DPČ

Obsah

Pracovněprávní vztah může být založen několika způsoby. Ať již jste zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, jistě jste zaznamenali různé formy smluv, na základě kterých může být práce vykonávána. Jednou z nich je tzv. dohoda o pracovní činnosti, pro kterou se v praxi vžila zkratka DPČ. Jaká jsou zákonná pravidla dohody o pracovní činnosti a jak taková DPČ může vypadat, to se dozvíte níže v tomto článku.

DPČ

Obecně k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o pracovní činnosti je vedle dohody o provedení práce jednou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody jsou charakteristické tím, že zaměstnavatel není povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu.

Zaměstnavatel má primárně zajišťovat plnění svých úkolů prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru. Pracovní poměr by měl být převažujícím pracovněprávním vztahem vůči dohodám konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). Tyto dohody přináší oproti pracovnímu poměru výhody spočívající především ve větší flexibilitě a širší smluvní volnosti, které jsou výhodou zejména zaměstnavateli. V důsledku toho má totiž širší možnost disponovat s pracovní silou, svobodněji zahajovat a ukončovat pracovní vztahy.

Zaměstnanec na základě dohody je ale oproti zaměstnanci v pracovním poměru výrazně méně chráněn.

Právní úprava je obsažena primárně v ustanovení § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen “zákoník práce”).

Základní charakteristika DPČ

Na rozdíl od dohody o provedení práce, není dohoda o pracovní činnosti limitována maximálním možným rozsahem práce za jeden kalendářní rok. Limitace je tu dána rozsahem týdenní pracovní doby, která nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby. Co toto zákonné pravidlo znamená?

Zákoník práce v ustanovení § 79 stanoví týdenní pracovní dobu na 40 hodin týdně. Pro zaměstnance určitého druhu povolání pak stanoví speciální týdenní pracovní dobu:

 • u pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně
 • s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
 • s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Na základě shora uvedeného zákonného ustanovení je zřejmé, jak dlouhá je týdenní pracovní doba. U DPČ nesmí tedy v průměru překročit polovinu stanovené týdenní doby. Překročení se posuzuje vzhledem k celé době, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle však na 52 týdnů (což odpovídá jednomu kalendářnímu roku).

Jinými slovy u DPČ je stanoven týdenní limit pracovní doby, jeden týden však může zaměstnanec odpracovat více než týden druhý. Důležité je, že za celou dobu trvání DPČ tato vykonaná práce v průměru za dobu, na níž je DPČ sjednána, nepřesáhne polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V případě že je sjednána na dobu delší než 52 týdnů, posuzuje se průměr za 52 týdnů.

Pro přesnost je vhodné připomenout, že týdnem je v tomto smyslu rozuměno 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Nejedná se o týden kalendářní, jehož prvním dnem je pondělí a posledním neděle! Naopak, týdnem se rozumí běžný týden a pokud je DPČ uzavřena v úterý, tak se týden počítá od tohoto dne, stejně jako doba 52 týdnů.

DPČ musí být uzavřena v písemné formě, přičemž jedno vyhotovení musí obdržet zaměstnanec.

Co musí DPČ obsahovat?

Pro to, aby byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, musí být sjednány tyto podstatné náležitosti:

 • práce (typově vymezená)
 • rozsah pracovní doby
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

DPČ může být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Jak již plyne ze shora uvedeného textu, doba, na kterou se dohoda uzavírá může být kratší i delší než 1 kalendářní rok (52 týdnů).

Dále je možno dohodnout se na jiných ujednáních. Tato vedlejší práva a povinnosti se budou řídit právní úpravou stanovenou pro výkon práce v pracovním poměru, až na výjimky dle ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce. Na DPČ se tak nevztahuje právní úprava:

 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení,
 • odstupné,        
 • pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,      
 • překážky v práci na straně zaměstnance,          
 • dovolenou,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
 • cestovní náhrady.

Tyto taxativně vymezené záležitosti jsou vyjmuty pro to, aby bylo dosaženo požadované flexibility pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti. V závěru našeho článku jsme si pro Vás připravili vzor jednoduché dohody o pracovní činnosti.

Jak se DPČ zrušuje? 

Skončení pracovního poměru je jednou z výjimek dle ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce, na kterou se právní úprava pro výkon práce v pracovním poměru nepoužije. I zde se tedy promítá široká smluvní volnost. I přesto ale zákoník práce v ustanovení § 77 odst. 4 podpůrně stanoví způsoby zrušení právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti pro případ, že není sjednán již v DPČ. Pracovněprávní vztah tímto způsobem založený může skončit:

 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,   
 • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
 • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro všechny uvedené způsoby vyžadována písemná forma. V případě, že nebude dodržena, nebude se k právnímu jednání přihlížet.

Kontrolu nad dodržováním povinností na úseku práce vykonává Státní úřad inspekce práce.


Vzor DPČ

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNSOTI

dle § 76 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Společnost Zaměstnavatel s.r.o., se sídlem Benešova 12, 779 00 Olomouc

(dále jako „Zaměstnavatel“)

Jan Novák, nar. Dne 7. 5. 1970, bytem Masarykova 1, 779 00 Olomouc

(dále jako „Zaměstnanec“)

I.

1.1. Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele bude vykonávat práci na pozici  X.

1.2. Místem výkonu práce je Benešova 12, 779 00 Olomouc.

II.

2.1. Doba, na kterou se tato dohoda o provedení činnosti sjednává činí 26 týdnů, počínaje dnem 28. 2. 2022.

III.

3.1. Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu 80 hodin měsíčně.

IV.

4.1.Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dalšími pracovně právními předpisy.

4.2. Tato dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.3. Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou Zaměstnance a Zaměstnavatele.

V Olomouci dne 24. 2. 2022

Podpis Zaměstnavatele                                                                        Podpis Zaměstnance


Závěr

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE