní úschovou účtujeme 14 000 Kč + DPH + 0,3 % z kupní ceny

V případě revize účtujeme 1 300 Kč + DPH za 2 stran textu.

Darovací smlouvu ohledně nemovité věci není vhodné řešit bez pomoci odborníka. Zaprvé z důvodu právní složitosti, zadruhé s ohledem na cenu. Při darování nemovitosti taktéž vyvstává několik aspektů, které je vhodné prokonzultovat.

Nemovitosti jsou přitom jednou z hlavních specializací naší advokátní kanceláře.

Naše advokátní kancelář za vypracování darovací smlouvy účtuje 7 000 Kč + DPH. V případě darovací smlouvy spojené s věcným břemenem účtujeme 9 000 Kč + DPH.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE