Zbrojní průkaz – postup pro získání a oprávnění z něj

Obsah

V nedávné době jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti i našich klientů o získání zbrojního průkazu. Z toho důvodu Vám přinášíme souhrn praktických a zákonných předpokladů pro získání zbrojního průkazu včetně oprávnění z něho plynoucích.

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz a jeho zákonná úprava

Zákonné náležitosti pro získání zbrojního průkazu nalezneme v zákoně o zbraních a střelivu. Pokud Vás zajímá problematika zbraní, můžete si přečíst na našich stránkách například o často diskutované novele ústavního zákona zakotvující právo bránit život svůj a jiného se zbraní: https://akpytela.cz/pravo-branit-zivot-svuj-a-jineho-se-zbrani/. Co se dále týče jednotlivých podmínek, tak dle příslušných ustanovení zákona o zbraních a střelivu vydá žadateli příslušný útvar policie zbrojní průkaz, pokud:

 • Má místo pobytu na území České republiky
 • Dosáhla předepsaného věku
 • Je způsobilá k právním úkonům
 • Je zdravotně způsobilá
 • Má odbornou způsobilost
 • Je bezúhonná
 • Je spolehlivá

Za splnění všech výše uvedených podmínek následně příslušný útvar Policie ČR vydá žadateli zbrojní průkaz skupiny, o které žádal. Žádost o vydání zbrojního průkazu podává příslušná osoba na předepsaném tiskopise. K této žádosti je v souladu s výše uvedeným povinen přiložit posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti a svou fotografii.

Zbraně jsou evidovány v rámci Centrálního registru zbraní vedeného Policií České republiky.

Zbrojní průkaz a jeho skupiny

Zákon o zbraních a střelivu upravuje pět skupin zbrojního průkazu. Jsou jimi skupiny:

 • A – určené ke sběratelským účelům
 • B – určené ke sportovním účelům
 • C – určené k loveckým účelům
 • D – určené k výkonu zaměstnání nebo povolání
 • E – určené k ochraně života, zdraví anebo majetku

Naprostá většina žadatelů nežádá pouze o jednu skupinu zbrojního průkazu, ale v rámci procesu získání žádá například o skupiny C, D a E. Lze ale shrnout, že v rámci praktického užití je pro žadatele nejvýhodnější skupina E. Držitel zbrojního průkazu skupiny E totiž může zbraň nosit při sobě za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku. Ostatní skupiny takovou možností buďto vůbec nedisponují nebo pouze velice omezeně.

Praktické zkušenosti

Co se týče ryze praktických příprav a náležitostí, v praxi žadatelům dělá problém splnit pouze zkoušku odborné způsobilosti. Ta se v souladu se zákonem o zbraních a střelivu skládá z teoretické a praktické části. Jednotlivé náležitosti se poté liší podle příslušných skupin zbrojního průkazu. V rámci teoretické části vyplňuje žadatel test složený z otázek s možnostmi a, b, c. V praktické části zkoušky prokazuje znalost bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl. Po případném neúspěchu může žadatel konat zkoušku nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne neúspěšného konání zkoušky. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, který si příslušný policejní orgán obstarává sám. Jelikož se zbrojní průkaz vydává dle pravidel České republiky, nikoliv dle pravidel Evropské unie, je cestování nimi za hranice značně zkomplikováno. O podmínkách cestování se zbraněmi jsme Vás již informovali zde: https://akpytela.cz/zbrane-pravni-uprava-a-cestovani-s-nimi/.

Držení zbraně a její koupě

Po získání zbrojního průkazu může žadatel držet a vlastnit zbraň dle příslušné kategorie zbraní.

O změnách kategorií a povolení tlumičů hluku výstřelu a zaměřovačů na principu noktovizoru jsme Vás informovali již zde: https://akpytela.cz/zakon-o-zbranich-a-chystane-zmeny/.

Standardním případem pro většinovou populaci bude držitel zbrojního průkazu skupiny E, který bude žádat o povolení k držení zbraně kategorie B. Jak v takovém případě získat povolení k držení takové zbraně? Žadatel v žádosti na předepsaném tiskopise uvede osobní údaje, údaje o zbrani, pokud mu jsou známé, číslo zbrojního průkazu a důvod žádosti.

Pokud policejní orgán vydá povolení k držení takové zbraně, žadatel si ji může poté zakoupit. Zde však upozorňujeme, že v současné době má povolení platnost pouze 12 měsíců. Po uplynutí této doby zaniká a žadatel musí o povolení žádat znovu. V takovém případě hradí znovu i správní poplatek. Poté v souladu se zákonem o zbraních a střelivu musí žadatel do deseti dnů od nabytí vlastnického práva ke zbrani tuto zbraň u příslušného policejního útvaru zaregistrovat. Následně k této zbrani obdrží průkaz zbraně.

Správní poplatky pro zbrojní průkaz

S vyřízením zbrojního průkazu a následně obstaráním zbraně se pojí nemalé správní poplatky. Ty žadatel hradí nejčastěji příslušnému policejnímu orgánu téměř v každé části procesu jeho získávání a průkazu zbraně. Jednotlivé výše poplatků je stanovena v části II, položce 30 zákona o správních poplatcích. Kupříkladu za přijetí žádosti o jeho vydání hradí žadatel 700,- Kč za každou skupinu zbrojního průkazu.

Závěrem

Zbraně již dávno nejsou fenoménem pouze armády či policie. V současné době roste počet držitelů legálních zbraní. Je však nutné na závěr dodat, že neozbrojená veřejnost nemá důvod ke strachu. Naprostá většina spáchaných zločinů bylo spácháno s nelegálně drženými zbraněmi. K tomu je český zákon o zbraních a střelivu na poměrně vysoké odborné úrovni, díky které má ke zbraním přístup pouze osoba, která splní poměrně náročné požadavky a podmínky.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE