Zákon o zbraních a chystané změny

Obsah

Dne 30. 1. 2021 nabyla účinnosti pravděpodobně nejvýznamnější novela zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Čeští zákonodárci novelou reagovali na evropské směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní, které unifikovaly zbraňové legislativy členských států Evropské unie. Cílem těchto směrnic je minimalizovat zneužití legálně držených zbraní. V tomto článku, se budeme zabývat nejdůležitějšími změny, které zmíněná novela přináší.

zákon o zbraních

Nové kategorie zbraní – zákon o zbraních

Nejvýznamnější změna zákona o zbraních souvisí s kategorizací jednotlivých skupin zbraní. Nově tak vznikla skupina pro zbraně kategorie A-I, do které spadají samočinné zbraně upravené na samonabíjecí zbraně či samonabíjecí zbraně se střelivem se středovým zápalem určené pro nadlimitní zásobníky.

Další významnou změnou v kategorizaci skupin je § 6 písm. e) zákona o zbraních. Zákonodárce zařadil tlumiče hluku výstřelu do zbraní kategorie C. Zbraně kategorie C podléhají pouze ohlášení příslušnému policejnímu útvaru. Vlastníkovi tlumiče tak nově stačí tlumič po nabytí vlastnictví pouze registrovat. Široká veřejnost však nemusí z této změny mít strach, hluk způsobený střelou se totiž v důsledku použití tlumiče výrazně nesníží. Nově mohou vlastníci zbraní také používat zaměřovače pro noční vidění.

Nová délka platnosti zbrojního průkazu

Spoustu požadavků kladených ze strany Evropské unie čeští zákonodárci taktně obešli. Evropské směrnice kladly nároky na zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu. Tuto skutečnost zákon o zbraních reflektuje v povinnosti Policie kontrolovat po pěti letech držitele zbrojního průkazu z hlediska splnění zdravotních a jiných zákonných podmínek. Na některá místa orgán veřejné moci či přímo zákon zakazuje vstup se zbraní. Takovým místem jsou například soudy či státní zastupitelství. Nově má orgán veřejné moci povinnost umožnit držiteli zbraně uložit zbraň v souladu se zákonem pro vyřízení záležitostí dané osoby.

Udělování výjimek pro držení nadlimitního zásobníku

Velkou kontroverzi však vzbudilo ustanovení o nadlimitních zásobnících. Takovým zásobníkem se rozumí zásobník o kapacitě přesahující 20 nábojů u krátké zbraně a 10 u dlouhé. Žadatel tak musí požádat o výjimku pro držení takového zásobníku. V tomto případě je udělení výjimky spíše formální. Navíc tato povinnost neplatí pro nabytí vlastnictví k nadlimitnímu zásobníku před účinností novely zákona o zbraních.

Ohlašování zbraní – zákon o zbraních

Byrokracie však vzroste na úseku ohlašování zbraní. Nově budou muset držitelé plynových či historických zbraní nabytí vlastnictví k takové zbrani ohlásit příslušnému útvaru policie. V tomto ohledu má povinnost registrace zbraně odradit od vzrůstající tendence ozbrojování obyvatel plynovými zbraněmi.  V současné době však již Policie ČR žádá o shovívavost při vyřizování registrací těchto zbraní. Od počátku účinnosti novely nestíhá včas vyřizovat administrativní úkony spojené jak s držením zbraně.

Zbraně evidujeme v rámci Centrální evidence zbraní.

Zbraňová amnestie

V souvislosti se změnou kategorií určitých typů zbraní vyhlásila Policie ČR zbraňovou amnestii. Tuto amnestii popisuje detailně plk. Milan Prchal:„Tato zbraňová amnestie, která bude probíhat v období od 30. ledna do 31. července 2021, dává všem osobám možnost beztrestného odevzdání ilegálně držené zbraně nebo střeliva kterémukoli útvaru Policie ČR s tím, že pokud nebude prokázáno, že zbraň nebo střelivo byly použity ke spáchání trestného činu, či zbraň není evidována jako pohřešovaná, je osoba, která zbraň odevzdala, oprávněna požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k nabytí vlastnictví, držení či nošení této zbraně nebo střeliva anebo je přenechat do vlastnictví státu“. Pokud totiž určitá osoba například drží zbraň bez příslušného oprávnění, pak se dopouští trestného činu nedovolené ozbrojování podle trestního zákoníku.

Zákon o nakládání se zbraněmi

Ve stejný den nabytí účinnosti novely zákona o zbraních nabyl účinnosti i zákon o nakládání se zbraněmi a v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Nejvýznamnější účel tohoto zákona je stanovení zákazu ozbrojených skupin a zakotvení možnosti vlády prostřednictvím opatření regulovat podmínky nakládání se zbraněmi v případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Zákon rovněž stanovuje vznik a existenci střelecké přípravy části obyvatelstva.

Závěr – zákon o zbraních

Pozadí novely je obestřena velkou kontroverzí. Jak již bylo nastíněno, čeští zákonodárci mají tendenci brojit proti zákazům ze strany Evropské unie. V důsledku toho novela zákona o zbraních obsahuje pouze nejnutnější restrikce dané evropskými směrnicemi. Evropská unie zdůvodňuje přísnost určitých částí směrnice nutností chránit neozbrojené občany jednotlivých členských států. Rovněž se jedná o reakci na ozbrojené teroristické útoky z posledních let. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb navštivte stránky naší advokátní kanceláře www.akpytela.cz, kde můžete využít online formulář pro sjednání schůzky či přímo zažádat o konkrétní právní službu. Zároveň Vás tímto zveme na naše stránky www.akpytela.cz/clanky/, kde každý týden zveřejňujeme další články, které se týkají zajímavých témat a mohou Vám pomoci v řešení Vaší životní situace.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE