Podmínky insolvence

Obsah

Nedávno jsme vydali článek, ve kterém jsme se zabývali úpadkem dlužníka a způsoby jeho řešení. Do dluhové pasti se může bohužel dostat každý z nás. Začíná to často u většího počtu půjček, které se nestíhají splácet včas a dluhy rázem vznikají. Časem narůstá jejich výše a dlužník se snadno dostane do exekuce či následně úpadku, který je řešen v rámci insolvenčního řízení. V současné krizové době se do podobné situace může každý dostat ještě snadněji. Lidi přitom často zajímá, jaké jsou podmínky insolvence.

Podmínky insolvence

Co je insolvence?

Insolvence, úpadek, oddlužení – člověk se v jednotlivých pojmech může snadno začít ztrácet. Insolvenční představuje zvláštní druh řízení, jeho hlavním cílem je projednat úpadek dlužníka a zvolit ideální způsob řešení. Potřeba insolvence pro dlužníka vyvstane obecně tehdy, když má současně více dluhů a nedokáže je splácet. Prostřednictvím insolvenčního řízení pak dochází k uspokojování věřitelů, snahou je, aby toto uspokojení bylo co nejrychlejší a nejvyšší. Pro věřitele tak představuje insolvenční řízení také prostředek, kterým se může domoci zaplacení alespoň části svých pohledávek.

K zahájení insolvenčního řízení je zapotřebí podat insolvenční návrh. Insolvenční návrh je oprávněn podat nejen dlužník sám na sebe, ale i stejně tak i věřitel. Ovšem věřitel může podat insolvenční návrh na dlužníka jen tehdy, nachází-li se dlužník již v úpadku. Kdežto dlužník na sebe podá insolvenční návrh i za situace, kdy jde zatím „jen“ o hrozící úpadek. Insolvenčním návrhem podaným ze strany věřitele jsme se již zabývali v tomto článku věřitelský insolvenční návrh.

Podmínky insolvence začínají u úpadku dlužníka

Již v předchozím článku úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení  jsme specifikovali, co znamená úpadek a hrozící úpadek. V případě úpadku se jedná o situaci, kdy dlužník má:

  • 2 a více věřitelů,
  • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůt splatnosti
  • a tyto závazky není schopen plnit, tj. nachází se v platební neschopnosti.

Všechny tyto výše uvedené podmínky je třeba naplnit současně.

Základní podmínky insolvence

Jestliže se dostane dlužník do úpadku, nebo mu úpadek hrozí, je načase začít uvažovat o insolvenci. Jaké podmínky tedy musí být splněny pro insolvenční řízení?

Dlužník je v úpadku nebo v hrozícím úpadku

Pokud jako dlužník nesplňujete podmínky úpadku, může se ve Vašem případě jednat ještě o tzv. hrozící úpadek. Hrozící úpadek nastává, jestliže u dlužníka vzhledem k okolnostem lze důvodně předpokládat, že nebude schopen plnit řádně a včas podstatnou část svých závazků.

Dlužník je zastoupen osobou, která je oprávněna podat návrh

Nejčastěji dlužník podává insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení. Oddlužení je však pouze jedním způsobů řešení úpadku, vedle toho existuje také konkurs nebo reorganizace. Mezi jednotlivými řešeními úpadku jsou určité výhody, zejména v tom, pro koho jsou určeny a jaký mají konečný dopad na dlužníka. Na jednotlivé způsoby řešení úpadku se můžete podívat již ve zmiňovaném článku úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení.

Pokud hodlá dlužník podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, pak jej nemůže sepsat a podat sám, pokud nemá magisterské právnické vzdělání nebo ekonomické vzdělání. Insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení nemusí podat jen jedna osoba, ale může se jednat o společný návrh manželů. K sepsání takového návrhu za dlužníka (dlužníky) je oprávněn:

  • advokát,
  • notář,
  • soudní exekutor (pokud proti dlužníku nebo jeho manželovi nevede exekuční řízení),
  • insolvenční správce,
  • akreditovaná osoba.

Nejčastěji tento sepis provádí právě advokát. Za sepis a podání náleží advokátovi (jakož i jiným výše uvedeným osobám) odměna ve výši 4.000, – Kč bez DPH. Pokud se jedná o společný návrh manželů, pak odměna činí částku ve výši 6.000, – Kč bez DPH. Návrh na oddlužení je podáván na předepsaném formuláři.

V případě „samotného“ insolvenčního návrhu (bez společného návrhu na oddlužení) nejsou formální náležitosti tak přísné. Pro insolvenční návrh není předepsán konkrétní formulář, ale stále platí povinnost písemné formy. Dlužník insolvenční návrh musí podepsat a jeho podpis je třeba úředně ověřit.

Dlužník musí mít příjem

Pokud někdo řeší podmínky insolvence, tak příjem je snad nejdůležitější z nich Dříve platil předpoklad, že dlužník pro povolení oddlužení musí prokázat, že je schopen uhradit alespoň 30 % ze všech svých pohledávek nezajištěných věřitelů. Dnes již tato podmínka není striktně vyžadována, ovšem to neznamená, že se dlužníku povolí oddlužení, i když nemá žádný nebo naprosto minimální příjem a nebude schopen nic hradit.

Obecně tak pro insolvenční řízení musí dlužník prokázat dostatečný příjem, kterým je schopen uhradit odměnu za sepis insolvenčního návrhu například advokátovi, odměnu a hotové výdaje insolvenčnímu správci, a nejméně v tomto rozsahu i uplatněné pohledávky svých nezajištěných věřitelů.

Formální podmínky insolvence

Mezi další formální podmínky, které nutné při podání splnit je například dodání výpis z rejstříku trestů, učinit prohlášení o svém majetku, předložit sepis zaměstnanců, nebo prohlásit, že si je dlužník vědom účinků insolvenčního řízení.

Vedle toho je samozřejmě i podmínkou, aby dlužníkův záměr například v rámci oddlužení byl poctivý. Po dlužnících je zkrátka vyžadován zodpovědný přístup po celé trvání insolvenčního řízení.

Co se děje jakmile jsou splněny podmínky insolvence?

Soudy běžně nepotvrzují přijetí insolvenčního návrhu. Ovšem veškerá insolvenční řízení jsou veřejně dostupná v tzv. insolvenčním rejstříku. V případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení mají soudy povinnost oznámit vyhláškou v insolvenčním rejstříku zahájení insolvenčního řízení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho dojití. V praxi ale většinou u návrhu na povolení oddlužení vyhláška zveřejněna den následující.

Na začátku insolvenčního řízení je dlužníkovi ustanoven insolvenční správce. Insolvenčního správce vždy ustanoví insolvenční soud podle stanoveného pořadí. Dlužník si tedy sám insolvenčního správce nevybírá, ani nemůže rozhodnout o jeho výměně. Pokud by ale insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, nebo je dokonce porušil, může dlužník navrhnout jeho zproštění.

Jakmile dojde k zahájení insolvenčního řízení, na majetek, který náleží do majetkové podstaty, nesmí být prováděna exekuce. To se netýká ale dlužného výživného, mzdy zaměstnanců nebo i hotových výdajů a odměny insolvenčního správce. Věřitelé své pohledávky musí následně přihlásit do insolvenčního řízení.

V průběhu insolvenčního řízení je nutné dbát na pokyny insolvenčního správce, být s ním v kontaktu a hlásit například změnu bydliště, zaměstnání apod. V opačném případě, pokud dlužník neplní řádně své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení nebo jinak porušil své povinnosti, může dojít ke zrušení oddlužení i v jeho průběhu. V určitých případech se také může rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem, takže veškerý majetek dlužníka bude prodán a neuspokojené pohledávky po skončení insolvenčního řízení přesto nezaniknou. Podmínky insolvence je tedy nutné plnit i v jejím průběhu.

Co když jsem již prošel oddlužením?

Návrh na oddlužení může podat dlužník opakovaně. Oddlužení mu nebude povoleno v případě, kdy v posledních 10 letech mu bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech mu již byl návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo v průběhu řízení bylo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr dlužníka, a konečně, pokud v posledních 3 měsících vzal svůj návrh na povolení oddlužení zpět.

ZÁVĚR

Podmínky insolvence jsou poměrně jasně dané. Určité podmínky jsou společné pro všechny způsoby řešení úpadku a některé jsou naopak specifické jen pro konkrétní řešení. Například v případě oddlužení zde máme předepsaný formulář, který musí být sepsán jedině advokátem nebo jinou výše předepsanou osobou. V průběhu insolvenčního řízení je třeba dbát na pokyny insolvenčního správce a být s ním v kontaktu.

Pokud potřebujete pomoci se sepisem insolvenčního návrhu, neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Oddlužení (finanční bankrot)

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE