Antivirus – proplacení mezd od státu pro rok 2020

Obsah

ANTIVIRUS A a B

Vláda České republiky schválila návrh programu na ochranu zaměstnanosti nazvaný „program Antivirus“.

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené mzdové prostředky za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

Jedná se o případy, kdy překážky v práci nebyly zaviněny zaměstnavatelem, ale opatřeními státu (vyšší mocí).

Program Antivirus

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace (Antivirus) náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž činnost bude ohrožena v důsledku opatření státu souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

Příspěvek bude poskytován na úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům vyplaceny z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny či částečná nezaměstnanost).

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce.

Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. U každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Zaměstnavatel bude žádat o úhradu vyplacených náhrad mezd po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Např. za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

Pravidla pro výplatu (Antivirus):

 • úhradu lze požadovat počínaje měsícem březen 2020
 • úhradu bude vyplácet Úřad práce na základě podané žádosti
 • úhrada bude poskytována měsíčně
 • úhrada bude poskytována zpětně

Program je doposud schválen do 30. 4. 2020.

Jak podat žádost:

Je nutné podat žádost (postaveno na stejném principu jako dotace).

Mělo by být poskytnuto všem žadatelům, pokud se neobjeví chyba v žádosti nebo nesrovnalost s údaji evidence správy sociálního zabezpečení – pokud se objeví má žadatel možnost chyby odstranit, vysvětlit a podat žádost znovu.

Postup má dva kroky:

1. obecná žádost bez vyčíslení nároku,

2. konkrétní žádost za měsíc březen a konkrétní žádost za měsíc duben

Žádosti je nutné podat webovou aplikací, která je zřízena na https://www.uradprace.cz/. Pro podání je nutná datová schránka nebo zaručený elektronický podpis (jiná forma nebude akceptována).

Přílohou k žádosti je smlouva o bankovním účtu, na který mají být prostředky zaslány.

Další postup:

Program Antivirus požaduje splnění formálních náležitostí. V případě chyb v žádosti bude žadatel upozorněn a musí podat žádost znovu (nedoplňuje se, neopravuje se původní žádost).

V případě schválení žádosti (z právního hlediska tím dojde k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a MPSV, kterou již nelze jednostranně změnit) podá zaměstnavatel opět přes formulář vyčíslený nárok, a to za každý režim (viz dále) a každý měsíc prostřednictvím zvláštního formulářem (podání formálně obdobně jako žádost),

Není omezení, do kdy je potřeba nárok vyčíslit (pokud by došlo k soudnímu sporu, asi by se uplatnily obecné promlčecí lhůty).

Ve vyčíslení uvádí zaměstnavatel všechny údaje formou čestného prohlášení, prokazující doklady bude předkládat až při kontrole.

Mzdy budou propláceny za období od 12.3 do 30.3. 2020 a za období od 1.4. do 30.4 2020.

Vyloučené osoby „zaměstnanců“ (bez nároku na Antivirus):

Nelze žádat u zaměstnanců, kteří:

 • dostávají místo mzdy plat
 • odvádějí sociální pojištění v zahraničí
 • pracují na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
 • jsou ve výpovědní lhůtě
 • ukončili v dané době do 30.4. z jakéhokoli důvodu pracovní poměr (s výjimkou okamžité výpovědi pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinnosti)
 • mají hrazenou mzdu z příspěvků úřadu práce
 • mají hrazenou mzdu z jakékoli dotace

Vyloučené osoby „zaměstnavatelů“:

Nemohou žádat zaměstnavatelé, kteří:

 • jsou v konkurzním řízení nebo v likvidaci
 • obdrželi v době tří let před podáním žádosti pokutu za „švarc systém“ anebo nelegální zaměstnávání (cizinců)

Další podmínky:

 • skutečné vyplacení mzdy a řádné (tj. i včasné) odvedení zdravotního pojištění a sociálního pojištění z této mzdy
 • bezdlužnost vůči: správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům a celním úřadům

Formy překážek pro čerpání programu Antivirus:

A: Nařízení karantény zaměstnancům

Případ použití: Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z důvodu karantény (§ 191 a § 347 odst. 4 zákoníku práce)

Výše výplaty ze strany zaměstnavatele: 60% průměrné mzdy po dobu prvních 14 dní

Výše náhrady (z vyplaceného): 100%

Limit: není

B: Povinnost uzavření provozu na základě krizového opatření

Případ použití: Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z důvodu uzavření provozu na základě nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví či Krajské hygienické stanice (§ 208 zákoníku práce)

Výše výplaty ze strany zaměstnavatele: 100% průměrné mzdy

Výše náhrady (z vyplaceného): 80%

Limit: 39.000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

C:  Nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30%)

Případ použití: Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat (neprovozuschopná provozovna), protože není dostatek zaměstnanců – ti (alespoň 30 %) mají nařízenu karanténu či péči o dítě (§ 208 zákoníku práce)

Výše výplaty ze strany zaměstnavatele: 100% průměrné mzdy

Výše náhrady (z vyplaceného): 80%

Limit: 39.000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

D: Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

Případ použití: Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat, protože chybí vstupy nezbytné k činnosti firmy (§ 207 písm. a) zákoníku práce)

Výše výplaty ze strany zaměstnavatele: 80% průměrné mzdy

Výše náhrady (z vyplaceného): 50%

Limit: 12.400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

E: Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy (částečná nezaměstnanost)

Případ použití: Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat, protože chybí poptávky po produktech firmy (§ 209 zákoníku práce)

Výše výplaty ze strany zaměstnavatele: nejméně 60% průměrné mzdy (lze až 100 %)

Výše náhrady (z vyplaceného): 50%

Limit: 9.300 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

Další podmínky: Firma nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu 20-80 % stanovené týdenní pracovní doby

Související odkazy:

Právní služby

Obrázek od MPSV (Antivirus):

Program Antivirus

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE