Spolek

Právní řád České republiky zná upravuje několik způsobů, jakými se mohou osoby sdružovat za účelem dosažení společného cíle. Pokud společný cíl spočívá ve společném podnikání, nabízí se založit obchodní korporaci, zejména veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezením, akciovou společnost či družstvo. Jak ovšem postupovat, pokud účel jehož má sdružení osob dosáhnout nespočívá v podnikání, […]

Zastoupení členem domácnosti

V předešlých článcích jsme Vám mimo jiné představovali již dvě podpůrná opatření při narušení schopnosti osoby právně jednat, a to předběžné prohlášení a nápomoc při rozhodování. Občanský zákoník obsahuje však i další opatření, čímž je tzv. zastoupení členem domácnosti upravené v ustanovení § 49 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o jedno z mírnějších opatření zajišťující podporu […]

Prohlášení za nezvěstného a za mrtvého

V naší praxi jsme se taktéž setkali s případem, kdy se stalo, že nějaká osoba „zmizela“, tj. opustila své bydliště a nikdo nevěděl, kde se nachází. Přičemž neexistovaly důvody pochybovat o tom, že je tato osoba stále naživu. V praxi se může jednat o „zmizení“ bez vůle této osoby (při tragické události), či z její vůle (s cílem vyhnout se […]

Reálná břemena – věcná břemena

Věcná břemena slouží k efektivnímu využití cizí věci, když v rámci služebnosti je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Naopak reálná břemena ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl spočívá v aktivním, resp. pasivním chováním vlastníka věci. V historii […]

Nakládání s vodami povrchovými i podzemními

Voda jako významný přírodní prvek podléhá zákonné ochraně. Ta stanoví pravidla pro nakládání s vodami jakož i pro vydávání správních rozhodnutí na úseku vod. Pozornost by jim tudíž měl věnovat ten, kdo má v plánu jakýmkoliv způsobem vodní zdroje využívat, ať už např. při stavbě studny, vypouštění odpadních vod či naopak jejich odběru. Povrchové a podzemní vody […]

Předběžné prohlášení

Nápomocí při rozhodování jsme se zabývali v jednom z minulých článků. Nyní se podíváme na další podpůrné opatření při narušení schopnosti právně jednat, a tím je tzv. předběžné prohlášení. Co je předběžné prohlášení Předběžné prohlášení upravené v § 38 a násl. občanského zákoníku je fakticky preventivní projev vůle osoby, která v budoucnu očekává vlastní nezpůsobilost. Nezpůsobilost do budoucna […]

Automatické obnovení nájmu bytu

S otázkou automatického obnovení nájmu bytu se setkal téměř každý, kdo někdy vystupoval v jakémkoliv nájemním vztahu. A to ať jako nájemce, tak i jako pronajímatel. Mnoho klientů však neví, za jakých podmínek k obnovení dochází. Nebo si tyto podmínky pletou. Současně často klienti neví, jak postupovat v případě, pokud k obnovení nájmu nedojde, či je obnovení vyloučeno a nájemní […]

Vyúčtování záloh za služby a zvyšování cen

V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Jak potom probíhá vyúčtování záloh za služby? Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu jsou zpravidla hrazeny […]

Nápomoc při rozhodování

Jedním z možných způsobů, jakým lze řešit problémy související s duševní poruchou člověka, je dle stávající právní úpravy smlouva o nápomoci – nápomoc při rozhodování. Jakým konkrétním osobám je tato pomoc určena, jaké jsou její podmínky a právní důsledky přiblížíme v tomto článku. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 a násl. občanského zákoníku. Omezení ve […]

Určení otcovství

V rámci určení mateřství je definice v občanském zákoníku poměrně prostá a jasná. Matkou dítěte je žena, která jej porodila. Složitější situace mohou nastat při určování otcovství, a proto jsou rozhodně častějším předmětem soudních sporů oproti určování mateřství. A jak konkrétně se určuje otcovství? Na to se v tomto článku společně podíváme. V případě určení otcovství existují tři základní […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE