Kupní smlouva na auto a přepis

Obsah

Kupní smlouva na auto by měla být řádně a odborně sestavena právníkem. Koupě (prodej) vozidla je častým právním jednáním. Vzhledem k hodnotě vozidla se přitom nejedná o bagatelní obchod. Přesto spousta lidí podceňuje náležitosti kupní smlouvy na auto a povinnosti spojené s přepisem vozidla v registru vozidel. Níže najdete tipy, jak se vyhnout potencionálním problémům.

Kupní smlouva na auto představuje závazkový právní vztah mezi prodávajícím (vlastníkem vozidla) a kupujícím. Níže se budeme věnovat především tomu, co by smlouva na prodej auta měla obsahovat a na co si dát pozor jak při uzavírání kupní smlouvy na auto, tak při následném přepisu v registru vozidel.

Právní úpravu kupní smlouvy na auto nalezneme v ustanovení § 2079 – § 2084 občanského zákoníku. Především v úpravě speciální (koupě movité věci) obsažené v ustanovení § 2085 – § 2127 občanského zákoníku.

Kupní smlouva na auto - základní náležitosti

Identifikace účastníků

Mezi základní náležitosti smlouvy o koupi vozidla patří identifikace prodávajícího a kupujícího. Vedle jména a příjmení, data narození či rodného čísla a bydliště také číslo občanského či řidičského průkazu. Asi si každý řekne, to je jasné, to přece vím, ale málo kdo ví, že nedostatečná identifikace osoby, především kupujícího, může způsobit následné komplikace.

Především mohou vyvstat problémy při přepisu majitele vozidla v registru vozidel, k němuž vlastně vůbec nemusí dojít z důvodu nedostatečné aktivity jedné ze stran (k tomu viz níže). To, že však nedojde k přepisu vlastníka v registru vozidel ještě není zcela to nejhorší. Vedle toho, pokud nedojde k řádné identifikaci kupujícího, a to především k reálnému ověření jeho totožnosti, především řidičského průkazu, dopouští se prodávající přestupku dle zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, (přikázání a svěření samostatného řízení vozidla osobě, o níž neznáte údaje potřebné k určení její totožnosti) za nějž hrozí uložení pokuty ve výši 5.000 Kč až 10.000 Kč.

kupní smlouva na auto

Specifikace předmětu koupě – vozidla

Předmět koupě, tedy vozidlo, je ve smlouvě o koupi auta třeba řádně a důkladně specifikovat. To z toho důvodu, aby jej nebylo možno zaměnit s jakýmkoli jiným vozidlem. Zejména je třeba uvést:

  • typ a model vozidla
  • registrační značku
  • rok výroby
  • VIN kód
 
Dále je vhodné uvést taktéž stav tachometru, datum první registrace vozidla a barvu vozidla. Pro případné budoucí spory (uplatnění práva z vad aj.) doporučuji specifikovat vozidlo i dle dalších údajů z velkého technického průkazu, jako je objem nádrže, výkon motoru či druh paliva.

Kupní cena

Kupní cena je taktéž podstatnou náležitost kupní smlouvy na auto, ale nemusí být vždy vyjádřena pouze konkrétní částkou ať už v korunách či jakékoli jiné měně (byť je to nejlepší). Postačí, pokud je ujednána dostatečně určitě. Je tedy možné, že bude ujednán i jen způsob určení kupní ceny. Například jakým výpočtem se kupní cena určí.

U koupě vozidla, respektive u koupě jakékoli movité věci je přípustné uzavřít kupní smlouvu i bez určení kupní ceny. Je to možné však za podmínky, kdy se musí jednat o vůli, jak kupujícího, tak prodávajícího. V takovémto případě platí, že kupní cena je ujednána v takové výši, za niž se totéž či srovnatelné vozidlo (předmět) v době uzavření kupní smlouvy a za obdobných smluvních podmínek prodává.

Datum a podpis

V samotném závěru smlouvy nesmí chybět vlastnoruční podpis prodávajícího a kupujícího. Ze zákona není nutno opatřit podpisy ověřovací doložkou o pravosti podpisu. Postačí tedy prosté podpisy smluvních stran.

Samozřejmostí na každé smlouvě a jakékoli listině je taktéž datum, kdy došlo k jejímu uzavření. Datum podpisu smlouvy je důležité právě pro následné možnosti uplatnění práva z vad, a také pro účely dodržení zákonné 10 denní lhůty pro přepis vozidla v registru vozidel.

Práva z vad

Prodávající ze zákona musí kupujícího upozornit na vady, které nelze považovat za vady vzniklé běžným opotřebením, nemělo by tedy chybět jejich uvedení a popis v kupní smlouvě. Vady vzniklé běžným opotřebením se rozumí spotřebování, opotřebovávání věcí – olej, pneumatiky, brzdové destičky, pneumatiky, sedačky, ohmatání volantu, rez apod.

Prodávající fyzická osoba odpovídá však pouze za skryté vady dle ust. § 2100 občanského zákoníku.

V případě, že se po prodeji vozidla objeví tyto skryté vady má kupující možnost uplatit své právo z vad u prodávajícího, avšak nejpozději do 6 měsíců od převzetí vozidla.

Břemeno důkazní je u skrytých vad na straně kupujícího, který musí prokázat jejich existenci v době prodeje vozidla. V zásadě se tak děje pomocí znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem z oboru strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace autoopravárenství – opravy motorových vozidel.

Změna vlastníka vozidla v registru vozidel (kupní smlouva na auto)

Ustálenou praxí se stalo, že prodávající vystaví kupujícímu plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem pro účely přepisu vlastníka vozidla v registru motorových vozidel. Tedy již se často nestává, že by prodávající šel s kupujícím na příslušný úřad, aby společně vozidlo řádně přepsali (pozn. tento postup je však rozhodně lepší a bezpečnější, pokud jste na straně prodávajícího).

V okamžiku, kdy prodávající nenechá vozidlo hned při podpisu kupní smlouvy přepsat na příslušném úřadu na kupujícího může se dostat do nelehké situace především při následné pasivitě kupujícího.

Ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, plyne povinnost přepsat vozidlo do 10 pracovních dnů od prodeje, jinak se dopouští jak prodávající, tak kupující přestupku, za nějž hrozí uložení pokuty každému zvlášť až ve výši 50.000 Kč.

Když k přepisu vozidla nedojde, tak je prodávající v registru motorových vozidel veden i nadále jakožto jediný vlastník vozidla. Tudíž je jakožto provozovatel vozidla povinen hradit veškeré případné pokuty. Jakožto provozovatel vozidla je taktéž povinen platit zákonné pojištění -povinné ručení. Prodávajícímu takto může vyvstat tedy nejeden velký problém.

Kupní smlouva na auto - doporučení na závěr

Klást velký pozor na sepsání kupní smlouvy, aby obsahovala všechny podstatné náležitosti. Při koupi ojetého vozidla doporučujeme předem vozidlo řádně prohlédnout a vždy provést zkušební jízdu. Nejlepší je přizvat si ke koupi ojetého vozidla automechanika, který dokáže lépe posoudit stav vozidla než jeho běžný uživatel. Pokud dojde ke koupi vozidla vždy jděte v den podpisu smlouvy učinit na příslušný úřad přepis vozidla společně s kupujícím.

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE