Směnka

Směnka. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti směnečného práva. Směnka – vzor ke stažení níže.

Právní služby spojené se směnkou

 • sepsání směnky
 • posouzení platnosti a vymahatelnosti směnky
 • mimosoudní vymáhání nároků ze směnky
 • soudní vymáhání nároků ze směnky
 • právní zastoupení oprávněného i povinného ze směnky
 • aj.
Směnka vzor

Co je směnka

Směnka je listinným cenným papírem, kterým je možné zajistit závazek (pohledávku) mezi podnikateli i nepodnikateli. Je ovšem třeba dávat velký pozor na to, že směnka (její sepsání) je vysoce formální právní jednání a listina, při kterém i sebemenší chyba může způsobit neplatnost směnky. Z tohoto důvodu je vhodné záležitosti spojené se směnkou (od jejího sepsání až po její vymáhání) řešit s advokátem.

Náležitosti - směnka

Zákon k tomu, aby byla směnka platná, vyžaduje přesně stanovené náležitosti, jejichž nedodržení má za následek neplatnost směnky. Směnka musí být písemná a musí obsahovat následující:

 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána;
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu;
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka);
 4. údaj splatnosti;
 5. údaj místa, kde má být placeno;
 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
 7. datum a místo vystavení směnky;
 8. podpis výstavce.

Vzor směnky vlastní - směnka

Jako jeden z možných vzorů směnky vlastní je možné uvést následující:

SMĚNKA VLASTNÍ BEZ PROTESTU

obec dne den, měsíc a rok

Já,
Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., adresa dlužníka
Za tuto směnku zaplatím, bez protestu, dne den, měsíc a rok, na řad jméno, příjmení, dat. nar./r.č., adresa věřitele, částku XXX.XXX Kč.

podpis dlužníka

Postup vymáhání směnky

V případě, kdy je směnka platná a po datu splatnosti, tak je možné přistoupit k jejímu vymáhání.

Ve vztahu k dlužníkovi je po celou dobu klíčové sledovat jeho případnou insolvenci ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku.

V rámci vymáhání je dle právních předpisů nejprve dlužníkovi zaslat písemnou předžalobní výzvu, v rámci které je vyzván k úhradě nároků ze směnky vyplývajících.

Pokud dlužník přes zaslanou předžalobní výzvu neuhradí (nebo nedojde k dohodě spočívající v úhradě dluhu ve splátkách), tak lze po pokynu klienta přistoupit k soudnímu vymáhání.

Soudní řízení je zahájeno tzv. návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Přílohou tohoto návrhu musí být originál směnky. Na základě tohoto návrh soud vydává tzv. směnečný platební rozkaz, který doručuje dlužníkovi.

Dlužník se proti směnečnému platebnímu rozkazu může bránit tzv. námitkami, které jsou následně projednávány soudem v rámci nařízeného soudního jednání.

Výsledkem výše popsaného procesu je rozhodnutí soudu, na základě kterého je dlužník povinen uhradit nejen nároky vyplývající ze směnky, ale i náhradu nákladů soudního řízení představující soudní poplatek a odměnu právního zástupce.

Pokud dlužník neplatí dobrovolně i přes vydané soudní rozhodnutí, tak je nárok klienta vymáhán v rámci exekučního řízení.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE