Změna závazku v osobě věřitele či dlužníka

Každý den uzavíráme smlouvy, ať už nám jde o jednorázové plnění nebo závazky trvajícího charakteru. V průběhu času se závazky mohou měnit, ať v jeho obsahu nebo v osobách dlužníka či věřitele. Obsahem závazku je mimo jiné pohledávka. Pohledávka je právem věřitele, aby mu bylo ze strany dlužníka plněno. Dluh naopak představuje povinnost dlužníka plnit. Povinnost plnit může […]

Zkracující jednání dlužníka

Na naši advokátní kancelář se obrací klienti, kteří vystupují v právním vztahu jako věřitelé, jak postupovat, pokud se dlužník, kterému zapůjčili finanční prostředky, zbavuje svého majetku či svůj majetek značně znehodnocuje, s cílem, aby nemusel věřiteli vrátit zapůjčené finanční prostředky. Občanský zákoník však naštěstí těmto klientům poskytuje mnoho nástrojů, jak zkracující jednání dlužníka odvrátit. Zkracující jednání Dle ustanovení […]

Peněžitá jistota při nájmu a její úročení

V dnešní době již rozhodně není žádnou výjimkou uzavírání nájemních vztahů za účelem uspokojení bytové potřeby. Neboť je pro běžného člověka čím dál složitější dosáhnout na vlastní bydlení. Při uzavírání nájemních smluv s nájemcem pronajímatelé zpravidla k posílení své pozice a zajištění veškerých svých případných pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy sjednávají kauci (peněžitou jistotu). Z té si případné […]

Spolek

Právní řád České republiky zná upravuje několik způsobů, jakými se mohou osoby sdružovat za účelem dosažení společného cíle. Pokud společný cíl spočívá ve společném podnikání, nabízí se založit obchodní korporaci, zejména veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezením, akciovou společnost či družstvo. Jak ovšem postupovat, pokud účel jehož má sdružení osob dosáhnout nespočívá v podnikání, […]

Zastoupení členem domácnosti

V předešlých článcích jsme Vám mimo jiné představovali již dvě podpůrná opatření při narušení schopnosti osoby právně jednat, a to předběžné prohlášení a nápomoc při rozhodování. Občanský zákoník obsahuje však i další opatření, čímž je tzv. zastoupení členem domácnosti upravené v ustanovení § 49 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o jedno z mírnějších opatření zajišťující podporu […]

Prohlášení za nezvěstného a za mrtvého

V naší praxi jsme se taktéž setkali s případem, kdy se stalo, že nějaká osoba „zmizela“, tj. opustila své bydliště a nikdo nevěděl, kde se nachází. Přičemž neexistovaly důvody pochybovat o tom, že je tato osoba stále naživu. V praxi se může jednat o „zmizení“ bez vůle této osoby (při tragické události), či z její vůle (s cílem vyhnout se […]

Reálná břemena – věcná břemena

Věcná břemena slouží k efektivnímu využití cizí věci, když v rámci služebnosti je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Naopak reálná břemena ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl spočívá v aktivním, resp. pasivním chováním vlastníka věci. V historii […]

Nakládání s vodami povrchovými i podzemními

Voda jako významný přírodní prvek podléhá zákonné ochraně. Ta stanoví pravidla pro nakládání s vodami jakož i pro vydávání správních rozhodnutí na úseku vod. Pozornost by jim tudíž měl věnovat ten, kdo má v plánu jakýmkoliv způsobem vodní zdroje využívat, ať už např. při stavbě studny, vypouštění odpadních vod či naopak jejich odběru. Povrchové a podzemní vody […]

Předběžné prohlášení

Nápomocí při rozhodování jsme se zabývali v jednom z minulých článků. Nyní se podíváme na další podpůrné opatření při narušení schopnosti právně jednat, a tím je tzv. předběžné prohlášení. Co je předběžné prohlášení Předběžné prohlášení upravené v § 38 a násl. občanského zákoníku je fakticky preventivní projev vůle osoby, která v budoucnu očekává vlastní nezpůsobilost. Nezpůsobilost do budoucna […]

Automatické obnovení nájmu bytu

S otázkou automatického obnovení nájmu bytu se setkal téměř každý, kdo někdy vystupoval v jakémkoliv nájemním vztahu. A to ať jako nájemce, tak i jako pronajímatel. Mnoho klientů však neví, za jakých podmínek k obnovení dochází. Nebo si tyto podmínky pletou. Současně často klienti neví, jak postupovat v případě, pokud k obnovení nájmu nedojde, či je obnovení vyloučeno a nájemní […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE