Zbraně a cestování s nimi

Obsah

V ČR přetrvává v posledních letech trend zvyšujícího se počtu držitelů zbrojních průkazů, a tím i počet zbraní. Zbraně jsou stále se zvyšující trend. Rozhodli jsme se tedy pro Vás připravit minisérii článků na téma zaměřené na právní úpravu zbraní, kategorie zbraní a možnosti cestovat s různými zbraněmi mimo ČR. V tomto díle si vymezíme pojem zbraň dle zákona a podíváme se na dělení zbraní dle platné české legislativy. Následně v dalším díle se poté blíže zaměříme na cestování se zbraněmi ve smyslu zákona o zbraních. V posledním díle se podíváme na legislativou opomenutou úpravu cestování s chladnými zbraněmi.

Zbraně a cestování s nimi

Zbraně a statistické údaje

Navzdory současné Covidové situaci, a přetrvávajících omezení, která zapříčinila přerušení provádění zkoušek odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu, pořídilo si v loňském roce zbrojní průkaz jen o něco málo více lidí než v roce 2019. Počet registrovaných zbraní v ČR se blíží k neuvěřitelnému číslu 1 milion. Jedná se v průměru o 25.000 kusů zbraní ročně. Navzdory tomu, že trendem poslední dekády je vyšší preference zbrojních průkazů pro účely sportu a sběratelství, v absolutních číslech stále převažují zbrojní průkazy pro osobní ochranu. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro toto téma, jelikož se dotýká velkého množství z nás. A jak jsem na tom v porovnání se státy EU? Dle tabulky níže lze shrnout – zlatý střed.

Držení zbraní
http://zbrojnice.com

Primární právní úpravu zbraní bychom nalezli v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen “zákon o zbraních”), ve znění pozdějších předpisů.

Co je to zbraň?

Úvodem je třeba definovat co je to ona zbraň. Jelikož pod pojmem „zbraň“ rozumí různé právní předpisy často různé věci.

V právu se však nejčastěji objevují dvě koncepce pojmu zbraň:

  • Trestněprávní definice (obecné pojetí)
  • zbraní je cokoli, co může učinit útok proti tělu důraznějším (viz. ust.  § 118 trestního zákoníku); v tomto pojetí může být zbraní v zásadě jakýkoli předmět, látka či jiný prostředek nebo ovladatelná energie, jako např. střelná zbraň, výbušnina, nůž, automobil, kus provazu či nádoba s žíravinou.
  • Definice dle zákona o zbraních
  • zde se jedná o užší množinu podle určitých technických hledisek specifikovaných předmětů, kdy jde o střelné zbraně a střelivo do nich. Do jeho působnosti spadají i některé další předměty jako střelivo, některé doplňky a příslušenství zbraní (tlumiče hluku výstřelu), nálezy munice (např. pumy, granáty, dělostřelecká munice zachovaná v zemi převážně z 2. světové války, nebo zanechaná na území bývalých vojenských prostorů).

Střelnou zbraní se rozumí zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.

Střelné zbraně se dále dělí na:

a. palné zbraně, u kterých je funkce odvozena od uvolnění chemické energie (nejčastěji hoření střelného prachu)

b. plynové zbraně, v nichž je využit stlačený plyn nebo vzduch (tzv. vzduchovky, větrovky apod.)

Kategorie zbraní dle zákona o zbraních

Zákon definuje se 6 kategorií, kdy tyto jsou spojeny různou mírou požadavků a podmínek, jež je nutno splnit k jejich získání:

  • A – Zakázané zbraně
  • A-I – Zakázané zbraně
  • B – Zbraně podléhající povolení
  • C – Zbraně podléhající ohlášení
  • C-I – Zbraně podléhající ohlášení
  • D – Zbraně nepodléhající registraci

A

Jedná se o zbraně s výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů. Např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně, nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika. Jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely. Jde o nedovolené výrobní provedení atd.

Vyjmenovány jsou v ust. § 4 zákona o zbraních. Tam jsou uvedeny např. samočinné, palné zbraně vyrobené z jiných materiálů než kovu (typicky dnes vytištěné na 3D tiskárně).

A-I

Zbraně řazené do této kategorie nenesou účinnost nebo bezpečnostní rizika dosahující úrovně zbraní kategorie A, ale nakládání s nimi je s ohledem na evropskou právní úpravu regulováno na vyšší úrovni, než se zbraněmi ostatních kategorií B – D.

Vyjmenovány jsou taktéž v ust. § 4 zákona o zbraních.

B

Jedná se o nejběžnější skupinu zbraní, do které se právě řadí výše uváděná nejrozšířenější zbraně pro ochranu života, zdraví a majetku.

Zákon o zbraních taxativně vyjmenovává důvody, pro které lze povolení k držení zbraně této kategorie vydat. Mimo nejčastěji výše již zmiňovaný jimi jsou: provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti, uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání, provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva, zajišťování ostrahy majetku a osob, zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.

Jaké zbraně se sem řadí uvádí § 5 zákona o zbraních např. krátké a dlouhé samonabíjecí, jedno a víceranové, signální ráže vyšší než 16 mm atd.

C

Tyto jsou vymezeny v ust.§ 6 zákona o zbraních, kam spadá např. plynová zbraň s výjimkou paintballových a tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní.

C- I

Zde spadají zbraně z předchozích výše uvedených kategorií, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby, dále tzv. Flobertky a tasery.

D

Do této poslední kategorie spadají historické, paintballové, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely, neaktivní torza zbraní a neaktivní střelivo a munice.

A Kdo může zbraně jednotlivých kategorií držet?

První skupina, A, A-I, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná. Držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba).

Druhou skupina, C- I a D může nabývat do vlastnictví, držet a za určitých podmínek též nosit jakákoli svéprávná plnoletá osoba nebo právnická osoba, i tehdy, nejedná-li se o držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Jste držitelem zbrojního průkazu? Podělte se s námi o Vaše zkušenosti ze zkoušek z doby před  Covidem a z doby “covidové”?

Více článků naleznete zde.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE