Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení

Obsah

Dostat se do dluhů může být snazší, než se zdá. Člověk si vezme jednu půjčku, následně druhou, splátky se hromadí, začnou přesahovat Vaše finanční možnosti a dluhy po splatnosti jsou na světě. Bohužel do dluhové pasti se může dostat kdokoli z nás. Ale už není jednoduché se z ní vymanit. Dlouhodobé nesplácení svých závazků následně může dospět až k nechvalně známé exekuci nebo až v úpadek dlužníka. Řešením takové situace může být právě insolvence, pokud splníte její zákonné požadavky.

Úpadek dlužníka

Co je to insolvence?

Insolvence je zvláštním druhem soudního řízení. Tzv. insolvenční řízení, jehož záměrem je projednat úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek a zvolit nejvhodnější způsob řešení. Tak, aby došlo k rychlému a co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Insolvence tak spočívá na neschopnosti dlužníka splácet své dluhy a řádně dostát svým závazkům. V řízení se postupuje podle insolvenčního zákona neboli zákona o úpadku a způsobech jeho řešení.

Pro insolvenční řízení je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo.

Úpadek dlužníka

Jelikož je hlavním cílem insolvenčního řízení projednat úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, je nutné na začátku specifikovat, co vůbec pro dlužníka úpadek znamená. Dlužník se dostane do úpadku, jestliže má:

  1. více věřitelů a
  2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
  3. tyto závazky není schopen plnit.

Pokud dlužník naplňuje všechny tyto výše uvedené požadavky, nachází se v tzv. platební neschopnosti.

Další formou úpadku je tzv. předlužení. Jedná se o situaci, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu dlužníkova majetku. A to i bez ohledu na to, kolik z těchto dluhů je již splatných. Předlužení se však týká pouze dlužníka, kterým je buďto právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

Jednoduše se jedná o stav, kdy dlužník je ochoten řádně hradit své dluhy, ale trpí nedostatkem peněžních prostředků. Ovšem, jak již plyne z požadavků na úpadek dlužníka, nespadají sem situace, kdy dlužník má pouze několikadenní zpoždění při úhradě například jednotlivých splátek svého dluhu.

Hrozící úpadek dlužníka

O hrozící úpadek pak jde tehdy, kdy u dlužníka s ohledem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že nebude schopen splnit řádně a včas podstatnou část svých peněžitých závazků.

Obecně dlužník peněžité závazky není schopen plnit, pokud zastavil platby podstatné části těchto peněžitých závazků nebo je již neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Další alternativou je nemožnost dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek věřitele vůči dlužníku. A to buď výkonem rozhodnutí či exekucí, dále když dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků či svých zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Způsoby řešení úpadku dlužníka

Způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je hned několik, jedná se o:

  1. konkurs,
  2. reorganizaci,
  3. oddlužení a
  4. zvláštní způsoby řešení úpadku, které insolvenční zákon stanoví pro určité subjekty nebo druhy případů.

Podíváme se nyní na první tři způsoby řešení, neboť jsou nejzásadnější a nejčastěji využívané.

Řešení úpadku konkurzem

 tomto případě jde o likvidační způsob řešení úpadku. Může být určen jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Při konkursu dlužníka dochází ke kompletnímu zpeněžení jeho majetku (jinak řečeno majetkové podstaty dlužníka). Následně dochází k poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů. Zásadním aspektem ovšem je, že po skončení konkursu nedochází k zániku neuspokojených pohledávek a věřitelé se jich mohou dále domáhat například prostřednictvím exekuce.

Řešení úpadku reorganizací

Reorganizace je určena sice rovněž pro právnické i fyzické osoby, ale musí se jednat o podnikatelské subjekty. Při reorganizaci je naopak zachován provoz podniku dlužníka a realizují se „pouze“ ozdravná opatření, kdy pohledávky věřitelů jsou obvykle uspokojovány průběžně. Požadavkem na fyzickou i právnickou osobu, která by ráda dosáhla reorganizace, je obrat nejméně ve výši 50 milionů Kč nebo nejméně 50 zaměstnanců. Pokud by ale sestavený hospodářský plán, který měl vést k ekonomické obnově dlužníka, nevede k uspokojení pohledávek věřitelů, může být ze strany insolvenčního soudu rozhodnuto přeměně způsobu řešení úpadku v konkurs.

Řešení úpadku oddlužením

Oddlužení je standardně určeno pro nepodnikající fyzické a právnické osoby nebo osoby, které nemají dluhy z tohoto podnikání. Oddlužení je možné realizovat plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo samotným zpeněžením majetkové podstaty. Na rozdíl od konkursu lze dlužníkovi přiznat po skončení oddlužení osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek. Oddlužení je proto velmi žádoucím a nejčastěji využívaným institutem, pokud by ale dlužník neplnil své povinnosti, rovněž mu hrozí změna způsobu řešení na konkurs.

Insolvenční návrh

Aby člověk dosáhl nějakého způsobu řešení svého úpadku, je nutné podat insolvenční návrh. Insolvenční návrh může podat nejen dlužník, ale i věřitel na svého dlužníka. Netýká se to však situace, kdy je insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, tento může navrhnout jedině dlužník, ovšem sepis a podání nemůže učinit samostatně. Dlužník k tomuto potřebuje advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora či akreditovanou osobu. U insolvenčního návrhu není předepsán žádný povinný formulář jako v případě návrhu na povolení oddlužení, obecně však musí být v písemné formě a splňovat všechny zákonné požadavky na obsah. Proto i v ostatních případech, kdy se nejedná o insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, se vyplatí využít služby advokáta.

Insolvenční návrh se následně podává k příslušnému krajskému soudu, který v řádu hodin v insolvenčním rejstříku vyhláškou zveřejnění oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

Závěr

Zda se dlužník dostal do úpadku se posuzuje podle zákonem stanovených podmínek. Základní způsoby řešení úpadku jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. K podání insolvenčního návrhu je oprávněný jak dlužník, tak i věřitel. Výjimkou je návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ke kterému je oprávněný pouze dlužník, ovšem návrh musí být sepsán za pomoci advokáta, notáře apod.

Pokud potřebujete pomoci se sepsáním insolvenčního návrhu, a to i s pojeného s návrhem na povolení oddlužení, tak neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Oddlužení

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE