Nahlížení do katastru nemovitostí

Obsah

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje vlastnická, ale i jiná práva ke každé nemovitosti. A jak například funguje nahlížení do katastru nemovitostí a co všechno v něm lze vyhledávat? Na to se nyní podíváme.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Jak funguje nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru je v dnešní době jednoduché, neboť informační systém je přístupný elektronicky. Nahlédnout do katastru nemovitostí a zjistit údaje o pozemku, bytu či rodinném domě lze bezplatně a činí se tak dálkově prostřednictvím webových stránek www.cuzk.cz. Samotné nahlížení do katastru nemovitostí nevyžaduje žádnou registraci. Avšak pro zobrazení úplné sady informací, například za účelem zjištění vlastníka vyhledávaného pozemku, je vyžadováno alespoň zadání ověřovacího kódu (CAPTHA) nebo přihlášení prostřednictvím identity občana, popřípadě je možné zřídit si účet dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.

Jak dochází ke změnám údajů v katastru nemovitostí

Ke změnám údajů v katastru nemovitostí dochází na základě zápisu. Způsobů zápisu je hned několik, a to:

  1. vkladem,
  2. poznámkou nebo
  3. záznamem.

Poznámka má především funkci oznamovací, katastrální úřad jí zapíše na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, insolvenčního správce apod.  Zapisují se tak například informace o exekučním příkazu k prodeji nemovitosti, o zákazu zřídit zástavní právo nebo o přednostním právu ke zřízení věcného práva. Všechny tyto informace lze zjistit při nahlížení do katastru nemovitostí.

Záznamem se naopak zapisují práva jako právo hospodařit s majetkem státu, kdo je oprávněn spravovat nemovitosti ve vlastnictví státu. Záznam je nejčastěji prováděn na základě návrhu orgánu veřejné moci.

Nejvýznamnějším zápisem do katastru nemovitostí pro běžného jedince bude právě vklad. Prostřednictvím vkladového řízení se zapisuje změna, vznik i zánik především vlastnických práv, může se ale jednat i o právo stavby či jiná věcná práva. Vklad lze provést pouze na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení. Bohužel samotné podání návrhu není bezplatné, za každý návrh na vklad je stanoven správní poplatek ve výši 2.000, – Kč. Návrh na vklad se podává u příslušného katastrálního úřadu podle toho, v jakém obvodu katastrálního úřadu se předmětná nemovitost nachází.

Po obdržení návrhu na vklad katastrálním úřadem se zahájí vkladové řízení a u nemovitostí v katastru nemovitostí se vyznačí tzv. plomba. Zmiňovaná plomba na nemovitosti v průběhu vkladového řízení naznačuje, že na příslušném listu vlastnictví k nemovitosti probíhají změny. Plomba má mimo jiné ochranou funkci vůči aktuálnímu vlastníku nemovitosti, v rámci které má možnost se ohradit proti probíhajícímu vkladovému řízení. Plomba na nemovitosti vázne nejméně 20 dní, kdy k převodu vlastnického práva dojde nejdříve po uplynutí této ochranné lhůty.

Sledování vkladového řízení

Stav vkladového řízení lze rovněž sledovat dálkově online a bezplatně. Nebo je možné využít přímé nahlížení do katastru nemovitostí. Skutečnost, že je určitá nemovitost (byt, pozemek nebo například bytová jednotka) předmětem vkladového řízení, je zjistitelné i při vyhledání konkrétní nemovitosti v rámci nahlížení do katastru nemovitostí. V rámci vyhledávání informací o vkladovém řízení je nutné znát číslo vkladového řízení a konkrétní pracoviště katastrálního úřadu. Případně je možné vyhledat řízení podle data přijetí a opět konkrétního pracoviště.

Sledování změn v katastru nemovitostí

Pro snadnější prověřování případných změn u nemovitosti katastrální zákon umožňuje zřídit tzv. službu sledování změn. Jedná se o bezplatnou službu, kterou lze zřídit i online bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o zřízení služby může podat vlastník nemovitosti, ale i zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene apod. Pokud si vlastník nemovitosti o službu zažádá, bude automaticky informován o změnách v katastru nemovitostí u konkrétního pozemku, bytové jednotky apod.

Změnou se myslí provedení vkladu, zápis různých poznámek nebo provedení záznamu apod. Požadované informace budou zasílány podle uživatelova přání, například emailem, SMSkou nebo prostřednictvím datové zprávy. Bezesporu se jedná o službu, která usnadní vlastníkům nemovitosti život. Člověk nemusí pravidelně nahlížet do katastru nemovitostí a kontrolovat, zda nedochází k nějakým podvodným změnám u jejich nemovitostí.

Co dalšího lze při nahlížení do katastru nemovitostí zjistit?

Katastr nemovitostí se vyplatí sledovat ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy. V opačném případě by Vás mohlo čekat nepříjemné překvapení, kdy Vás sice prodávající neupozorní, že na nemovitosti vázne například zástavní právo, ale v katastru nemovitostí bude bohužel evidováno. V případě informací evidovaných v katastru nemovitostí se předpokládá jejich správnost a úplnost a bohužel se nelze bránit proti právu, které je zveřejněno v katastru nemovitostí s argumentem, že se o něm prodávající při uzavírání smlouvy nezmínil.

ZÁVĚR

Nahlížení do katastru nemovitostí je umožněno každému s přístupem k internetu. Nahlížení je bezplatné, ovšem pro zobrazení úplné sady informací je nutné zadat ověřovací kód nebo se přihlásit, ať už prostřednictvím identity občana nebo po zřízení zákaznického účtu k dálkovému přístupu do katastru nemovitostí. Vyhledávat lze jednotlivé parcely, stavby, jednotky, ale i informace o jednotlivých řízeních. Vlastnické právo je sice jedním z nejvíce evidovaných práv v katastru nemovitostí, ale škála evidovaných práv v katastru nemovitostí je mnohem rozsáhlejší. Může se jednat o právo stavby, zástavní právo, předkupní právo, přídatné spoluvlastnictví nebo i věcné břemeno v podobě služebnosti nebo reálného břemene apod.

Pokud si nevíte rady se sepisem smlouvy kupní, darovací či se zřízením věcného břemene a následným podáním návrhu na vklad, neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.   

Související odkazy:

Nemovitosti

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE