Zbraně – Právní úprava a cestování s nimi

Obsah

Cestování se střelnými zbraněmi

První květnové pondělí se k nám do advokátní kanceláře dostavili dva bratři, vlastníci zbraně, pan A. a pan T.  Pan A se chystá v létě vycestovat se svou rodinnou na dovolenou na Island. Chtěl by si pro svou obranu vzít i svoji zbraň. Pan T., jakožto  sportovní střelec, se chystá taktéž vycestovat, ale nikoli na dovolenou, nýbrž na střelecké závody v EU.

Oba nyní řeší, zda mohou vycestovat se svou zbraní. Tedy co je k tomu potřeba za listiny, či jak mohou cestovat.

Zbraně

Z výše popsaného vyplývá, že náš druhý díl trojdílné minisérie věnující se zbraním a cestováním s nimi se bude věnovat detailněji podmínkám a možnostem cestování. A to do zemí EU a do zemí mimo EU. V prvním díle https://akpytela.cz/clanky-zbrane-a-cestovani-s-nimi/ jsme Vás seznámili s tím, jak právo definuje zbraň z hlediska trestního práva a zákona o zbraních a dále jak se kategorizují do 4 základních skupin (A – D).

Zbraně a cesta s nimi v rámci EU

Náš klient pan T., vlastní zbraň pro sportovní střelbu. Tedy zbraň spadající dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen “zákon o zbraních”), ve znění pozdějších předpisů, do kategorie B, popřípadě C.

Základním dokumentem pro cestu se zbraní (kategorii A,B, C a nebo D) po zemích EU je Evropský zbrojní pas (dále jen ,,EZP”).

Evropský zbrojní pas

EZP je v zákoně o zbraních definován jako: ,,veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo v množství odpovídajícím účelu použití.“

Evropský zbrojní pas vydává útvar policie osobě, která má místo pobytu na území ČR a je oprávněným držitelem. Podmínka být oprávněným držitelem de iure neznamená, že by žadatel musel být také vlastníkem. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na tiskopise, jenž je dostupný na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Doba platnosti EZP je 5 let. Může být příslušným útvarem policie jednou prodloužena. Jinak je to případě kategorie D. Zde je platnost EZP nejvýše 10 let. A to za předpokladu, že jsou v něm zapsány pouze této kategorie.

Je třeba však vědět, že EZP neopravňuje svého držitele dělat přesně to, co je oprávněn dělat ve státě, kde byl vydán. 

Cestování bez složitých povolení platí pouze pro lovce se zbraní kategorie C a sportovní střelce se zbraní kategorie B. Nebo kategorie C, kteří hodlají dočasně vyvézt a jsou součástí jejich cestovních osobních věcí. 

Náš klient pan T. tedy nepotřebuje pro svou cestu vývozní povolení. Avšak za předpokladu, že bude schopen řádně  odůvodnit účel cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu své sportovní činnosti v cílové zemi. 

Cesta se střenou zbraní mimo země EU

Pan A. plánuje cestu na Island. Jelikož Island není členem EU, jsou podmínky pro cestování poněkud odlišné než v případě výše uvedeném v rámci zemí EU.

Vývozní povolení pro zbraně

Podmínky pro cestování do třetích zemí se neřídí zákonem o zbraních. Řídí se přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 258/2012. 

Při cestách mimo EU je třeba rozlišovat za jakým účelem je cesta konána.

Při krátkodobých výjezdech jako jsou dovolené, výstavy, reklamace či opravy je nezbytné požádat Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu o vydání vývozního povolení. A to podle zákona č- 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jinak je tomu však v případě lovce či sportovního střelce. Tam platí zčásti postup shodný s cestováním v rámci EU. Tedy lovec či sportovní střelec, který hodlá dočasně vyvézt zbraně, které jsou součástí jeho cestovních osobních věcí, nevyžaduje se vývozní povolení. A to za předpokladu, že jsou příslušným orgánům svou cestu schopni řádně odůvodnit. Zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu své lovecké nebo sportovní činnosti v cílové třetí zemi.

Závěr

Je třeba vědět, že před cestou je třeba si udělat s rozmyslem podrobný plán cesty – některá místa jsou pro pobyt vhodná a jiná méně. Zákon nám mimo jiné říká, že jsme povinni zbraň vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

Zbraň musíte mít neustále pod kontrolou. Pokud svoji zbraň berete všude s sebou, je třeba myslet na povinnost skrytého nošení zbraně.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE