Jak dát výpověď?

Obsah

Důvodů proč dát v práci výpověď může být mnoho. Můžete toužit po lepším finančním ohodnocení, potřebujete změnu z důvodu stěhování, dostali jste lepší nabídku jinde nebo jste se prostě nepohodli se šéfem – a nyní Vás zajímá, jak dát výpověď.

V dnešním článku se zaměříme na to, kdy je zaměstnanec oprávněn dát výpověď, jaké jsou její důsledky a taky jak má taková výpověď vypadat. Zabývat se budeme výpovědi z pracovního poměru, ale i z prací konaných na DPČ či DPP.

Vždy když si nejste jisti, jaká práva či povinnosti jako zaměstnanec máte, je dobrou volbou podívat se do zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). Jedná se o hlavní pramen pracovního práva, který upravuje níže uvedené otázky.

Jak dát výpověď

Výpověď obecně

Za výpověď označujeme jednostranné právní jednání, které je učiněno s úmyslem skončit pracovní poměr. Podstatným důsledkem, na který je třeba si při podání výpovědi pamatovat, je plynutí výpovědní doby. Naproti tomu při okamžitém zrušení pracovního poměru a nebo při zrušení pracovního poměru ve zkušební době, zkušební doba neplyne a pracovní poměr skončí okamžikem doručení zaměstnavateli.

Zaměstnanec je na rozdíl od zaměstnavatele oprávněn dát výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Ukončit pracovní poměr lze tímto způsobem tehdy, když je pracovní poměr sjednán na dobu určitou i neurčitou.

Výpovědní doba

Co se týče zmíněné výpovědní doby, tak ta představuje časový úsek, jenž plyne po té, co byla výpověď doručena zaměstnavateli. Výpovědní doba je vlastně časovým prostorem pro přizpůsobení se nastalé změně, tedy časem vyhrazeným pro hledání nového zaměstnance ale i zaměstnavatele. Délka výpovědní doby je dle zákoníku práce 2 měsíce – lze se přitom domluvit na delší výpovědní době.

Smlouva o prodloužení výpovědní doby musí být písemná a může být uzavřena při skončení pracovního poměru – nejpozději však ten den, kterým začala běžet. Ustanovení o prodloužené výpovědní obě může však být rovněž součástí pracovní smlouvy, nebo se na ní lze dohodnout i jinak na začátku pracovního poměru či v jeho průběhu.

Pozor však na pravidlo pro počítání lhůt! Výpovědní doba totiž nezačíná běžet dnem doručení výpovědi, ale až prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni, kdy byla doručena. Jednoduše řečeno, pokud se jako zaměstnanec rozhodnu skončit pracovní poměr výpovědí, písemně nebo ústně to zaměstnavateli oznámím (tedy doručím), například dne 10. listopadu 2022. Výpovědní doba neznačně běžet 11. listopadu, ani 12. listopadu ale až první den následujícího kalendářního měsíce – tedy až 1. prosince. Při délce výpovědní doby 2 měsíce, skončí výpovědní doba 31. ledna 2023.

Uplynutím výpovědní doby dojde ke skončení pracovního poměru.

Jak dát výpověď – jak má vypadat?

Výpověď má být učiněna písemně, v opačném případě se k ní nebude přihlížet – jednoduše řečeno se jedná o stav jako by nebyla. Co se týče obsahu písemné výpovědi, nemá zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele mnoho povinností. Například nemusí zde vůbec uvádět důvod, pro který che pracovní poměr ukončit. A pokud se jej rozhodne uvést, je lhostejné, jaký bude.

Jediné, co musí z výpovědi plynout, je vůle pracovněprávní vztah ukončit. Pro platnost právního jednání učiněného písemnou formou se samozřejmě vyžaduje podpis – ačkoliv samotný text výpovědi nemusí být psán vlastnoručně.

Jak dát výpověď – doručit?

Písemná výpověď se má předat zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě jeho sídla. Pokud zaměstnanec požádá o písemné potvrzení převzetí, je zaměstnavatel povinen tomu vyhovět. To bude ve většině případů pohodlné pro obě strany.

Jestliže byste jako zaměstnanci chtěli doručit výpověď elektronicky, musí k tomu dát zaměstnavatel souhlas. Tato písemnost však musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance – tuto možnost využijí tedy zejména zaměstnanci se zřízenou datovou schránkou.

Jakmile zaměstnavatel převezme písemnost, je doručeno. To ve svém důsledku znamená, že výpověď může vyvolat právní účinky výše uvedené.

Můžu výpověď odvolat?

Pokud podáte výpověď, ale nakonec si vše rozmyslíte nebo se změní okolnosti natolik, že byste chtěli v práci zůstat, určitě Vás bude zajímat, zda výpověď lze odvolat.

Výpověď může být odvolána vždy, dojde-li její odvolání druhé straně pracovního poměru nejpozději současně s výpovědí.

Pokud ale výpověď byla již doručena, je možné odvolat výpověď jen se souhlasem zaměstnavatele. Odmítne-li zaměstnavatel udělit k odvolání výpovědi souhlas a byla-li výpověď učiněna platně, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby.

Jednoduše řečeno, i po doručená výpovědi se vyplatí přijít za zaměstnavatelem a zkusit se s ním domluvit na tom, že byste v pracovním poměru s ním přece jenom chtěli zůstat. Ačkoliv není dle zákona třeba toto nějak zvláště odůvodňovat, v praxi se to logicky doporučuje. Zaměstnavatele totiž musí zaměstnanec přesvědčit o jeho kvalitách spolehlivého zaměstnance, aby nebyl v nejistotě, že se za měsíc nerozmyslí znovu.

Jak dát výpověď při DPČ a DPP?

Pro dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP) platí zásada smluvní volnosti, která tu hraje významnou roli a kterou se tyto dohody odlišují od pracovního poměru. Zaměstnavatel se zaměstnancem si tak mohou upravit způsob skončení dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti zcela na jejich libovůli.

Mohou si například sjednat důvody, za kterých je možné dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti vypovědět či zkrátit nebo prodloužit délku výpovědní doby. Mohou si rovněž shora uvedená pravidla modifikovat – vždy však v souladu se základními zásadami pracovního práva. Písemná forma však musí být dodržena i v tomto případě.

Pokud se ale zaměstnanec se zaměstnavatelem na ničem nedohodnou, uplatní se zákoník práce. Podle § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce podle odstavce 4 písm. b) lze jednostranně vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Pozor, pravidlo pro počítání lhůty je zde však jin! Výpovědní doba začíná totiž běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Závěr

Znalost toho, jak dát výpověď z pracovního poměru, v jaké má být formě, co vše do ní napsat a jak ji doručit – to vše jsou právní otázky, na které je jistě užitečné znát odpověď. Pokud máte však složitější dotazy, se kterými si nevíte rady, neváhejte a obraťte se na nás!

Prohřešky na straně zaměstnavatele je možné řešit mimo jiné u Státního úřadu inspekce práce.

Související odkazy

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE