Řízení vozidla s brýlemi či čočkami

Obsah

Máte od vydání řidičského průkazu povinnost chránit či korigovat zrak určitými zdravotními pomůckami? Řízení vozidla s brýlemi či čočkami není ojedinělé. Je třeba tuto uloženou povinnost dodržovat, neboť v opačném případě se vystavujete možnosti postihu za přestupek a uložení pokuty. Podobná situace může nastat, zhoršil-li se váš zrak v posledních letech natolik, že je nutné zrak a oční vadu korigovat brýlemi či kontaktními čočkami. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění, bude pravděpodobně ve výše zmíněném případě potřeba řešit tuto situaci s lékařem a příslušným vydavatelem řidičského průkazu.

Řízení vozidla s brýlemi a čočkami

Řízení vozidla s brýlemi či čočkami jako zákonná povinnost

Jednou z mnoha zákonných podmínek k udělení a držení řidičského oprávnění je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Tuto zdravotní způsobilost detailně upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (ustanovení § 84 a násl.). Zákon zdravotní způsobilost definuje jako tělesnou a duševní schopnost k řízení motorových vozidel stanovenou na základě zdravotního posudku. Tento vydává příslušný posuzující lékař. Nejčastěji je tímto lékařem registrující praktický lékař.

Tento lékař následně vydá písemný posudek o zdravotní způsobilosti. V tomto uvede jeden ze tří závěrů, které zákon předpokládá. Posuzovaná osoba může být v kladném případě zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilá k řízení vozidel s podmínkou. V opačném případě lékař vystaví písemný znalecký posudek, že posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Je-li posuzovaná osoba zdravotně způsobilá k řízení vozidel s podmínkou, která je dána nemocí, vadou nebo stavem zraku neovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, lze takového žadatele o řidičský průkaz či jeho držitele uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze za předpokladu plnění stanovených podmínek. V případě zrakových omezení bude způsobilost k řízení motorového vozidla spočívat v povinnosti používání nezbytného zdravotnického prostředku. Toto stanovuje ve svých ustanoveních příslušná vyhláška (§ 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Řízení vozidla s brýlemi či čočkami v řidičském průkazu

Podmínka ke splnění zdravotní způsobilosti k řízení vozidla v podobě záznamu se dle příslušné vyhlášky (vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů) zapisuje na zadní stranu řidičského průkazu. Pod tzv. harmonizovaným kódem. Dle výše zmíněné vyhlášky se tento harmonizovaný kód zapisuje k číselnému znaku 12 na zadní straně řidičského průkazu. Rovněž příloha č. 5 této vyhlášky stanovuje následující možné podmínky související s korekcí či ochranou zraku, a to brýle (kód 01.01), kontaktní čočky (01.02), oční kryt (01.05), brýle nebo kontaktní čočky (01.06) či specifické optické pomůcky (01.07).

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že podmínku zdravotní způsobilosti musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu, kdy má řidičský průkaz ve své dispozici. Držitel řidičského oprávnění je proto v takovém případě povinen nosit při řízení předepsaný zdravotní prostředek, který je uveden na zadní straně řidičského oprávnění. Řízení vozidla s brýlemi a čočkami je tudíž povinné. Nedodržuje-li držitel řidičského oprávnění tuto podmínku, dopouští se přestupku. Za tento hrozí pokuta až do výše 2.000,- Kč na místě, případně při proběhnutí standardního správního řízení hrozí pokuta v rozmezí od 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. V tomto případě nelze přestupek vyřešit pouhým napomenutím, ani nelze v rozhodnutí o přestupku od uložení trestu v podobě pokuty upustit. Nehrozí zde však držiteli řidičského oprávnění zákaz řízení a odebrání tohoto řidičského oprávnění či přičtení bodů v rámci bodového systému.

Ztráta způsobilosti

Pokud posuzující lékař zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění či jeho držitel je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel pouze s podmínkou, je ze zákona povinen o této skutečnosti neprodleně informovat příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Např. dle obvyklého bydliště či místa studia žadatele. A zaslat tomuto úřadu příslušné dokumenty. Tuto zákonnou povinnost má rovněž i každý další lékař, ačkoliv takový závěr zjistí mimo vyšetření prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Následně příslušný úřad vymezí rozsah podmínění řidičského oprávnění, které musí držitel řidičského oprávnění po celou dobu splňovat. Pokud lékař nevydá lékařský posudek, nařídí příslušný úřad držiteli řidičského oprávnění povinnost podrobit se ve stanovené lhůtě přezkoumání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Zrušení podmínky řízení vozidla s brýlemi či čočkami

Držitel řidičského oprávnění má taktéž právo zažádat o zrušení podmínky řidičského oprávnění na základě lékařského posudku příslušného lékaře, který nesmí být při podání žádosti starší více než 30 dní. A to, pokud se zlepšil zrak takového držitele natolik, že již nadále není třeba pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podmiňovat držení řidičského oprávnění předepsanými zdravotními prostředky. Např. v důsledku operativního zákroku.

Držitel řidičského oprávnění je povinen nahlásit veškeré změny údajů zaznamenávané v řidičském průkazu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. A to příslušnému úřadu, který tomuto držiteli vydá řidičský průkaz nový. Vydání nového řidičského průkazu je v těchto případech zpoplatněno částkou 200,- Kč. A je vydán ve lhůtě nejpozději do 20 dnů. Potřebuje-li žadatel nový řidičský průkaz v kratší lhůtě, je vydání řidičského průkazu zpoplatněno částkou 700,- Kč, přičemž řidičské oprávnění bude vydáno do 5 pracovních dnů.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE