Přepis vozidla na základě plné moci

Obsah

Koupili či prodali jste vozidlo a nyní je potřeba zařídit přepis vozidla na příslušném úřadu. Tak, aby nový vlastník byl uveden ve velkém technickém průkazu vozidla. Tedy aby došlo ke změně vlastníka v evidenci motorových vozidel?

Může se zdát, že jde již jen o jednoduchý a formální krok k tomu, aby byl celý prodej vozu dokončen. Není tomu však tak vždy! Komplikace přináší možnost prodávajícího udělit kupujícímu plnou moc pro přepis vozidla. Namísto toho, aby záležitost museli jít společně vyřídit na úřad. Pro prodávajícího však tímto vzniká velice ošemetná situace, zvláště když narazí na podvodník. Nebo byť i jen lajdáka, který na přepis moc nedbá. V takovém případě je totiž v evidenci vozidel veden jako vlastník vozidla i nadále prodávající a bohužel neexistuje žádný způsob, jak kupujícího přinutit k přepisu vozidla.

Přepis vozidla

Pokuta pokud není přepis vozidla uskutečněn

Ze zákona č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích plyne povinnost přepsat vozidlo do 10 pracovních dnů od prodeje. Jinak hrozí pokuta až 50.000 Kč.

Nově je stanovena možnost přepsat vozidlo na základě plné moci, kde podpis toho, kdo plnou moc udělil musí být úředně ověřen. Na základě této plné moci může právě kupující přepsat vozidlo bez nutnosti účasti prodávajícího na úřadě. Problém nastává v okamžiku, kdy takto pověřená osoba (kupující) neučiní ve lhůtě 10 pracovních dnů. Původní vlastník (prodávající) je totiž v takovémto případě v evidenci vozidel veden i nadále jakožto jediný vlastník vozidla. A tudíž veškeré případné pokuty jdou i nadále za ním.

Není to však jediný problém. Neboť i nadále je tato osoba povinna platit zákonné pojištění – povinné ručení. Protože pro jeho zrušení je třeba na pojišťovnu dodat kopii velkého technického průkazu, kde je změna vlastníka již vyznačena. Je tedy velký problém, když kupující na přepis vozidla nedbá a k tomu je třeba navíc vůči prodávajícímu nekontaktní. Neboť prodávající nemá žádnou faktickou možnost dosáhnout přepisu vozidla. A to i přesto, že novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích z 1. 6. 2016 byla zakotvena možnost uvedená v ust. § 8a, která má pomoci právě při nečinnosti kupujícího.

Přepis vozidla po novele

Avšak i tato úprava má své mezery zvláště v případě, pokud prodávající již nemá žádné doklady k vozidlu a kupující dělá „mrtvého brouka“.

§ 8a zní:
„(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 5 obdobně.

(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“

Jak přepis vozidla prakticky funguje

Prakticky toto ustanovení funguje totiž následovně:

1. prodávající se obrátí na příslušný úřad, protože kupující neposkytl dostatečnou součinnost pro přepis vozidla,

2. na to příslušný úřad zavede do evidence údaje kupujícího, jakožto nového vlastníka vozidla a vyzve ho, aby se k žádosti ve lhůtě 14 dnů vyjádřil a poskytl úřadu součinnost k přepisu (předložil technický průkaz vozidla, plnou moc, prošel evidenční kontrolou a především se dostavil na úřad),

3. v okamžiku, kdy kupující na tuto výzvu nebude reagovat a nedostaví se na úřad dokončit přepis vozidla, dochází v evidenci opět k návratu k předchozím údajům, tedy že vlastníkem je i nadále prodávající a kupující je uveden jen v poznámce, že došlo k žádosti o přepis, k němuž však již reálně nedošlo.

Jedinou reálnou možností, jak docílit přepisu vozidla je obrátit se na policii ČR, kde Vaše oznámení bude vyřešeno postoupením na přestupkovou komisi, jakožto přestupek dle ust. § 83 odst. 1 písm. b) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a tedy jako přestupek spáchaný nejen kupujícím, ale stejně tak prodávající. Za tento přestupek hrozí každému zvlášť pokuta ve výši do 50.000Kč, právě za nesplnění povinnosti přepisu vozidla do 10 pracovních dnů od jeho prodeje.

Závěr

Jediným neprůstřelným řešením je oboustranné udělení plné moci.

… dále nezapomeňte na důležitost obsahu kupní smlouvy, na jejímž základě je vozidlo prodáváno. Ledabyle napsaná smlouva Vám může v budoucnu způsobit mnoho potíží (rada vyplývající z mnohaletých zkušeností). Podrobnější povídání by ovšem bylo na samostatný článek.

Související odkazy:

Kupní smlouva

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE