Zahlazení odsouzení

Odsouzení za trestný čin vždy s sebou nese negativní následky. Nejenže se musí odsouzený podrobit uloženému trestu. Ale negativní důsledky mohou neblaze ovlivňovat život odsouzeného i po výkonu tohoto trestu. Důvodem je přetrvávající záznam v evidenci Rejstříku trestů (dále rovněž jako „trestní rejstřík“). Pro tyto účely existuje institut zahlazení odsouzení, díky kterému po splnění stanovených podmínek může […]

Vazba

Vazba je jedním z trestněprávních nástrojů směřující k zajištění osoby obviněného. Institut vazby je vedle jiných zajišťovacích prostředků, jako je například předvedení, příkaz k zatčení či zadržení, tím nejzávažnějším. V tom důsledku by vazba měla představovat krajní a výjimečné opatření. Jaké jsou zákonné podmínky, jež musí být splněny pro vzetí obviněného do vazby nebo jak dlouho může vazba trvat, […]

Obhájce

Právo na obhajobu zahrnuje právo každého hájit se sám prostředky a způsobem dle vlastního uvážení a také právo mít obhájce a radit se s ním o způsobu jeho obhajoby. Jedná se o jedno z nejdůležitějších práv obviněného, jelikož mu umožňuje využít právní pomoci od osoby s právním vzděláním a praxí, díky čemuž zvýší svoji šanci na úspěšnou obhajobu. […]

Videozáznam jako důkazní prostředek

Soudy při dokazování přehráním videozáznamu musí zaprotokolovat vše významné, co vnímal on sám svými smysly. Tím je zajištěna procesní možnost reakce za strany jednolitých účastníků řízení. Pokud by tomu tak nebylo lze hovořit o porušování základních zásad civilního řízení a také procesních práv účastníka řízení. A to zejména předvídatelnost soudního rozhodnutí a možnost vyjádření se […]

Peněžitý trest po novele trestního zákoníku

Ke dni 1.10.2020 nabyl účinnosti zákon č. 333/2020 Sb., kterým byla provedena zásadní novela trestněprávních předpisů. Významných změn doznaly zejména pravidla pro ukládání peněžitých trestů a dále podmínky pro sjednání dohody o vině a trestu. V tomto článku se blíže zaměříme na novou právní úpravu prvního – peněžitý trest. Peněžitý trest jakožto alternativní trest Peněžitý trest […]

Řízení pod vlivem a trestní odpovědnost

Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je jedna z nejnebezpečnějších činností. Činností, která můžete v silničním provozu dělat. Je to hazard s lidským životem. Řízení pod vlivem z pohledu množství alkoholu Doposud byla jasně stanovená hranice vylučující způsobilost řidiče řídit vozidlo pouze, co se týče alkoholu. Zde podle zjištění hodnoty alkoholu v těle řidiče rozlišujeme […]

Právo bránit svůj život se zbraní

Může nastat mnoho situací, kdy je život člověka ohrožen. V poslední době patří mezi často diskutovaná témata chystaná změna ústavy. Ta má být novelizována a do jejího textu přidán článek s textem: „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Jak má vypadat právo bránit svůj život […]

Skype obhajoba v trestním řízení

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku. A to prostřednictvím platformy Skype – Skype obhajoba. Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty. Tím se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – […]

Právo nahlížet do trestního spisu na Policii

Do naší kanceláře přišli dva klienti, paní Alena a pan Bedřich. Oba přišli řešit problém, který jim vyvstal v souvislosti s údajným trestným činem, kterého se měli dopustit, kdy k jejich dané věci podali již na Policii České republiky dříve vysvětlení. Paní Aleně však umožněno nahlédnout do trestního spisu vedeného Policií již bylo, panu Bedřichu […]

Nárok na opis záznamu při podání vysvětlení

Máme nárok na opis záznamu? Má osoba podávající vysvětlení nárok na obdržení opisu záznamu o jím podaném vysvětlení? Ano či ne? Doposud se názory nejen laiků ale i odborníků z oblasti práva, a především názory jednotlivých policistů lišily. Tomu je však dnes již konec. Velice často osoby, které se dostavili k policejnímu orgánu, aby poskytly […]