Přestupky

Přestupky. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti přestupků a správního práva.

Nabízené právní služby

Přestupky a nabízené právní služby:

 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloba proti nezákonnému rozhodnutím správního orgánu nebo žaloba proti nezákonnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • aj.

 

Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, případné následné sepsání správní žaloby ke správnímu soudu (krajský soud) a případné následné sepsání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Přestupky

V souvislosti s obviněním ze spáchání přestupku je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka.

Druhy přestupků

Zákon zná několik druhů přestupků. Přestupky jsou zejména:

 • Dopravní přestupky – o těchto podrobněji viz NÍŽE
 • Přestupky proti veřejnému pořádku
 • Přestupky proti občanskému soužití
 • Přestupky proti majetku
 • Přestupky na úseku podnikání
 • Přestupek křivého vysvětlení

Tresty

Za přestupek lze uložit:
 • napomenutí
 • pokuta
 • zákaz činnosti
 • propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 • zveřejnění rozhodnutí o přestupku
advokát přestupky Olomouc

Dopravní přestupky

V souvislosti s obviněním ze spáchání dopravního přestupku (přestupku obecně) je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka.

Způsoby řešení dopravních přestupků

Blokovým řízením na místě

Specifiky blokového řízení je:

 • přiznání spáchání přestupku
 • absence dokazování
 • uložení pokuty včetně případné ztráty bodů
 • NEMOŽNOST odvolání
právník přestupky Olomouc

Z výše uvedeného vyplývá, že přiznáním spáchání přestupku a zaplacením pokuty ztrácíte jakoukoliv budoucí možnost obrany proti danému rozhodnutí. Pokud tedy se spácháním přestupku nebo ukládanou sankcí nesouhlasíte, tak odmítněte vyřízení věci v blokovém řízení a požadujte projednání ve správním řízení.

V případě odmítnutí policie sepisuje protokol, který Vám následně dává k podpisu. Tento podepsat můžete, nicméně je důležité, co je v protokolu uvedeno. Policie si do protokolu často napíše „co potřebuje“, což činí problémy v následném správním řízení. Trvejte tedy na tom, aby v protokolu bylo uvedeno Vaše přesné vyjádření. V opačném případě protokol nepodepisujte. Přestupky jsou nejzrádnější právě v tom, aby člověk neudělal chybu „na místě“ při jednán s policí. V případě nutnosti je možné (dle občanského zákoníku) si postup policie nahrát na záznamové zařízení (audio záznam). O tomto stačí policistu informovat, jeho souhlasu již není třeba.

Kontakty na příslušná oddělení Policie české republiky je možné dohledat veřejně.

 

Správním řízení (následně)

Podstatnou součástí správního řízení je fáze dokazování. Správní orgán musí prokázat zaprvé spáchání přestupku a zadruhé, že jste jej spáchali Vy. V opačném případě je na základě zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného povinen rozhodnout o Vaší nevinně. Přestupky není možné hledat tam, kde není dostatek důkazů.

V rámci správního řízení je důležitá úloha advokáta (právníka), který detailně dohlíží na zákonnost postupu správního orgánu a hledá argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce. V případě potřeby následně pečlivě sepíše opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu.

Proti rozhodnutí správního orgánu je možné podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu (krajský úřad). Proti rozhodnutí nadřízeného správního orgánu je možné podat správní žalobu ke správnímu soudu (krajský soud), případě dále kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE