GIBS

Obsah

O postavení obviněných a jejich právech v trestním řízení jsme informovali již předchozích článcích. Nyní se na trestní řízení podíváme z jiného úhlu pohledu, a to konkrétně optikou orgánu činných v trestním řízení. Mezi tyto orgány patří rovněž Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“).

GIBS

Zákonné vymezení GIBS

Právní zakotvení GIBS upravuje zákon č. 341/2011 Sb., o generální inspekci bezpečnostních sborů, v platném znění (dále jen „zákon o GIBS“). Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o GIBS stanoví, že GIBS je ozbrojeným bezpečnostním sborem. V čele GIBS stojí ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády předseda vlády. Návrh na jmenování konkrétní osoby ředitelem GIBS musí být před samotným jmenování projednán Výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Úkoly GIBS

Úkoly, které jsou GIBS svěřeny, upravuje ustanovení § 2 zákona o GIBS. Ke stěžejní působnosti GIBS patří zejména:

  1. Vyhledávání, odhalování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je
    1. Příslušník Policie ČR, Vězeňské služby, celník, anebo přímo příslušník GIBSZaměstnanec ČR zařazený k výkonu práce v Policii ČR nebo v GIBS
    1. Zaměstnanec ČR zařazený k výkonu práce v Celní správě ČR anebo Vězeňské službě ČR, pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů
  2. Vyšetřovat trestný čin příslušníka Policie ČR, Vězeňské služby ČR, celníka nebo zaměstnance zařazeného k výkonu práce v Policii ČR
  3. Vyšetřovat trestný čin zaměstnance ČR zařazeného v Celní správě ČR nebo Vězeňské službě ČR, pokud byl trestný čin spáchán při plnění jejich úkolů
  4. Provádět zkoušku spolehlivosti
  5. Vydávat metodická doporučení
  6. Sledovat a vyhodnocovat informace o protiprávní činnosti výše uvedených osob.

Z výše uvedeného je zřejmé, že do působnosti GIBS spadají příslušníci vyjmenovaných sborů (policie, vězeňství a samotné GIBS, celníci) a „civilní“ zaměstnanci Policie ČR a GIBS bez dalšího. U ostatních zaměstnanců se vyžaduje, aby se trestného činu dopustili v souvislosti s výkonem povolání. Přijme-li tudíž např. zaměstnanec Celní správy (například správce IT) úplatek při plnění své funkce, bude podléhat prověřovací pravomoci GIBS. Naopak pokud bude přistižen při řízení automobilu v rámci své soukromé jízdy, budou úkony vyšetřování provádět příslušníci Policie ČR.

Oprávnění příslušníků GIBS

Oprávnění příslušníků GIBS jsou relativně široká. Za podmínek zákona o Policii jsou příslušníci GIBS oprávněni omezit osobní svobodu. Pod omezením osobní svobody rozumíme zpravidla krátkodobé omezení možnosti volného pohybu, kdy v tomto případě bude omezovaným právě příslušník či zaměstnanec jiného bezpečnostního sboru.

Dále jsou příslušníci GIBS oprávněni zajistit osobu, která svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, nebo život a zdraví jiných osob, anebo majetek. Taktéž mohou zajistit osobu, která má být předvedena podle trestního řádu, tj. typicky osoba, která nedbá výzvy soudu či jiného orgánu činného v trestním řízení dostavit se k výslechu apod.

Příslušníci GIBS jsou taktéž oprávněni zastavovat dopravní prostředek a provádět jeho prohlídku, a to za podmínek § 16 odst. 1 zákona o GIBS. Například tak mohou učinit, jestliže pronásledují pachatele úmyslného trestného činu, anebo pátrají-li po hledané osobě, zbraních či střelivu.

Mezi oprávnění příslušníků GIBS patří taktéž použití donucovacích prostředků, mezi něž řadíme zejména hmaty, chvaty, obušek, slzotvorný nebo jiný dočasně zneschopňující prostředek, varovný výstřel a pouta. Tyto prostředky však může využít jen za podmínek § 22 zákona o GIBS, kdy především musí v prvé řadě vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. o neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu. 

Závěr

Prověřování a vyšetřování činů osob podléhajících pravomoci GIBS podlého řadě specifických pravidel, která se jinak v trestním řízení neuplatňují. Jestliže jste se dostali do situace, kdy jsou proti Vám činěny úkony ze strany GIBS, neváhejte a využijte odborné pomoci naší advokátní kanceláře.

Související odkazy

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE