Návrh na rozvod manželství

Obsah

Na naši advokátní kancelář se každý týden obrací několikero manželských párů s žádostí vypracovat návrh na rozvod manželství. V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok.

Ačkoliv je takový rozvod často nepříjemnou záležitostí, která může být pro oba manžele psychicky náročná, je třeba při jeho průběhu zachovat chladnou hlavu a dohlédnout právním následkům skončení manželství touto formou. Jaké jsou zákonné podmínky sporného rozvodu se dozvíte níže v tomto článku, který bude dostupný na www.akpytela.cz/clanky.

Návrh na rozvod manželství

Návrh na rozvod manželství v obecné rovině

Obecné ustanovení formálně vychází z toho, že manželství může vzniknout, ale rovněž i zaniknout pouze z důvodů, které zákon stanoví. Právní řád České republiky nezná jiný druh rozvodu (např. administrativní před matričním úřadem) než rozvod manželství soudem.

Rozvody dělíme na nesporné neboli rozvody dohodou, a dále na rozvody sporné. V obou případech je však třeba, aby byl prokázán tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství.

Kvalifikovaný rozvrat manželství

Kvalifikovanost rozvratu je dána, jsou-li naplněna tři kritéria týkající se rozvrácení manželského soužití, a to konkrétně:

  1. hloubka,
  2. trvalost a 
  3. nenapravitelnost.

Na hloubku rozvratu lze usuzovat zejména ze skutečnosti, zda spolu manželé žijí či nikoliv, což není vázáno na existenci společného bydliště. Manželé mohou bydlet v jednom bytě, ale nežijí spolu, mohou bydlet odděleně z různých příčin (pracovní uplatnění nebo studium jednoho z manželů, nemožnost obstarání společného bydlení apod.), ale přesto spolu žijí.

Společné žití manželů je otázka jejich osobního (včetně intimního), ale i majetkového společenství, tj. společné sdílení radostí i problémů, společné trávení volného času, osobní péče o druhého manžela, společného nakládání s finančními prostředky apod.

Trvalost rozvratu je možné odvodit zejména z toho, po jakou dobu je již manželské soužití rozvráceno, případně zda vůbec manželé spolu žít začali. Toto dává zejména smysl v případě tzv. nesporného rozvodu.

Nenapravitelnost bude posuzována s ohledem na vůli a ochotu konkrétních manželů v budoucnu manželské soužití obnovit. Tedy nebudou zjištěny okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že stav rozvratu může odeznít. Znamená proto zejména prokázání definitivního ukončení osobního společenství manželů a společného hospodaření bez naděje na smíření.

Důvody, pro které nelze podat návrh na rozvod manželství

Prvním důvodem je skutečnost, že by rozvod manželství byl v rozporu se nezletilého dítěte daný zvláštními důvody.

Nezletilému dítěti, které není plně svéprávné, je prostřednictvím tohoto ustanovení v souvislosti s rozvodem jeho rodičů poskytnuta zvláštní ochrana. Je samozřejmé, že toho z rodičů, který se pro rozvod rozhodl, nelze žádnými právními prostředky donutit, aby plnil své povinnosti osobního charakteru z manželství a rodičovství vyplývající. Ochrana dítěte je tak zabezpečena v podstatě čistě v majetkové rovině, v rámci zásady stejné životní úrovně manželů po dobu trvání jejich manželství či v souvislosti s bytovou situací manželů.

Důvody, pro něž je návrh na rozvod manželství v rozporu se zájmy dítěte, mohou být zejména invalidita dítěte, jeho fyzické nebo psychické postižení apod. Z obecného pohledu ve většině případů není rozvod v zájmu dítěte, protože tím dítě zpravidla ztrácí každodenní kontakt s jedním z rodičů.

Podmínkou pro aplikaci tzv. tvrdostní klauzule je právě proto existence zvláštních důvodů, a nikoliv jen zájem dítěte.

Druhým důvodem je rozpor se zájmem manžela. Rozvod manželství musí být v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

Úprava poměrů k nezl. dítěti před rozvodem manželství

Zásadní skutečností je, že soud nemůže manželství rozvést dříve, než nabude právní moci rozsudek soudu péče o nezletilé o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu, případně rozsudek, kterým soud schválil dohodu rodičů o úpravě těchto poměrů.

Procesní aspekty rozvodu manželství

Řízení o rozvod manželství je možné zahájit:

  1. na návrh jednoho z manželů
  2. společným návrhem obou manželů.

Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne. Podá-li návrh na zahájení řízení jeden z manželů a druhý z manželů se k návrhu připojí, postupuje soud stejně, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným

Místně příslušným je soud:

  1. posledního společného bydliště manželů, bydlí-li v jeho obvodu ke dni zahájení řízení alespoň jeden z nich, není-li takového,
  2. obecný soud manžela, který návrh nepodal není-li takového,
  3. obecný soud navrhovatele.

Nesporný rozvod manželství

Účelem úpravy rozvodu, s nímž souhlasí oba manželé a jsou dohodnuti na řešení jeho právních následků, je komplexní řešení všech právních následků s rozvodem spojených v okamžiku rozhodování o rozvodu manželství.

Aby soud mohl manželství rozvést, musí být ovšem, kromě základního předpokladu, jímž je shodná vůle manželů dosáhnout rozvodu při návrhu na rozvod manželství, splněna řada dalších podmínek.

První podmínkou je délka manželství. Manželství nelze rozvést záhy po jeho vzniku. Je vyžadováno, aby manželství trvalo nejméně jeden rok.Doba trvání manželství je stanovena s ohledem na požadavek trvalosti manželství

Druhou podmínkou je důkaz o skutečnosti, že manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.

Jestliže rozvádějící se manželé mají nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je třeba, aby před rozvodem manželství bylo pravomocně rozhodnuto soudem péče o nezletilé o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Jedná se tedy o třetí podmínku.

Čtvrtou podmínkou je dohoda rozvádějících se manželů o vypořádání svých majetkových vztahů. Zákon vyžaduje předložení dvou, případně tří dohod, a to o úpravě majetkových vztahů, bydlení a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Závěr

V každém případě klientům vždy doporučujeme řešit návrh na rozvod manželství v souladu s ust. § 757 občanského zákoníku, a tedy rozvod smluvený. Až v případě, kdy to není možné, je nutné postupovat tzv. spornou cestou.

Život však přináší mnoho různých nástrah a situací, které není možné předvídat. Proto je vhodné se vždy obrátit na odborníka, který Vám poradí, jak postupovat, aby bylo vše tak jak má.

Proto neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE