Dohoda o vině a trestu

Obsah

Řízení o schválení dohody o vině a trestu je alternativní způsob řešení trestních věcí, jehož výhodou je především zkrácení a zefektivnění trestního procesu. Že jste o tom ještě neslyšeli? Tak se nyní na to blíže podíváme.

Dohoda o vině a trestu

Co je dohoda o vině a trestu?

Dohoda o vině a trestu, jak již název napovídá, je dohoda uzavřená mezi státním zástupcem, obviněným. Určitou roli však zde může hrát i poškozený. Podstatou této dohody je, že obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a současně se ujedná výměra a druh trestu.

Podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu

Obviněný již v přípravném řízení musí být poučen, že má právo navrhnout uzavřít dohodu o vině a trestu. Vedle něj může návrh na uzavření dohody učinit i státní zástupce. Obviněný nemůže být nucen do uzavření takové dohody, vždy je na jeho svobodné vůli, zdali tak učiní. Dříve bylo podmínkou, aby měl obviněný při sjednávání dohody obhájce. Nyní přítomnost obhájce není vyžadována, pokud se nejedná o případ nutné obhajoby. Avšak je pro obviněného výhodou mít na „své straně“ někoho, kdo právu rozumí a bude schopen zhodnotit, jaké má obviněný možnosti. K jednání o dohodě státní zástupce předvolá obviněného, zároveň o době a místu jednání vyrozumí i obhájce a poškozeného.

Poškozený má právo se nejen účastnit sjednávaní dohody, ale může se před skončením řízení k věci vyjádřit. Především pak může uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu byla trestným činem způsobena, a to nejpozději při prvním jednáním o dohodě. Není povinností poškozeného těchto práv využít, naopak může výslovně prohlásit, že se vzdává všech uvedených práv. Samotná dohoda o vině a trestu může být uzavřena i bez přítomnosti poškozeného. To platí i v momentě, kdy se nedostaví k jednání, ačkoli o něm byl vyrozuměn.

Kdy je možné dohodu o vině a trestu uzavřít?

Dohodu o vině a trestu je možné uzavřít, ať už jde o obvinění z přečinu či zločinu. Nelze jí však uzavřít v případě zvlášť závažného zločinu. Zvlášť závažným zločinem je úmyslný trestný čin, jehož horní hranice odnětí svobody převyšuje nejméně 10 let. Rovněž nelze sjednat v řízení proti uprchlému či mladistvému.

Obsah dohody o vině a trestu

Řízení o dohodě o vině a trestu má dvě procesní fáze. Tou první je fáze sjednávání dohody mezi obviněným a státním zástupcem, ve druhé fází zase soud rozhoduje o schválení této dohody.

Dohoda o vině a trestu kromě označení obviněného a státního zástupce, případně poškozeného, rovněž obsahuje náležitosti jako datum a místo sepisu, popis skutku, pro který je obviněný stíhán, označení trestného činu a dohodnutého trestu, dále i rozsah a způsob náhrady škody. Významnou částí je pak prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a nakonec podpis. Důležité je, aby z dosud opatřených důkazů a výsledků přípravného řízení nevznikaly důvodné pochybnosti o pravdivosti prohlášení obviněného. Součástí dohody o vině a trestu bude také poučení obviněného o následcích uzavření takové dohody.

Pokud by jednání o uzavření dohody byla neúspěšná a k uzavření dohody nakonec nedojde, pokračuje se ve standardním trestním řízením.

Co se děje před soudem

Dohoda se vyhotovuje písemně, uzavřenou dohodu nakonec přezkoumává a schvaluje soud. Soud je vázán zněním dohody o vině a trestu, nemůže jí nijak upravovat. Může se ale stát, že dohoda bude ze strany soudu odmítnuta i bez veřejného zasedání. Děje se tak zejména, pokud dohoda neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu nebo je nepřiměřená v rámci druhu či výše navrhovaného trestu.

Jestliže nedojde k odmítnutí návrhu, nařídí se veřejné zasedání, kde je nutná přítomnost státního zástupce i obviněného. Přítomnost poškozeného či obhájce již nezbytně nutná není. Státní zástupce přednese sjednanou dohodu a obviněnému se nechá prostor pro vyjádření. Soud především zjišťuje, zda obviněný rozumí obsahu sjednané dohody, zda bylo prohlášení, že skutek spáchal, učiněno dobrovolně a bez nátlaku a jsou obviněnému známy veškeré důsledky uzavření této dohody. Stejně tak soud při rozhodování, zda dohodu schválí, zohledňuje rozsah a způsob náhrady majetkové či nemajetkové újmy poškozenému. Pokud soud zjistí pochybení například v některé z výše uvedených podmínek, dohodu neschválí. O neschválení dohody soud rozhoduje usnesením a je možné se proti ní bránit stížností.

Skutečnost, že dohoda nebyla na veřejném zasedání schválena, nebrání, aby došlo k jejímu schválení později. Rovněž může být předložena dohoda nová, nebo dojde pouze k jejímu přepracování. O schválení dohody soud rozhoduje rozsudkem, proti němu jsou velmi omezené důvody odvolání. Odvolání lze v tomto případě podat za předpokladu, že rozsudek soudu nebyl v souladu se sjednanou dohodou o vině a trestu.

Závěr

Dohoda o vině a trestu je v trestním řádu řazena mezi ostatní odklony trestního řízení. Dohoda o vině a trestu je primárně uzavřená mezi státním zástupcem a obviněným, ovšem trestní řád pamatuje rovněž na poškozeného, pokud řádně a včas uplatní svůj nárok. Stále však platí, že jediným, kdo je oprávněn s obviněným dohodu o vině a trestu sjednat, je státní zástupce. Uzavřením dohody se obviněný vzdává práva na projednání věci v klasickém veřejném řízení před soudem a zužují se mu i důvody odvolání proti rozsudku. Pokud však budou naplněny podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu, sjednaná dohoda obsahuje v zásadě mírnější trest, než který by obviněnému hrozil při projednání věci v klasickém trestním řízení.

Obhájce není nutnou podmínkou každého trestního řízení. Bezpochyby však zvyšuje obviněnému šanci na úspěšnou obhajobu i tam, kde není ze zákona výslovně vyžadován. Jedním z příkladů je právě i řízení o schválení dohody o vině a trestu. Je však nutné podoktnout, že právní pomoc zde potřebuje i poškozený, aby se jeho nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo i bezdůvodného obohacení v co největším rozsahu a řádně vymohl.

Informace o probíhajícím soudním řízení můžete najít na stránkách InfoSoud.

Jestliže potřebujete pomoci v trestním řízení, ať už jakožto obviněný či poškozený, neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Trestní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE