Výpověď pro nadbytečnost

Obsah

Velmi často u nás řešeným problémem je výpověď pro nadbytečnost. Firmy a podnikatelé se tak mnohdy snažili řešit krize, které jejich podnikání postihlo propouštěním svých zaměstnanců. Stejně jako jiné druhy výpovědí z pracovního poměrů, i výpověď pro nadbytečnost musí být vyhotovena a podána v souladu se zákonem stanovenými podmínkami.

Jak poznat, zda výpověď pro nadbytečnost je v souladu se zákonem? Na co nezapomenout a na co si dát pozor Vám shrneme v následujícím článku.

Výpověď pro nadbytečnost

Co je obecně výpověď pro nadbytečnost

Dohoda o ukončení pracovního poměru se od ostatních liší již svojí povahou, protože se jedná o jediný způsob zániku pracovního poměru, jež je dán dvoustranným právním jednáním, tj. dohodou. Výpověď oproti tomu je jednostranné právní jednání. To znamená, že se jedná o projev vůle jednoho subjektu bez nutnosti toho, aby s tím druhá strana vyslovila svůj souhlas. Tyto pojmy se v laické veřejnosti velmi často zaměňují, kdy mají smluvní strany tendenci používat je společně v podobě „výpovědi dohodou“, což jsou zcela odlišné pojmy založené na jiných skutečnostech, viz výše.

Pro výpověď obecně je dle zákoníku práce nutné, aby byla učiněna v písemné formě. Pokud forma dodržena nebude, právním následkem je nicotnost této výpovědi. Jinak řečeno k výpovědi se nebude přihlížet, tzn. bude se k ní bude přistupovat tak, jako by nikdy nebyla podána.

Pro podání výpovědi ze strany zaměstnavatele platí uzavřený výčet možných důvodů, jež jsou stanoveny v zákoníku práce. Právě nadbytečnost je jedním z těchto důvodů, jež je obsažen v těchto příslušných ustanoveních zákoníku práce. Zaměstnavatel při podání výpovědi musí výpovědní důvod skutkově vymezit tak, aby bylo nepochybné, v čem konkrétně naplnění zákonného předpokladu spatřuje.

Odvolání výpovědi je možné, avšak jen pokud s tím druhá strana souhlasí, přičemž souhlas musí být učiněn v písemné formě.

Podstata výpovědi pro nadbytečnost

Výpověď pro nadbytečnost je výpovědí, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Zjednodušeně řečeno se může výpověď pro nadbytečnost podat tehdy, když práce zaměstnance pro zaměstnavatele již není potřebná, neboť zaměstnavatel uskutečnil nějaké organizační změny, v důsledku kterých se stala práce zaměstnance nadbytečnou.

Nelze tedy bez dalšího rozdávat výpověď pro nadbytečnost pro to, že zaměstnavatel potřebuje „snížit počty“ svých zaměstnanců. Příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizační změně a nadbytečností zaměstnance zde musí být za každou cenu dána! V opačném případě nelze výpověď považovat za zákonnou, nýbrž za neplatnou, čehož se takto stižený zaměstnanec může domáhat soudně.

Jaké jsou tedy předpoklady výpovědi pro nadbytečnost?

  • rozhodnutí o organizační změně (dle zákona např. rozhodnutí o změně úkolů zaměstnance, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce);
  • nadbytečnost zaměstnance;
  • příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizační změně a nadbytečností zaměstnance.

Rozhodnutí o organizační změně

I přesto, co pojem „nadbytečnost“ indikuje, může se v souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele počet zaměstnanců zvyšovat. V případě, kdy zaměstnavatel přijme takové rozhodnutí, které sleduje změny v kvalifikačním a profesním složení jeho zaměstnanců, tak není vyloučeno, že vedle snižování dosavadních „nadbytečných“ zaměstnanců, dochází k nárustu a příjímání nových zaměstnanců. Jde o to, že tito původní zaměstnanci jsou nadbyteční, jelikož nevyhovují požadavkům, které nově vyvstaly z přijatého rozhodnutí zaměstnavatele.

Jinak rozhodnutí může být učiněno v jakékoliv formě. Může jít i jen o pokyn sdělený konkrétnímu zaměstnanci. Důležité je, aby byly splněny další předpoklady (viz výše).

Zda rozhodnutí sleduje organizační změny či nikoliv, je nutné posuzovat vzhledem ke všem okolnostem. Například i vzhledem k tomu, co za nové zaměstnance zaměstnavatel přijal. Pokud by se ukázalo, že nedochází ke změně kvalifikační a zaměstnavatel se jen chtěl „zbavit“ zaměstnance původního, není výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost v souladu se zákonem a je tudíž neplatná.

Co si představit pod pojmem nadbytečnost?

Již výše jsme naznačili, co si pod pojmem nadbytečnosti představit. Zaměstnance lze považovat za nadbytečného, jestliže v důsledku uskutečnění rozhodnutí o organizační změně není jeho práce již pro zaměstnavatele potřebná:

  • v plném rozsahu, a to vzhledem k tomu, co bylo jeho dosavadní náplní práce dle uzavřené pracovní smlouvy.
  • z části. V tomto případě musí zaměstnavatel zaměstnanci nabídnout alternativu změnou pracovního poměru (např. kratší pracovní doba, doplnění pracovních povinností…). Pokud zaměstnanec odmítne, může mu zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost v souladu se zákoníkem práce.

V případě, že se více zaměstnanců stane nadbytečnými v důsledku přijaté organizační změny, ale propouštět bude zaměstnavatel jen některé, tak je plně na jeho úvaze, které vybere.

Situace, kdy je zaměstnanec vždy nadbytečný

V souvislosti s tímto výpovědním důvodem zákoník práce upravuje i tzv. fikci tohoto výpovědního důvodu. V těchto případech dochází k tomu, že bude výpovědní důvod nadbytečnosti dle zákoníku práce splněn, ačkoliv fakticky nebudou splněny předpoklady uvedené výše v tomto článku. K nastoupení fikce, je třeba aby byly splněny tyto podmínky:

Zaměstnanec byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo se ho vzdal a (současně):

  • zaměstnavatel nemá pro zaměstnance jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, nebo
  • odmítl-li zaměstnanec nabídku takové práce.

Závěr výpovědi pro nadbytečnost

U výpovědi pro nadbytečnost je důležité si být vědom toho, jaké předpoklady musí být při jejím podání splněny. Pro běžného zaměstnance však posouzení zákonnosti podané výpovědi bude často obtížné. V případě pochybností ohledně toho, zda s Vámi zaměstnanec ukončil pracovní poměr po právu či nikoliv, se neváhejte obrátit s radou na naši advokátní kancelář, kde Vám mile rádi poradíme.

V případě porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele je možné se obrátit na Inspektorát práce.

Související odkazy:

Ukončení pracovního poměru

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE