Prohlášení za nezvěstného a za mrtvého

V naší praxi jsme se taktéž setkali s případem, kdy se stalo, že nějaká osoba „zmizela“, tj. opustila své bydliště a nikdo nevěděl, kde se nachází. Přičemž neexistovaly důvody pochybovat o tom, že je tato osoba stále naživu. V praxi se může jednat o „zmizení“ bez vůle této osoby (při tragické události), či z její vůle (s cílem vyhnout se […]

Reálná břemena – věcná břemena

Věcná břemena slouží k efektivnímu využití cizí věci, když v rámci služebnosti je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Naopak reálná břemena ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl spočívá v aktivním, resp. pasivním chováním vlastníka věci. V historii […]

Nakládání s vodami povrchovými i podzemními

Voda jako významný přírodní prvek podléhá zákonné ochraně. Ta stanoví pravidla pro nakládání s vodami jakož i pro vydávání správních rozhodnutí na úseku vod. Pozornost by jim tudíž měl věnovat ten, kdo má v plánu jakýmkoliv způsobem vodní zdroje využívat, ať už např. při stavbě studny, vypouštění odpadních vod či naopak jejich odběru. Povrchové a podzemní vody […]

Předběžné prohlášení

Nápomocí při rozhodování jsme se zabývali v jednom z minulých článků. Nyní se podíváme na další podpůrné opatření při narušení schopnosti právně jednat, a tím je tzv. předběžné prohlášení. Co je předběžné prohlášení Předběžné prohlášení upravené v § 38 a násl. občanského zákoníku je fakticky preventivní projev vůle osoby, která v budoucnu očekává vlastní nezpůsobilost. Nezpůsobilost do budoucna […]

Automatické obnovení nájmu bytu

S otázkou automatického obnovení nájmu bytu se setkal téměř každý, kdo někdy vystupoval v jakémkoliv nájemním vztahu. A to ať jako nájemce, tak i jako pronajímatel. Mnoho klientů však neví, za jakých podmínek k obnovení dochází. Nebo si tyto podmínky pletou. Současně často klienti neví, jak postupovat v případě, pokud k obnovení nájmu nedojde, či je obnovení vyloučeno a nájemní […]

Vyúčtování záloh za služby a zvyšování cen

V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Jak potom probíhá vyúčtování záloh za služby? Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu jsou zpravidla hrazeny […]

Nápomoc při rozhodování

Jedním z možných způsobů, jakým lze řešit problémy související s duševní poruchou člověka, je dle stávající právní úpravy smlouva o nápomoci – nápomoc při rozhodování. Jakým konkrétním osobám je tato pomoc určena, jaké jsou její podmínky a právní důsledky přiblížíme v tomto článku. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 a násl. občanského zákoníku. Omezení ve […]

Určení otcovství

V rámci určení mateřství je definice v občanském zákoníku poměrně prostá a jasná. Matkou dítěte je žena, která jej porodila. Složitější situace mohou nastat při určování otcovství, a proto jsou rozhodně častějším předmětem soudních sporů oproti určování mateřství. A jak konkrétně se určuje otcovství? Na to se v tomto článku společně podíváme. V případě určení otcovství existují tři základní […]

Imise – co je to a jak se proti nim bránit?

V poslední době naši advokátní kancelář navštěvuje mnoho klientů s tím, že jejich soused či jiná osoba, jenž vlastní pozemek, dům či byt v blízkosti majetku klienta, vytváří takovou činnost, která klienta značně omezuje ve výkonu jeho vlastnického práva. A to do té míry, že již není schopen takové jednání snášet. Klienti mají často pocit, že jediným možným […]

Rozhrada mezi pozemky a cizí zvíře na pozemku

Rozhrada je institutem, který občanský zákoník vrátil do české právní úpravy. Rozhrada je zařízení procházející hranicí, jež se nachází částečně na obou sousedících pozemcích. Hranice mezi sousedními pozemky tak mohou představovat ploty, zdi, meze strouhy či jiné podobné rozhrady, které jsou pro sousední pozemky společné. Jedná se však o tzv. vyvratitelnou právní domněnku. Ve většině […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE