Oddlužení (finanční bankrot)

Obsah

Každý se v životě může dostat do situace, kdy není schopen dostát svým finančním závazkům (finanční bankrot). Tuto nelehkou životní situaci je možné řešit, kdy existuje tzv. oddlužení.

Podmínky oddlužení

Oddlužení patří ke způsobu řešení úpadku, stejně jako konkurz a reorganizace. Ovšem na rozdíl od konkurzu (reorganizace připadá v úvahu pouze u právnických osob), je oddlužení tzv. sanační způsob řešení úpadku.

V případě konkurzu dojde k rozprodání naprosto všeho, co vlastníte, a zároveň ke srážkám z Vaší mzdy. Zůstane Vám jen úplné minimum k vyžití, kdy takto insolvenční správce postupuje tak dlouho, dokud nesplatíte všechny své závazky nebo řízení neskončí pro nemajetnost. Na Vás pak může být opět nařízena exekuce pro zbytek nesplacených dluhů.

Oddlužení je v tomto pro dlužníky příznivější. Nejen, že po splnění všech podmínek vycházíte z procesu oddlužení skutečně s čistým štítem a bez jakýchkoli dluhů (část jich je odpuštěna). Zároveň jde o proces mnohem méně drastický.

 

Jaké podmínky však musíte splňovat, abyste se mohli nechat oddlužit?

 • Musíte být fyzickou osobou nebo právnickou osobou nepodnikatelem. Oddlužit nelze podnikající právnické osoby jako jsou s.r.o., a.s., v.o.s. a podobně. Dluhy pocházející z Vašeho podnikání ovšem za splnění stanovených podmínek oddlužení nebrání.
 • Musíte být tzv. v úpadku nebo hrozícím úpadku.
 

V úpadku jste, pokud:

 • dlužíte dvěma a více věřitelům a zároveň
 • Vaše závazky jsou více jak 30 dní po splatnosti a zároveň
 • Své závazky nejste schopni plnit.

Hrozící úpadek

V hrozícím úpadku jste, pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebude schopni řádně a včas splnit podstatnou část Vašich peněžitých závazků.

Má se za to, že nejste schopni plnit své závazky, pokud:

 • jste samy zastavili platby podstatné části svých závazků (není potřeba, abyste přestali platit úplně všechny), nebo
 • Vaše závazky jsou již více jak 3 měsíce po splatnosti, nebo
 • jsou na vás vedeny exekuce nebo výkon rozhodnutí, která jsou však neúspěšné.


Pokud výše uvedené podmínky splňujete, měli byste vědět, že zde existuje i varianta společného oddlužení manželů, kdy je vedeno společné insolvenční řízení. V tomto dojde k uspokojení věřitelů obou manželů. Tato varianta je velmi výhodná v situaci, kdy jeden z manželů vydělává podstatně více než druhý nebo majetek má pouze jeden z manželů. Například muž vydělává a živí celou rodinu, kdy žena je na rodičovské dovolené, dluhy však mají společné. V takovém případě se pak může oddlužit doslova celá rodina.

návrh na oddlužení Olomouc

Formy oddlužení

Oddlužení může probíhat dvojím způsobem, a to podle zvolené formy oddlužení:

 • splátkovým kalendářem – v takovém případě Vám bude v průběhu insolvenčního řízení každý měsíc sráženo ze mzdy. Výše srážky se odvíjí od tzv. nezabavitelné částky, což je částka, která Vám musí měsíčně zůstat. Její výše se odvíjí od počtu vyživovaných osob a výše čisté mzdy. Jako příklad si uveďme muže, který měsíčně vydělává 15.000,- Kč čistého a doma má manželku a 2 děti, jedno na střední škole a jedno na vysoké. Při oddlužení mu dle zákona zůstane částka 12.182,- Kč a částka 2.818,- Kč zůstane insolvenčnímu správci. Ten si z ní strhne měsíční odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089,- Kč včetně DPH (u manželů 1.633,- Kč včetně DPH) a zbytek rozdělí poměrně (podle výše pohledávek) mezi nezajištěné věřitele. V našem případě tak insolvenční správce rozdělí mezi nezajištěné věřitele měsíčně částku ve výši 1.729,- Kč. Oddlužení splátkovým kalendářem trvá maximálně 5 let, i kdybyste za tu dobu zaplatili například pouze 50 % svých dluhů, nebo dokud není splaceno 100 % dluhů. Záleží, která skutečnost nastane dříve. O oddlužení formou splátkového kalendáře musíte žádat ve svém návrhu.
 • zpeněžením majetkové podstaty – druhá varianta je zpeněžení majetku. To připadá v úvahu, pokud dlužník vlastní hodnotnější majetek, typicky nemovitost. V takovém případě dojde k prodeji tohoto majetku, a to již do několika měsíců od schválení oddlužení. Po zpeněžení majetku jsou opět poměrně uspokojení nezajištění věřitelé, čímž proces oddlužení skončí.

Kombinace forem oddlužení

Formy oddlužení se nově mohou kombinovat, a to na výslovné prohlášení dlužníka. Dlužníkovi bude sráženo ze mzdy a zároveň dojde i k prodeji jeho majetku. Taková situace však přichází v úvahu jen v případě, že Váš příjem i samotný majetek je nízké hodnoty a každý samostatně, by k oddlužení nestačily. Takové prohlášení můžete učinit již v návrhu na oddlužení.

Výše splacení

U obou forem oddlužení platí, že na konci musí být splaceno minimálně 30 % všech přihlášených nezajištěných věřitelů. Insolvenční správce postupuje tak, aby byly věřitelé uspokojeni maximálně, proto neplatí, že hranice 30 % je pevná. Po jejím zaplacení oddlužení končí. Jakou formu oddlužení preferujete si můžete zvolit v návrhu na oddlužení, jde však pouze o Váš návrh a insolvenční správce ani insolvenční soud se tím nemusí řídit.

Odlišná je situace u zajištěných věřitelů, kterými jsou nejčastěji banky. Ty mají hypotéky zajištěny zástavami rodinných domů či může jít i o zdravotní pojišťovny či Českou správu sociálního zabezpečení. Zajištěný věřitel se uspokojí z předmětu zajištění. To znamená, že zpravidla dojde k prodeji zajištěného majetku. Pokud zajištěný majetek nedosahuje hodnoty pohledávky zajištěného věřitele, stává se zajištěný věřitel v rozsahu, v jakém nebude uspokojen z předmětu zajištění, nezajištěným věřitelem. Například věřitel se zajištěnou pohledávkou ve výši 2.000.000,- Kč získá z prodeje domu třeba 1.000.000,- Kč. Zbylý dluh 1.000.000,- Kč bude uhrazen minimálně z 30 % díky srážkám ze mzdy v případě splátkového kalendáře.

Jediná cesta, jak se vyhnout prodeji zajištěného majetku, je dohoda s věřitelem, aby prodej zajištěného majetku po insolvenčním správci nežádal. Druhá cesta je dohoda s někým blízkým, kdo si majetek při jeho prodeji koupí. V praxi si tak může například Vaše sestra, při prodeji zastaveného rodinného domu na hypotéku, sama dům koupit. Tak neztratíte střechu nad hlavou, dům zůstane „v rodině“ a zajištěný věřitel bude uspokojen.

Proces oddlužení od začátku do konce

Pokud se rozhodnete podat návrh na oddlužení, dojde do 2 hodin od podání návrhu ke zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Ovšem 2 hodiny úředních hodin soudu. Tzn. podáním z 15:00 v pondělí se vyhláška zveřejní do 10:00 v úterý při úředních hodinách do 16:00. Jelikož 2 hodinová lhůta se počítá opět od počátku úředních hodin. Od tohoto okamžiku nikdo proti Vám nemůže provést exekuci či výkon rozhodnutí. V mnoha případech jde o poslední obranu dlužníků proti jednání exekutorů, kteří už jim doslova klepou na dveře.

Následně dojde k přezkoumání návrhu soudem, který zkoumá, zda jsou splněny všechny podmínky a náležitosti návrhu na povolení oddlužení. Pokud ne, vyzve soud dlužníka k doplnění nebo opravě. V horších případech může dojít k zamítnutí či odmítnutí návrhu. V případě, že je návrh v pořádku, vydá insolvenční soud usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení.

V tomto usnesení je zpravidla i jmenován Váš insolvenční správce, jehož výběr nemůžete ovlivnit. Také Vám je zde uložena povinnost platit správci měsíčně odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089,- Kč včetně DPH na správcem uvedený bankovní účet. V případě návrhu na společné oddlužení manželů je tato částka za oba manžele celkem 1.633,- Kč včetně DPH. Tuto odměnu budete muset aktivně platit do schválení oddlužení, což může trvat 2–7 měsíců, záleží na konkrétních případech.

Přihlášky pohledávky

Soud v tomto usnesení ukládá velmi důležitou povinnost, a tou je přihlášení všech pohledávek Vašich věřitelů prostřednictvím tzv. přihlášky pohledávky. A to do 30 dnů od zveřejnění usnesení. Pokud totiž věřitelé své pohledávky nepřihlásí ve lhůtě, nebudou v rámci oddlužení vůbec uspokojeni. Vy od těchto dluhů budete nakonec osvobozeni. Neplatí to však u všech pohledávek, jelikož insolvenční zákon stanoví výjimky, např. dluh na výživném.

Následně insolvenční správce prošetří Vaši celkovou majetkovou situaci. Tedy jaké jsou Vaše příjmy, majetek, zda pobíráte příspěvky apod. Zjišťuje, zda máte vyživovací povinnosti, typicky vůči svým nezletilým dětem. Jeho povinností je s ohledem na celkovou výši přihlášených pohledávek věřitelů zjistit, zda na oddlužení „máte“ (konkrétně na minimálně 30 % dluhů vůči nezajištěným věřitelům) a vy jste mu povinni poskytovat součinnost.

Přezkumné jednání

Závěrem této fáze je tzv. přezkumné jednání, které se od června 2017 koná před insolvenčním správcem a již se nemusí chodit k soudu. Datum přezkumného jednání Vám sdělí insolvenční správce, kdy se může konat až po uplynutí 30denní lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů. Na tomto přezkumném jednání dojde ke sdělení zjištěných informací a rozhodnutí. Zda insolvenční správce navrhne soudu formu oddlužení podle Vašeho insolvenčního návrhu, či zvolí jinou formu.

Insolvenční správce při posuzování, zda zvolit splátkový kalendář, či zpeněžení majetkové podstaty, bude vždy brát v potaz, jakou formou oddlužení dojde k vyššímu uspokojení věřitelů. Pokud budete schopni během 5 let splátkového kalendáře splatit 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů a zároveň vlastníte nezastavený dům, z kterého by se při jeho prodeji mohlo uspokojit až 60 % nezajištěných věřitelů, je téměř jisté, že insolvenční správce půjde cestou zpeněžení majetkové podstaty a dům prodá.

Pokud by však rozdíl v uspokojení činil např. pouze 5 % ve prospěch zpeněžení majetkové podstaty, zpravidla dá insolvenční správce přednost splátkovému kalendáři, jakožto méně invazivnímu způsobu oddlužení. To se však posuzuje velmi individuálně a z hlediska různých faktorů (v nemovitosti bydlí rodina, prodej by byl velmi obtížný apod.). Nelze se na to spoléhat.

Schválení oddlužení

Insolvenční správce pak soudu předloží svou zprávu o činnosti, přezkumné listy, soupis majetkové podstaty, seznam přihlášených pohledávek a protokol z přezkumného jednání. Na základě jím předložených dokumentů následně insolvenční soud vydá usnesení o schválení oddlužení splněním splátkového kalendáře / zpeněžením majetkové podstaty. Tím končí nejsložitější část celého řízení.

V usnesení o schválení oddlužení najdete velmi podrobné poučení, jak se chovat, co dělat a co nedělat. Dále je zde stanovena forma oddlužení, a hlavně výsledná výše dluhu dle přihlášených věřitelů. V případě splátkového kalendáře zde soud uloží povinnost Vašemu zaměstnavateli, aby prováděl srážky ze mzdy a zasílal je insolvenčnímu správci či rovnou insolvenčnímu správci posílal celou Vaši mzdu a ten Vám pak vyplatil pouze příslušnou nezabavitelnou částku.

Po schválení oddlužení se tedy postupuje buď prodejem majetku, či splátkovým kalendářem. Insolvenční řízení tak může trvat jen pouhých několik měsíců nebo až několik let (maximálně 5 let). V tomto období již sami aktivně neplatíte odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 1.089,- Kč (či u manželů 1.633,- Kč), jelikož tato částka je strhávána insolvenčním správcem automaticky ze srážky ze mzdy či z výnosu z prodeje majetku.

Pří splnění všech podmínek, které Vám soud stanoví, končí oddlužení usnesením o vzetí na vědomí splnění oddlužení, jehož součástí je zpravidla i usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení, tak pro Vás nadobro končí proces oddlužení a vy jste osvobozeni od zbytku nesplacených dluhů, stejně tak od dluhů, jejichž věřitelé se do insolvenčního řízení nestačili přihlásit.

Zpracování návrhu na oddlužení

Pokud jste se rozhodli řešit svou situaci oddlužením, z výše uvedeného je jasné, že prvním a nejdůležitějším krokem je návrh na povolení oddlužení. Měli byste však vědět, že od června roku 2017 dle insolvenčního zákona platí, že tento návrh si můžete podat sami pouze pokud máte právní či ekonomické vzdělání magisterského studijního programu.

Pokud takové vzdělání nemáte, návrh můžete podat prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce či tzv. akreditované osoby (osoba, které byla udělena akreditace ministerstva). Cena za sepis a podání insolvenčního návrhu je nově upravena insolvenčním zákonem a činí:

 • návrh na povolení oddlužení jednotlivce 4.000,- Kč bez DPH
 • návrh na povolení společného oddlužení manželů 6.000,- Kč bez DPH

Další podrobnosti

Zákon tímto předchází lichvářským praktikám společností, které si byly schopny za zpracování návrhu na oddlužení účtovat i částky okolo 20.000,- Kč. Pokud si tedy k sepisu takového návrhu vyberete advokáta, neměl by po Vás chtít více než výše uvedené částky. Navíc odměnu za sepsání a podání insolvenčního návrhu si zpracovatel musí přihlásit do insolvenčního řízení, kdy až v rámci tohoto řízení bude plně uspokojen. Pro Vás to znamená, že za návrh nemusíte zaplatit hned, ale částka Vám bude stržena až v rámci pozdějšího insolvenčního řízení (ze srážek ze mzdy či z prodeje majetku).

I přes pevně stanovenou sazbu za zpracování insolvenčního návrhu byste neměli podcenit výběr člověka či kanceláře, která pro Vás návrh připraví. Jak je výše uvedeno, návrh na oddlužení může být na počátku soudem zamítnut či odmítnut. Pokud dojde k odmítnutí návrhu, znamená to, že návrh na oddlužení měl formální vady či mu chyběli některé povinné náležitosti. Jde o situaci, které se dá předejít, pokud je návrh zpracován kvalitně. Pokud by došlo k zamítnutí návrhu, důvodem je zjištění soudu, že návrhem je sledován nepoctivý záměr či předpokládaná hodnota plnění bude nižší než 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

V obou případech však může soud současně rozhodnout o řešení Vašeho úpadku konkursem, což by pro Vás mohlo být velmi nepříjemné.

Doufáme, že jsme Vám srozumitelně a přehledně vysvětlili, co to oddlužení znamená a jaké může mít pro Vás výhody či úskalí. V případě jakéhokoliv právního poradenství se neváhejte na nás obrátit. V insolvencích máme bohaté zkušenosti a jsme schopni Vaše práva a zájmy hájit rychle a účinně.

Evidenci osob (fyzických i právnických) v insolvenčním rejstříku je možné zkontrolovat v rámci veřejně přístupné internetové adresy Insolvenčního rejstříku.

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE