Bodový systém řidičů a úskalí

Obsah

Co je to bodový systém?

Bodový systém je systém spočívající v tom, že řidičům, avšak pouze motorových vozidel, jsou za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přičítány body do maximální výše 12 bodů. Tyto body nesuplují uložení sankce za přestupek nebo uložení trestu za trestný čin, jsou pouze administrativním opatřením ohodnocujícím nebezpečnost spáchaného přestupku nebo trestného činu a registrujícím jeho spáchání. Tzn. za spáchaný přestupek nebo trestný čin bude řidiči uložena nejen sankce podle zákona o přestupcích, případně trest za spáchaný trestný čin, ale zároveň ještě, půjde-li o vybraný přestupek nebo trestný čin spadající do systému bodového hodnocení, bude mu zaznamenán stanovený počet bodů.

Bodový systém

K čemu slouží bodový systém?

Účelem systému je zejména postihovat recidivu (opakování) páchání přestupků proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jako prevence má sloužit právě hrozba ztráty řidičského oprávnění. Bodový systém dává řidičům možnost změnit své chování, aktivním přístupem, kdykoli předtím, než dojde právě v důsledku nevhodného chování ke ztrátě 12 bodů, a tedy ztrátě řidičského oprávnění.

Důležité informace

Body za vymezené přestupky jsou pevně stanoveny v příloze zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Při dopuštění se více přestupků, které jsou projednávány ve společném řízení se zaznamenají body jen za nejzávažnější z nich.

Podmínkou zaznamenání bodů je pravomocný postih protiprávního jednání, kdy pravomocným postihem se rozumí následující: 

a) Rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, které nabylo právní moci
b) Oznámení policie nebo obecní policie o uložení pokuty v blokovém řízení
c) Oznámení soudu o právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním, zařazený do tohoto hodnocení
d) Rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona nežli zákona o přestupcích

Jak zjistím, kolik bodů mám (bodový systém)?

Nahlédnutím do výpisu bodového hodnocení řidiče. Tento výpis je poskytován přímo z centrálního registru řidičů vedeného ministerstvem dopravy. Přístupný je i z pohledí domova zde, za předpokladu, že máte zřízenou elektronickou identitu.

Nahlédnout do výpisu bodového hodnocení řidiče je možno na příslušném obecním úřadě, agenda řidičů nebo na kterémkoli pracovišti Czech POINT, typicky na vybraných pobočkách České pošty. Máte-li datovou schránku, můžete výpis z bodového hodnocení získat i on-line.

O tom, že jste ztratili již všech 12 bodů se taktéž dozvíte od příslušného obecního úřadu obce, který má zákonem stanovenou povinnost neprodleně oznámit tuto informaci řidiči, kdy jej zároveň vyzve k odevzdání řidičského průkazu, který musí řidič odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne, v němž mu bylo takové oznámení doručeno.

V případě, že řidič vlastní mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem či řidičský průkaz Evropského společenství platí taktéž pro něj výše uvedené, avšak navíc je tato skutečnost o ztrátě řidičského oprávnění sdělena obecním úřadem ministerstvu dopravy.

Pozitivní informací je, že od 1. 1. 2012 není možno ztratit naráz všech 12 bodů, neboť se ukládají body v rozsahu 2 – 7 a při spáchání více přestupků se odebírají body za nejzávažnější z jednání.

Co dělat, když ztratím všech 12 bodů?

V případě, že dojde u řidiče k tzv. vybodování (ztráta všech 12 bodů), tak bodový systém stanoví, že dochází po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení od obecního úřadu ke ztrátě odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to na dobu 12 měsíců. Tato lhůta 12 měsíců počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytím právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení.

Existuje však i možnost obrany, v případě, že řidič nesouhlasí s provedeným záznamem bodů v registru řidičů. Proti tomuto záznamu lze podat písemné námitky, a to příslušnému obecnímu úřadu. Námitky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději do konce lhůty 5. pracovních dnů následujících od převzetí „Oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu.“

V případě, že řidič podá námitky, může nadále řídit, avšak pouze do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto.

Pokud námitky řidiče nebudou odůvodněné nezbyde nic jiného než si dát rok od řízení přestávku.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění

Pokud jste vybodovaným řidičem, který pozbyl pravomocně oprávnění k řízení, a chcete se k řízení zase vrátit, tak bodový systém stanoví, že je nutné se přihlásit do autoškoly. Není však nutno absolvovat celý kurz v autoškole znovu, ale je nutno úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení. Tato zkouška se skládá z:

a) předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy (test na počítači)
b) praktické jízdy 
c) praktické údržby vozu

K přihlášce k přezkoušení je třeba přiložit Výpis z karty řidiče, který lze získat pouze na obecním úřadě nikoli na poště. Dále je nutno absolvovat dopravně-psychologické vyšetření. Cena za přezkoušení v autoškole je smluvní, není tedy pevně stanovena konkrétní částkou a může se tedy v různých autoškolách lišit. Cvičné jízdy a přezkoušení může řidič absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Přezkoušení je možno opakovat pouze jedenkrát.

Po úspěšném přezkoušení lze u příslušného obecního úřadu zažádat o navrácení řidičského průkazu, je třeba však lékařským posudkem prokázat zdravotní způsobilost, prokázat absolvování dopravně-psychologického vyšetření a doložit doklad o přezkoušení, který nesmí být starší 30 dnů.

Závěr

Související odkazy:

Přestupky

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE