Založení společnosti s ručením omezeným

Obsah

Kterákoliv fyzická či právnická osoba se může rozhodnout, že si ke své činnosti založí jednu ze zákonem stanovených forem korporací. Jednou z nejčastěji zakládaných korporací je společnost s ručením omezeným. K jejímu založení je třeba splnit několik podmínek a zároveň navštívit určité instituce. Tyto nástrahy lze jednoduše překonat pověřením advokáta. Ušetří to hodně času a starostí a máte jistotu, že vše je „jak má být“. Jak založení společnosti s ručením omezeným tedy probíhá?

Založení společnosti s ručením omezeným

Předpoklady pro založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva jako hlavní podklad pro založení společnosti s ručením omezeným

Prvotním předpokladem je vytvoření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka), která může být stejně jako další níže uvedené dokumenty sepsána a prokonzultována v advokátní kanceláři. V tomto dokumentu musí být uvedeny název společnosti, sídlo společnosti, předmět podnikání, osoba správce vkladů, osoba prvního jednatele nebo jednatelů a výše základního kapitálu zakládané společnosti.

Volba názvu společnosti se zdá být jako jednoduchý krok, nicméně mnohdy způsobuje značné komplikace, které mohou vést až k odmítnutí zápisu nově zakládané společnosti rejstříkovým soudem. Takový název totiž nesmí být zaměnitelný s názvem jiného podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku a ani nesmí být klamavý.

Sídlo společnosti může být umístěno i v bytě, jestliže to nenaruší klid a pořádek v domě. K následnému výkonu podnikatelské činnosti je třeba živnostenské či jiné oprávnění, které se specifikuje v předmětu podnikání. Osoba správce vkladu následně zřizuje účet u banky, na níž budou spláceny peněžité vklady a může jím být i společník. Stejně tak prvním jednatelem se může stát společník, který tuto společnost zakládá.

Nezbytným údajem je i výše základního kapitálu. Zákon uvádí minimální výši 1,- Kč za každého společníka, avšak je velmi vhodné tuto minimální výši zvýšit. Společník by tak měl učinit především z důvodu dostatku počátečních provozních prostředků a zohlednění nákladů na založení společnosti. Zároveň výše základního kapitálu může být důležitá i pro prezentaci nově založené společnosti v očích potencionálních obchodních partnerů a případné navázání spolupráce s nimi.

Po samotném sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) s potřebnými náležitostmi se zajistí schůzka v notářské kanceláři k formálnímu přepisu v podobě notářského zápisu, který je nezbytný pro konečný zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jeho vyhotovením je společnost založena, avšak stále nevznikla, neboť vznik společnosti je spojen právě se zápisem do obchodního rejstříku.

Čestné prohlášení jednatele

K tomu je kromě sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny třeba vyhotovit další dokumenty. Jedním z nich je čestné prohlášení jednatele o souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku, plné svéprávnosti, bezúhonnosti ve smyslu živnostenského zákona, absenci rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu soudem a absenci překážek k provozování živnosti (např. insolvenční řízení, konkurs) v posledních 3 letech.

Souhlas s umístěním sídla

Dalším připraveným podkladem je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, který je třeba nechat vlastníkem podepsat s úředně ověřeným podpisem a zároveň nesmí být tento podepsaný souhlas starší 3 měsíců před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Prohlášení správce vkladů

Taktéž je vyhotoveno prohlášení správce vkladu o splacení peněžitých vkladů, na němž musí být rovněž úředně ověřený podpis. Ke splnění tohoto prohlášení je třeba zajít do libovolné banky a nechat zřídit zvláštní účet pro splacení peněžitých vkladů. Následně je třeba doložit potvrzení o splacení peněžitých vkladů. Toto potvrzení vydá správci vkladů banka.

Souhlas manžela

V případě, kdy společník již vstoupil do manželství a chce použít prostředky ze společného jmění manželů, je třeba písemného souhlasu druhého manžela s použitím takového majetku ze společného jmění manželů k podnikání, který je rovněž připraven s ostatními potřebnými dokumenty.

Ostatní podklady pro založení společnosti s ručením omezeným

Dále je třeba zajistit výpis z katastru nemovitostí (předběžné informace můžete získat z Nahlížení do katastru nemovitostí) a výpis z rejstříku trestů jednatelů společnosti, což může být zajištěno i při návštěvě notářské kanceláře.

Založení společnosti s ručením omezeným s advokátem

Současně s těmito dokumenty je třeba udělit advokátovi plnou moc pro získání živnostenského oprávnění pro výkon předmětné podnikatelské činnosti, který advokát získá na živnostenském úřadě. K tomu jsou třeba výše zmíněné dokumenty, konkrétně notářský zápis o založení společnosti, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti, výpis z katastru nemovitostí a zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Po získání živnostenského oprávnění a dodání všech výše uvedených dokumentů advokát podá návrh na zápis do obchodního rejstříku. Tento zápis následně v souladu se zákonem provede notář právě na základě advokátem získaných a předložených dokumentů, čímž společnost s ručením omezeným vznikne.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, tak proces založení společnosti s ručením omezeným není jednoduchý. Pokud se ovšem „svěříte do rukou“ advokáta, tak tento za Vás většinu zajistí. Z Vaší strany bude třeba pouze:
• zajištění (úředně ověřeného) podpisu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti a
• složení základního kapitálu na speciálně k tomu zřízení účet v bance

Související odkazy:

Založení SRO

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE