Změna závazku v osobě věřitele či dlužníka

Obsah

Každý den uzavíráme smlouvy, ať už nám jde o jednorázové plnění nebo závazky trvajícího charakteru. V průběhu času se závazky mohou měnit, ať v jeho obsahu nebo v osobách dlužníka či věřitele. Obsahem závazku je mimo jiné pohledávka. Pohledávka je právem věřitele, aby mu bylo ze strany dlužníka plněno. Dluh naopak představuje povinnost dlužníka plnit. Povinnost plnit může spočívat v tom, že dlužník je povinen něco věřiteli dát, konat, nebo se něčeho zdržet či strpět. Může se jednat o plnění peněžité i nepeněžité povahy. Občanský zákoník upravuje změny v obsahu závazku, a to buď v obsahu nebo osobě. Změna závazku v osobě mohou nastat na straně dlužníka i věřitele a my se ně v tomto článku blíže podíváme.

Konkrétně změna závazku může být v podobě:

  • postoupení pohledávky,
  • převzetí dluhu,
  • přistoupení k dluhu,
  • převzetí majetku.
Změna závazku

Postoupení pohledávky jako změna závazku

V případě postoupení pohledávky může věřitel celou svou pohledávku nebo její část postoupit jiné (třetí) osobě. K postoupení pohledávky dochází společně s jeho příslušenstvím, může se například jednat o úroky z prodlení.

Věřitel je oprávněn postoupit pohledávku i bez souhlasu dlužníka. Dlužníkovi ani nemusí být známo, že k postoupení pohledávky došlo a pohledávka tak může být nadále splněna právě původnímu věřiteli, tj. postupiteli. Novému věřiteli, tj. postupníkovi, dlužník plní až ve chvíli, kdy je o postoupení pohledávky ze strany postupitele vyrozuměn. Druhou možností je, že nový věřitel dlužníkovi prokáže postoupení pohledávky. Typicky postupník dlužníkovi předloží smlouvu uzavřenou mezi ním a postupitelem. Občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu pro postoupení pohledávky, avšak pro účely snadného prokázání je písemně forma vhodná. 

Stejný postup platí i pro osobu ručitele, která zajišťuje dluh. Může se rovněž jednat o zajištění dluhu zástavním právem či jiným způsobem. Postoupení pohledávky vůči ručiteli nemá účinky, dokud o postoupení není vyrozuměn postupitelem nebo mu není prokázáno postupníkem.

Mnohdy se může stát, že původní věřitel postoupí pohledávky hned několika osobám. Každá z osob následně kontaktuje dlužníka s tím, že po něm uplatní tutéž pohledávku. Komu má v takovém případě dlužník plnit? Zákon uvádí, že vůči dlužníkovi je účinné to postoupení pohledávky, o němž se dozvěděl dlužník jako první.

Na žádost postupníka může postupitel (původní věřitel) vymáhat již postoupenou pohledávku. Pokud ale byl postoupení pohledávky dlužníkovi prokázáno či oznámeno, musí postupitel prokázat dlužníkovi, že má souhlas od postupníka a tento pohledávku sám nevymáhá.

Postoupit lze i soubor pohledávek, ať už se jedná o současné nebo teprve budoucí pohledávky. Je nutné soubor pohledávek dostatečně určit, může jít o stejný druh pohledávek, o pohledávky vzniklé v určité době apod.

Převzetí dluhu jako změna závazku

V případě převzetí dluhu se naopak mění osoba dlužníka. Třetí osoba si s dlužníkem ujedná, že převezme jeho dluh a nastoupí na pozici dlužníka. Obsah závazku stejně jako u postoupení pohledávky se nemění. Avšak zásadní rozdíl tkví v tom, že převzetí dluhu se neobejde bez souhlasu věřitele. Předmětná úprava slouží především k ochraně věřitele, aby nedocházelo k opakovaným a neočekávaným změnám v osobě dlužníka. Takové jednání by mohlo mít zásadně neblahý vliv na dobytnost pohledávky.

Co se stane, když věřitel k převzetí dluhu nedá souhlas? Pak věřitel nadále uplatňuje svou pohledávku po původním dlužníkovi. Ovšem osoba, která se mínila stát novým dlužníkem, tj. přejímatelem dluhu, má vůči stávajícímu dlužníkovi nadále povinnost zajistit, aby dlužník nemusel věřiteli plnit. Zjednodušeně to znamená, že vůči věřiteli nadále vystupuje původní dlužník, po kterém věřitel bude uplatňovat svou pohledávku, ovšem fakticky dluh za dlužníka splní třetí osoba.

Oproti postoupení pohledávky má převzetí dluhu jiné důsledky i pro osobu ručitele, jestliže jde o třetí osobu. Ručitel bude nadále ručit dluh pouze za předpokladu, že se změnou dlužníka souhlasí.

Přistoupení k dluhu jako změna závazku

Změna na straně dlužníka nastává i při tzv. přistoupení k dluhu. Na rozdíl od převzetí dluhu nedochází k záměně původního dlužníka za nového. V tomto případě třetí osoba přistoupí jako nový dlužník a je zavázán společně a nerozdílně s původním dlužníkem.

K přistoupení dluhu dochází na základě ujednání mezi věřitelem a novým dlužníkem, ovšem bez souhlasu stávajícího dlužníka. K přistoupení k dluhu tak může dojít zcela bez ohledu na vůli stávajícího dlužníka. Tento institut tak posiluje šance věřitele, že jeho pohledávka bude nakonec splněna.

Stejně jako ve dvou výše uvedených případech může i zde být zajištěn dluh třetí osobou, například ručením. Pokud ručitel zajistil dluh pouze ve prospěch původního dlužníka, nelze po ručiteli uplatňovat dluh ve chvíli, kdy neplní či odmítá plnit nový přistupující dlužník. Ručitel zajišťuje dluh ve prospěch obou dlužníků, jestliže s tím souhlasí.

Převzetí majetku jako změna závazku

Pokud od dlužníka převezme třetí osoba jeho majetek nebo poměrně určenou část, stává se rovněž dlužníkem vedle dosavadního dlužníka. Jedná se tzv. solidární dlužníky, tj. dluží společně a nerozdílně svému věřiteli. Týká se to ovšem pouze dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Další podmínkou je, že o dluzích třetí osoba věděla nebo musela vědět.

Odlišný přístup nastává, jestliže osobou přebírající majetek je osoba blízká vůči dlužníkovi. Osobou blízkou může být sourozenec, partner/ka, manžel/ka, rodič atd. Občanský zákoník v takovém případě stanoví, že se osoba blízká stává dlužníkem vedle dosavadního dlužníka bez jakéhokoli omezení. Tento postup lze zvrátit, jestliže se prokáže, že osoba blízká o určitém dluhu nevěděla nebo nemusela vědět.

Závěr

Ke změně závazku může dojít v jeho obsahu nebo osobě dlužníka či věřitele. V případě postoupení pohledávky se mění osoba věřitele, přičemž k postoupení se nevyžaduje souhlas dlužníka. Ke změně osoby dlužníka dochází při převzetí dluhu, s tím však musí věřitel souhlasit. U přistoupení dluhu a převzetí majetku nedochází přímo záměně dosavadního dlužníka za nového, ale vedle dosavadního dlužníka přistupuje další dlužník. Tito dlužníci jsou následně vůči věřiteli zavázání společně a nerozdílně.

To, jestli je dlužník v insolvenci si můžete ověřit v Insolvenčním rejstříku.

Máte otázky o změnách závazků, ať už v obsahu, nebo v osobě věřitele či dlužníka, neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE