Hranice škody pro trestný čin

Proč je důležitá hranice škody pro trestný čin? V trestním právu hraje důležitou roli výše škody, kterou pachatel trestným činem způsobil. Tato otázka může rozhodovat o tom, zda se vůbec člověk trestného činu dopustil nebo kolik si za něj odpyká let ve vězení. Například pachatelé drobných krádeží se z právního hlediska nedopustí trestného činu krádeže, protože nezpůsobily […]

Podmíněné propuštění

Kdy přichází v úvahu podmíněné propuštění? Pachatel, který si odpykává trest odnětí svobody může být za jistých okolností propuštěn na svobodu. A to ještě před tím, než vykoná celý uložený trest. To může být v řadě případů velkou motivací pro pachatele trestných činů k dobrému chování ve věznici a řádnému plnění jiných povinností. Podstata tohoto trestně právního […]

Narovnání

Co je narovnání? Pokud je proti Vám vedeno trestní řízení, rozhodně se nejedná o příjemnou záležitost. Trestní řízení je řízením, v němž policejní orgán, státní zástupce i soud zjišťují, zda byl spáchán trestný čin, kdo jej případně spáchal (tj. pachatel trestného činu) a uložil tomuto pachateli trest. Ovšem věděli jste, že existují i tzv. odklony? Vedle […]

Trestný čin zpronevěry

V dnešním článku se podrobně zaměříme na trestný čin zpronevěry. Jedná se o majetkový trestný čin, za který může být jeho pachateli uložen trest odnětí svobody až na 10 let. Je tradičně médii často propírán. Níže v tomto článku se budeme zabývat skutkovou podstatou trestného činu zpronevěry a porovnáme jej s některými jinými majetkovými trestnými činy. Obecně k trestnému […]

Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu patří v České republice k jednomu z nejčastěji stíhaných trestných činů. Právní úprava obsahuje především obecnou úpravu skutkové podstaty podvodu, dále však také zvláštní formy skutkové podstaty, mezi které řadíme podvod pojistný, úvěrový a dotační. Nad rámec tohoto však může znaky podvodu vykazovat i některé soukromoprávní jednání. V tomto článku se dozvíte […]

Presumpce neviny

Presumpce neviny je pravděpodobně jednou z nejznámějších základních zásad trestního řízení. Mnohdy o ní slýcháme z medií a již ze samotného názvu je patrné, že se jedná o základní zásadu vztahující se k osobě obviněného. Ovšem na co se v trestním řízení zásada presumpce neviny vztahuje, má nějaké výjimky? Skutečně je v praxi uplatňována v […]

Zahlazení odsouzení

Odsouzení za trestný čin vždy s sebou nese negativní následky. Nejenže se musí odsouzený podrobit uloženému trestu. Ale negativní důsledky mohou neblaze ovlivňovat život odsouzeného i po výkonu tohoto trestu. Důvodem je přetrvávající záznam v evidenci Rejstříku trestů (dále rovněž jako „trestní rejstřík“). Pro tyto účely existuje institut zahlazení odsouzení, díky kterému po splnění stanovených podmínek může […]

Vazba

Vazba je jedním z trestněprávních nástrojů směřující k zajištění osoby obviněného. Institut vazby je vedle jiných zajišťovacích prostředků, jako je například předvedení, příkaz k zatčení či zadržení, tím nejzávažnějším. V tom důsledku by vazba měla představovat krajní a výjimečné opatření. Jaké jsou zákonné podmínky, jež musí být splněny pro vzetí obviněného do vazby nebo jak dlouho může vazba trvat, […]

Obhájce

Právo na obhajobu zahrnuje právo každého hájit se sám prostředky a způsobem dle vlastního uvážení a také právo mít obhájce a radit se s ním o způsobu jeho obhajoby. Jedná se o jedno z nejdůležitějších práv obviněného, jelikož mu umožňuje využít právní pomoci od osoby s právním vzděláním a praxí, díky čemuž zvýší svoji šanci na úspěšnou obhajobu. […]

Videozáznam jako důkazní prostředek

Soudy při dokazování přehráním videozáznamu musí zaprotokolovat vše významné, co vnímal on sám svými smysly. Tím je zajištěna procesní možnost reakce za strany jednolitých účastníků řízení. Pokud by tomu tak nebylo lze hovořit o porušování základních zásad civilního řízení a také procesních práv účastníka řízení. A to zejména předvídatelnost soudního rozhodnutí a možnost vyjádření se […]