Vedlejší ujednání v kupní smlouvě

Kupní smlouva je jednou z nejběžněji užívaných smluv. Existují však další instituty, které případně doplňují kupní smlouvu o další podmínky, pokud si to smluvní strany ujednají. Jedná se o tzv. vedlejší ujednání v kupní smlouvě, mezi něž spadá … Výhrada vlastnického práva Výhrada vlastnického práva je výhodná především pro prodávajícího. Při výhradě se stává kupující vlastníkem […]

Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

Občanský zákoník upravuje několikero institutů, které nejsou často velké části společnosti známy. V dnešním článku se podíváme na zvláštní úpravu nájmu bytu, konkrétně na nájem služebního bytu a nájem bytu zvláštního určení. Nájem služebního bytu Nájem služebního bytu je speciální právní úpravou běžného nájmu bytu či domu. Jako takový je upraven v § 2297 a násl. […]

Věcné břemeno při převodu nemovitosti na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či […]

Nemoc z povolání

V průběhu života může nastat celá řada okolností, která zásadním způsobem ovlivní způsobilost osoby vyvíjet ekonomickou aktivitu. Mezi tyto okolnosti patří úrazy, onemocnění či jiné biologické vlivy, které mohou zásadně ovlivnit či dokonce úplně vyloučit způsobilost vykonávat výdělečnou činnost. Jestliže některá ze jmenovaných situací nastane u zaměstnance v hlavním pracovním poměru nelze vyloučit, může jeho pracovní poměr […]

Právo stavby

Pokud si vlastník postaví na svém pozemku stavbu, například rodinný dům, stane se stavba součástí pozemku a vlastník pozemku je současně i vlastníkem stavby. Jak ale postupovat v případě, kdy chcete vybudovat, zrekonstruovat či zmodernizovat stavbu na pozemku, kterého nejste vlastníkem? Možným řešení této situace je zřízení tzv. práva stavby. Právo stavby je jedním z institutů věcných […]

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Evidenci která zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje ke každé nemovitosti vlastnická nebo jiná věcná práva, popřípadě další zákonem stanovené údaje. Nahlížení do katastru je v dnešní době velmi jednoduché. Neboť jeho informační systém je přístupný […]

Kupní smlouva pro nemovitost

Kupní smlouva je jedním z nejčastějších smluvních typů, s nímž se každý z nás setkává dennodenně. Kupní smlouvou se rozumí dvoustranné právní jednání, jehož smluvní strany se označují jako kupující a prodávající. Obsah závazku je takový, že prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a zároveň mu umožní k ní nabýt vlastnické právo. […]

Prohlášení viny

Slyšeli jste již o prohlášení viny? Pokud ne anebo pokud o něm moc nevíte, tak čtěte dále … Obžalovaný, kterému byla doručena obžaloba a v jeho trestní věci bylo nařízeno hlavní líčení, má několik možností, jak následující průběh jednání ovlivnit. V praxi patrně nejčastějším případem je, že se obžalovaný neztotožňuje s tvrzeními obžaloby, která jsou mu kladena za […]

Nezbytná cesta

Mnohdy může nastávat situace, kdy vlastníte nemovitou věc (typicky například pozemek), ale nemůžete se na něj dostat, obhospodařovat jej nebo jinak užívat. Hlavním důvodem tohoto značného omezení je, že se k nemovité věci nelze z veřejné cesty ani dostat. Pozemek se pak stane bohužel bezúčelným a velmi nelukrativním místem i do budoucna, pokud byste jej zamýšleli prodat. […]

Výpověď nájmu bytu

I přesto, že od přijetí nového občanského zákoníku uběhla již poměrně dlouhá doba, je mezi lidmi stále mnoho sporných oblastí, které zasahují do každodenního života. Jednou z nich je nájem bytu a výpověď nájmu bytu. Mnoho lidí má za to, že mezi výpovědí a okamžitou výpovědí není rozdíl. To jsou však na omylu. V tomto článku se […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE