Vymáhání pohledávek – návod

Obsah

Před tím, než někomu půjčíte peníze, si přečtěte rady, čemu je lepší se vyhnout, a návod, jak nejlépe postupovat – viz článek Rady a návod před půjčením peněz. Ušetří Vám to spoustu času, peněz i nervů. Nebudete potom muset řešit vymáhání pohledávek.

V tomto článku půjdeme dále a řekneme si, co dělat, když už jste peníze půjčili a dlužník je odmítá vrátit. Než se však pustíme dál, dovolujeme si upozornit, že v případě vyšších částek je vždy nejjistější obrátit se na advokáta, který jako odborník navrhne vhodný postup, čímž zvýší Vaše šance na úspěch, a zároveň bude mít vůči Vám odpovědnost, za řádné poskytnutí svých služeb. Volbu, zda využijete služeb advokáta, nebo nikoliv, učiňte nejlépe hned na počátku.

Kontrola promlčení lhůty - první krok při vymáhání pohledávek

Tento krok byste měli mít na paměti po celou dobu trvání závazku mezi Vámi a dlužníkem. Podle dnes účinné úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) se pohledávky vzniklé po 1. 1. 2014 promlčují po 3 letech ode dne splatnosti či od poslední splátky či částečného zaplacení. Pokud chcete být při budoucím vymáhání pohledávky úspěšní, žalobu na zaplacení dlužné částky musíte podat do uplynutí této lhůty.

Pokud jste lhůtu již promarnili, pohledávka se stala promlčenou, což znamená, že pohledávku sice stále můžete požadovat zaplatit, dokonce ji můžete i žalovat u soudu, ale pokud dlužník aktivně podá námitku promlčení, soud Vaši žalobu zamítne, prohlásí pohledávku za promlčenou, kdy dlužník nebude povinen dluh splnit (dobrovolně jej zaplatit může).

Vyzvání dlužníka - druhý krok při vymáhání pohledávek

Na počátku jste půjčili peníze na základě smlouvy o zápůjčce, úvěru nebo jiné smlouvy (ústní či písemné). V těchto jste si dohodli i datum, do kdy musí dlužník peníze vrátit, a to buď jednorázově či ve splátkách (neboli den splatnosti).

Tento den již marně uplynul a dlužník stále peníze nevrací? V takovém případě doporučujeme zachovat chladnou hlavu a dlužníka vyzvat k plnění, a to vždy písemně!

Při vymáhání pohledávek nemá smysl za dlužníkem chodit osobně či spoléhat na to, že si to nakonec pochybení uvědomí sám a peníze zaplatí. Písemná výzva k plnění je nejjistější postup, jak později prokázat, že dlužník věděl o prodlení, čímž Vám vznikne nárok na úhradu náhrady nákladů budoucího soudního řízení od dlužníka dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (k tomuto jej zaváže soud rozsudkem).

Výzvu k plnění proto vždy zasílejte prostřednictvím datové schránky či doporučeně poštou, abyste získali potvrzení o doručení.

Jednoduchá výzva k plnění či někdy nazývaná předžalobní výzva či upomínka může vypadat například takto (Znění výzvy k plnění se může lišit podle toho, zda jde o dlužné výživné, pohledávky z podnikání či jiné druhy pohledávek):

Vymáhání pohledávek

Výzva k úhradě dlužné částky

Josef Horák
Palackého 123
779 00 Olomouc

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉ ČÁSTKY

Vážený pane Horáku,

dne 1.6.2017 jsem Vám na základě písemné smlouvy o půjčce uzavřené mezi mnou, jako věřitelem, a Vámi, jako dlužníkem, půjčil v hotovosti částku ve výši 20.000,- Kč, kterou jste převzal. Tato částka měla být dle dohody mezi námi splacena nejpozději do 31.1.2018.

Do dnešního dne jste však na uvedenou částku neuhradil ničeho. S ohledem na tuto skutečnost Vás tímto vyzývám, abyste uvedenou dlužnou částku ve výši 20.000,- Kč uhradil nejpozději do 7 dnů, a to na účet č. 111111111/2222, anebo v hotovosti k mým rukám.

Současně Vás tímto upozorňuji, že pokud k úhradě dlužné částky nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, jsem připraven se domáhat svého nároku vůči Vám soudní cestou, a to podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.

V návaznosti na to Vás ovšem také upozorňuji, že Váš dluh by v takovém případě byl navýšen o nemalé náklady spojené s vymáháním této pohledávky vůči Vaší osobě.

V Olomouci dne 1. března 2018

Jan Novotný

Shromáždění důkazů

Vymáhání pohledávek je dost formalistické. Dejte proto dohromady veškeré potřebné písemné dokumenty, které s pohledávkou souvisí. Ideální je mít k dispozici smlouvu o zápůjčce, směnku či jiný doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze půjčili a že nešlo o dar. Dále si připravte i potvrzení o doručení výzvy k plnění a samotnou výzvu.

Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně i dodací list u předávaného zboží. Dá se použít i emailová konverzace, ale ta nemá takovou důkazní sílu, jako listinný dokument podepsaný dlužníkem.

Podání žaloby - soudní vymáhání pohledávek

Pokud dlužník i přes Vaše výzvy či výzvy Vašeho advokáta nereaguje či jednoduše nechce dluh zaplatit, podejte žalobu k civilnímu soudu. Tato žaloba může být v podobě klasické listiny sepsané na počítači či ručně a podané poštou nebo osobně na podatelnu soudu.

Ideální je však využít návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, kdy výsledkem je soudem vydaný platební rozkaz. Soud jej může vydat i bez toho, že by dlužníka vyslýchal a nemusí být ani nařízeno jednání před soudem. Návrh můžete podat buď klasicky písemně, nebo i elektronicky. V případě elektronického podání však musíte mít elektronický podpis, nicméně zase ušetříte na soudním poplatku.

V případě směnek je třeba využít speciální žalobu v podobě návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.

Soudní poplatek

Výše soudního poplatku se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění a liší se podle výše žalované částky. Konkrétní výši lze však snadno zjistit díky mnoha webovým stránkám, které nabízejí kalkulačky k vypočítání soudního poplatku. Soud Vám následně přizná i tento soudní poplatek a další náklady vynaložené na vymáhání pohledávky, které se ve formě příslušenství přičtou k dlužné částce.

Jakmile uhradíte soudní poplatek na účet příslušného soudu, nezbude Vám než čekat na rozhodnutí. Doba rozhodování soudu je velmi individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému jste návrh podali. Pokud jste předložili všechny potřebné dokumenty soudní rozhodnutí nijak více neurychlíte, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat. Vše záleží pouze na soudu.

Další průběh

Pokud se dlužník bude bránit, celý proces se zpomalí. Pokud jste si však řádně nachystali a předložili veškeré dokumenty prokazující Vaši pohledávku, nemáte se čeho bát a soud vydá rozsudek ve Váš prospěch.

Pokud se dlužník nebude bránit, rozsudek (platební rozkaz) nabude tzv. právní moci a vykonatelnosti a vy máte v ruce tzv. exekuční titul na základě kterého můžete přistoupit k dalšímu vymáhání. Od tohoto okamžiku běží nová promlčení lhůta k vymožení pohledávky v délce 10 let.

Co když je dlužník v insolvenci?

Zvláštní situací je případ, kdy se dlužník nachází v úpadku, tedy v konkursu, oddlužení nebo v reorganizaci. Vymáhání pohledávek v insolvenci není vůbec jednoduché. Takovou skutečnost můžete zjistit z insolvenčního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách www.justice.cz.

Insolvence pro Vás znamená, že úrok z prodlení a jiné příslušenství ode dne následujícím po dni zjištění úpadku nenarůstá a výše Vaší pohledávky se již nemění. Dále musíte svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, a to v poměrně krátké době, kterou zjistíte v usnesení o úpadku (30 dní či 2 měsíce od usnesení o úpadku). Nikdo Vás však o probíhajícím insolvenčním řízení informovat nebude. Veškeré dokumenty a rozhodnutí se budou zveřejňovat v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný. Proto si dlužníka čas od času v insolvenčním rejstříku zkuste vyhledat.

Pokud svou pohledávku nestihnete přihlásit a nesplňujete žádný zákonný důvod pro prominutí lhůty, máte smůlu a Vaše pohledávka se v insolvenčním řízení uspokojovat nebude. Pokud vše řádně přihlásíte a insolvenční správce i dlužník Vaši pohledávku uznají (je správně přihlášená a jsou doloženy veškeré potřebné dokumenty) Vaše pohledávka bude uspokojována poměrně spolu se všemi dalšími přihlášenými věřiteli. Od této chvíle budete také komunikovat výhradně s insolvenčním správcem.

Oddlužení

Pro věřitele asi nejhorší možností je řešení úpadku formou oddlužení. Dnes platí, že dlužník se oddluží, a přitom nemusí věřitelům uhradit ničeho. Stačí mu, když zaplatí náklady insolvence. Taková situace je pro věřitele velice nepříjemná, někdy jde však o jedinou možnost, kdy z pohledávky získají alespoň něco. Pro insolvence proto platí za nejdůležitější, hlídat si insolvenční rejstřík a postupovat podle pokynů soudu či insolvenčního správce.

Při vymáhání exekucí, ale také v insolvencích, se projeví obrovská výhoda, pokud máte svou pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka, ručením či jiným zajišťovacím prostředkem. V takových situacích je šance na plné vymožení pohledávky mnohonásobně vyšší. Ohledně toho, jak si pohledávku zajistit – viz článek Rady a návod před půjčením peněz.

Doufáme, že Vám článek pomohl a přiblížil Vám možnosti a postupy při vymáhání pohledávek. Rádi Vám poradíme, jak své šance na plné uspokojení zvýšit, případně Vás při vymáhání pohledávky rádi zastoupíme.

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE