Koronavirus a úhrada daní za rok 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS

V souvislosti s omezeným provozem finanční správy a situacemi, kterým v současné době mohou daňové subjekty kvůli koronaviru čelit mohou daňoví poplatníci od pondělí 16. března odložit některé platby:

 1. žádostí o posečkání úhrady daně,
 2. žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení,
 3. žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení s podáním DP,
 4. žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.
daň z přůjmů

Posečkání nebo splátkování úhrady daně

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. července 2020.

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Aby Vám finanční úřad mohl úhradu daně odložit, musíte splnit následující podmínky:

 1. Podat žádost o posečkání příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky). Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář. Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut a tedy jej nehradíte. Běžně je třeba za žádost o posečkání uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.
 1. V žádosti musíte tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které Vám může finanční úřad posečkání povolit tyto jsou uvedeny v ust. § 156 odst. 1 daňového řádu:
 • neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
 • byla by ohrožena výživa Vaše nebo osob na Vás odkázaných,
 • neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
 • není-li možné vybrat daň najednou,
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Pokud byly Vaše obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady, kterými prokážete vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti (týkající se Vás osobně, Vašeho zplnomocněného zástupce nebo klíčových osob pro Vaši činnost), může se jednat o seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Žádost je třeba pečlivě odůvodnit a přiložit k ní veškeré důkazy, které podporují Vaše tvrzení. Do žádosti nezapomeňte napsat, v jak vysokých splátkách a jakých lhůtách můžete nedoplatek uhradit.

Odpuštění sankcí v případě prodlení s podáním daňového přiznání

K prominutí pokuty za opožděné daňové přiznání dochází plošně pro všechny daňové subjekty, pokud se na základě individuální žádosti alespoň částečně promine úrok z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady daně.

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky placené Finanční i Celní správě pro všechny žádosti podané do 31. července 2020.

V rámci individuální žádosti můžete požádat pouze o prominutí příslušenství daně (typicky úroků), nikoli daně samotné (prominout daň samotnou může pouze ministr financí dle § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

V souvislosti s momentálními mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

Aby Vám mohl finanční úřad prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, je nutné splnit následující podmínky:

 1. Daň, o prominutí jejíhož příslušenství žádáte, musí být uhrazena. Například: pokud jste do termínu splatnosti neuhradil/a částku daně z příjmů fyzických osob a vznikl Vám ve vztahu k tomuto nedoplatku úrok z prodlení, musíte nejprve uhradit samotnou částku daně z příjmů, než Vám bude moci finanční úřad prominout související úrok z prodlení.
 1. Podat žádost o prominutí příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky). Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář.
 1. Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut, a tedy jej nehradíte i v tomto případě. Běžně je třeba za žádost o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
 1. V žádosti musíte tvrdit a doložit ospravedlnitelný důvod prodlení, tj. proč nebylo možné uhradit daň včas.

Pokud byly Vaše obtíže při úhradě daně (tj. ospravedlnitelný důvod prodlení) způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru platí stejný postup uvedený pod bodem 1. a 2. tohoto článku.

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. července 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

U přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. března 2020 do 31. července 2020, není třeba do 31. srpna 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH.

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: