Rodičovská dovolená

Obsah

V minulém článku jsme Vás seznámili s podmínkami mateřské dovolené. Pokud za námi přijde dotaz a žádost o pomoc týkající se mateřské dovolené, zásadně je vždy doplněn i o dotaz na rodičovskou dovolenou. Proto se nyní blíže podíváme na tento institut, zejména na práva a povinnosti zaměstnankyň i zaměstnanců čerpající rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená

Pojem rodičovská dovolená

Právní úprava rodičovské dovolené je především v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jako „zákoník práce“). Podle ustanovení § 196 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě. Jedná se o tzv. osobní překážku v práci, kterou je povinen zaměstnavatel omluvit, avšak bez nároku na náhradu mzdy. Poskytnutí rodičovské dovolené probíhá na písemnou žádost zaměstnance, kterou podá alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na jeho straně. Žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a může být podávána i opakovaně. Zaměstnavatel má povinnost čerpání rodičovské dovolené umožnit.

Čerpání rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítě, a to v rozsahu, o jaký rodič požádá. Právní úprava však stanovuje maximální délku trvání rodičovské dovolené, tj. do doby, než dítě dosáhne věku tří let.

Přestože je stanoven termín začátek termínu možného čerpání rodičovské dovolené u matky i otce, neznamená to, že od tohoto okamžiku musí rodičovskou dovolenou vždy čerpat. Rodičovská dovolená nemusí být čerpána ani souvisle po dobu tří let věku dítěte, ale rodič může opakovaně žádat o čerpání rodičovské dovolené v kratším rozsahu.

Nárok na rodičovskou dovolenou má stejně tak zaměstnankyně či zaměstnanec, který převzal dítě do péče, jež nahrazuje péči rodičů nebo převzal dítě, jehož matka zemřela. Rodičovská dovolená tomuto zaměstnanci či zaměstnankyni přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhlo věku tří let. Pokud bude převzato dítě po dosažení věku tří let, ale nedovršilo ještě věku sedmi let, přísluší zaměstnanci či zaměstnankyni rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Na rodičovskou dovolenou v délce 22 týdnů má nárok i zaměstnanec či zaměstnankyně, která převezme sice dítě mladší tří let, ale v mezidobí následujících 22 týdnů od převzetí by dítě dosáhlo právě tohoto věku.

Bohužel se může v době trvání rodičovské dovolené přihodit i tak nešťastná událost, jako je úmrtí dítěte. V takovém případě je rodiči přísluší rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle však do dne, kdy by dítě dosáhlo věku jednoho roku.

Ochrana zaměstnance po dobu rodičovské dovolené

V době, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec jakožto rodič čerpá rodičovskou dovolenou, se na něj vztahuje tzv. ochranná doba. Ta má mimo jiné vliv na možnost dát zaměstnanci ze strany zaměstnavatele výpověď.

Podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce se zakazuje dát zaměstnanci či zaměstnankyni výpověď v ochranné době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou. Stejně tak zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s tím, kdo čerpá rodičovskou dovolenou.

Ovšem pozor, pokud byla dána zaměstnanci či zaměstnankyně výpověď z důvodu, pro který by bylo možné s nám okamžitě zrušit pracovní poměr, a to před nástupem na rodičovskou dovolenou, tato výpověď je platná. Pokud byla výpovědní doba uplynula v mezidobí čerpání rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba až současně s rodičovskou dovolenou.

Rodičovský příspěvek

Jak již bylo zmiňováno výše, po dobu čerpání rodičovské dovolené nenáleží zaměstnanci či zaměstnankyni žádná náhrada mzdy nebo platu. Naopak v tomto období může rodič čerpat rodičovský příspěvek. Ten je nutné rozlišovat rodičovské dovolené, ačkoli tyto dva pojmy spolu úzce souvisí.

Rodičovský příspěvek funguje jako hmotné zabezpečení rodiče během čerpání rodičovské dovolené, který je poskytován ze systému státní podpory. Výši rodičovského příspěvku upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění (dále jako „zákon o státní sociální podpoře“). Ten u dětí narozených od 1. 1. 2024 říká, že rodič, který pečuje osobně o nejmladší dítě v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 3 let věku tohoto dítěte, případně dříve po vyčerpání celé částky rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek je nyní v celkové výši 350.000 Kč. Pokud se jedná o vícerčata, rodičovský příspěvek činí částku ve výši 525.000 Kč. V případě dětí narozených do 31. 12. 2023 rodičovský příspěvek činil částku 300.000 Kč, u vícerčat částku 450.000 Kč a bylo možné jej čerpat až do 4 let věku dítěte.

O rodičovský příspěvek lze zažádat až tři měsíce zpětně, nejdříve však ke dni narození dítěte. Pokud se v mezidobí čerpání rodičovského příspěvku narodí další dítě, je nezbytné tuto událost ohlásit na příslušném úřadu práce. Původní nárok na postupné čerpání rodičovského příspěvku zaniká, ale jeho zbývající dosud nevyčerpanou část lze na žádost získat jednorázovou výplatou.

Stejně tak se nemusíte obávat, že o rodičovský příspěvek přijdete, pokud se rozhodnete vedle čerpání příspěvku ještě přivydělat občasnou prací. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství je u rodičovského příspěvku právní úprava benevolentnější a kombinovat zaměstnání i péči o dítě lze, aniž byste o příspěvek přišli.

Závěr

Rodičovská dovolená je tzv. překážkou v práci, kterou je však zaměstnavatel povinen omluvit. Obecně lze čerpat rodičovskou dovolenou po dobu tří let věku nejmladšího dítěte. S čerpáním rodičovské dovolené se pojí právo na čerpání rodičovského příspěvku. Částka rodičovského příspěvku byla sice od 1. 1. 2024 navýšena o 50.000 Kč, ale na druhou stranu zase zkrácena maximální možná délka čerpání.

Související odkazy:

Rodinné právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE