Výpočet výživného na zletilé a nezletilé dítě

Obsah

Tématu výživné na zletilé a nezletilé dítě jsme se v minulosti již věnovali několikrát. Nicméně rádi bychom našim čtenářům (sledujícím) zjednodušeně přiblížily základní principy, jak na výpočet výživného a s jakou částkou v případě sporu o výši výživného můžeme počítat.

Soud vám uložil nějakou výši výživného, ale je nad vaše síly? Jste naopak matka odkázaná na výživné od bývalého manžela?

výpočet výživného

1. Obecná kritéria pro výpočet výživného

Vyživovací povinnosti rodičů má přednost oproti vyživovací povinnosti jiných předků dítěte. Až v případě, kdy své povinnosti nejsou schopni dostát (rodič je po smrti, neznámí či není schopen plnění vyživovací povinnosti) přechází vyživovací povinnost na prarodiče či jiné předky dítěte.

Výživné přitom nesmíme vnímat pouze jako peněžitý příspěvek, jde o pojem mnohem širší, kdy vyživovací povinnost znamená zajistit celkové zaopatření či živobytí dítěte. Výživné má zajistit nejen potřebu výživy a náklady bydlení, ale celkové hmotné zabezpečení (ošacení, hračky, zdravotní pomůcky a léky, školní pomůcky) i zabezpečení nehmotné (vzdělání, sport, kroužky, kulturní a duševní rozvoj dítěte).

Proto musí při výlučné péči nejčastěji jeden rodič poskytovat peněžité výživné, zatímco druhý rodič poskytuje výživné tzv. v naturáliích (bydlení, ošacení, strava, lékařská péče apod.) či osobní péčí.

Pro výpočet výživného a určení výše poskytovaného výživného, hrají roli tyto základní aspekty:

  1. Jaké jsou odůvodněné potřeby dítěte. To znamená náklady na jeho živobytí a zaopatření.
  2. Životní úroveň rodičů a jejich příjmy.
  3. Potencionální možnost příjmů rodiče. Hodnotí se možnost potencionálního příjmu rodičů. Jde tak o obranu proti rodičům, kteří by bezdůvodně neučinili kroky pro získání vyšších zisků (např. doktor práv bude dobrovolně zapsán na úřadě práce).

Soud při rozhodnutí o výši výživného musí vždy ke každému případu přistupovat individuálně a sám si potřebné skutečnosti zjistit. Zjednodušeně řečeno musí zjistit výdaje dítěte a příjmy rodičů. Dále bere ohledy i na dobré mravy a výchovný aspekt výživného (zejména u majetných rodičů), aby nedošlo k situaci, že 19letému studentovi bude soudem přiznáno výživné ve výši 50.000,- Kč měsíčně, které bude vypláceno přímo k rukám dítěte.

Kalkulačku výživného naleznete zde.

2. Konkrétní dokumenty a skutečnosti pro výpočet výživného

Nyní si konkrétněji řekneme, na jaké skutečnosti berou soudy při rozhodování o výši výživného ohledy.

Věk dítěte jakožto základní kritérium pro výpočet výživného

Výše výživného se bude odvíjet zejména od důvodných potřeb dítěte. Tyto potřeby se s přibývajícím věkem zvyšují, proto věk dítěte hraje zásadní skutečnost ovlivňující výpočet výživného. Od věku se odvíjí i doporučující tabulka vydaná Ministerstvem spravedlnosti, kdy věkové skupiny korespondují se školní docházkou (Metodická tabulka Ministerstva spravedlnosti jako doporučující materiál při stanovení výše výživného z roku 2010)., dle které se soudy velmi často rozhodují.

Zdravotní potřeby dítěte

Zde je vhodné doložit konkrétní položky představující náklady na zdravotní potřeby a léky pro dítě. To znamená konkrétní názvy léků, lékařské zprávy, rovnátka, ceny lázní a ozdravných pobytů, doklady o zakoupení léků a zdravotních potřeb, množství potřebné například v průběhu roku.

Školní pomůcky a aktivity ve škole

Vzhledem k nutnosti školních potřeb pro téměř každé dítě, jde o položku pro výpočet výživného velice častou a soud si téměř vždy vyžádá zprávu o nákladech od samotné školy. Je však vhodné opět doložit doklady a soudu předestřít jaká je celková náročnost jednoho školního roku. Například cenu školních výletů, učebnic, ročního školného, jízdného, sportovních potřeb a pomůcek (může jít o obyčejné psací potřeby, ale v případě soukromých škol i o elektroniku a speciální vybavení).

Kroužky a koníčky dítěte

Výživné pro dítě má sloužit i k rozvoji jeho nadání či talentu. Proto se do potřeb dítěte zahrnují i koníčky a sporty. U soudu je tedy potřeba opět předložit doklady prokazující finanční náročnost jednotlivých kroužků a sportů.

Úspory dítěte

Je možné tvořit dítěti i úspory do budoucna. Tato varianta však připadá v úvahu pouze tehdy, pokud je z výživného uspokojeno všech potřeb dítěte a přesto povinný rodič je schopen ze svého majetku plnit výživné vyšší. V takovém případě soud nařídí rodiči plnit část výživného za účelem tvoření úspor. Technicky budou úspory hrazeny nejčastěji tak, že jeden z rodičů vytvoří speciální spořící účet.

Každé dítě má potřeby, které se opakují každý měsíc, ale má i potřeby, které se vyskytují nahodile, přičemž soud do výše výživného musí zahrnout obě tyto kategorie. Proto nezapomeňte ani na jednorázové výdaje v podobě letních prázdnin apod.3. Konkrétní dokumenty a skutečnosti pro zjištění majetkových poměrů rodičů

Druhým hlavním kritériem při stanovení výživného je majetková situace rodiče, který nemá dítě v péči. Nejčastěji bude soud majetkovou situaci rodiče zjišťovat prostřednictví následujících skutečností a dokumentů.

Výplatní pásky či mzdové listy

Rodič, který je zaměstnancem, pro výpočet výživného nejčastěji dokládá svůj měsíční příjem pomocí výplatních pásek či mzdových listů. Soud bude zpravidla požadovat doložení příjmů minimálně v rozsahu posledních 6 až 12 měsíců. Soud si však vždy vyžádá zprávu od zaměstnavatele u rodiče, u kterého zná zaměstnavatele (např. z návrhu).

Daňové přiznání

U rodiče, který je podnikatelem, je situace složitější. Typicky slouží k prokázání příjmů daňové přiznání, nicméně tento dokument nemusí vždy korespondovat se skutečným příjmem rodiče, proto je vhodné, aby povinný rodič předložil také další dokumenty, které souvisejí s daňovým přiznáním. Například peněžní deník, kniha jízd, či přehled odpisů.

Cestovní náhrady (tzv. diety)

Do příjmu jsou započítávány i cestovní náhrady, a to zpravidla do výše 1/3. Jde však o posouzení individuální, kdy cestovní náhrady se považují za určitý kvazipříjem, který je účelově určen. Svou podstatou a funkcí se však blíží mzdě, kdy účelem je zajištění zejména stravy a ubytování. Proto se alespoň část cestovních náhrad považuje za příjem rozhodný pro výpočet výživného.

Platný výpis z katastru nemovitostí a doklady o vlastnictví hodnotných věcech movitých

Pro zjišťování vlastnictví nemovitostí, uměleckých sbírek, automobilů apod.

Výpis z bankovního účtu jako podklad pro výpočet výživného

Pokud lze důvodně předpokládat, že povinný rodič má ve vlastnictví vyšší peněžitou částku.

Další vyživovací povinnosti rodiče ovlivňující výpočet výživného

Při zjišťování majetkových poměrů rodiče hraje roli i jeho počet vyživovacích povinností. Ty se dokládají rodnými listy, rozhodnutími o výživném či dokumentací o osvojení dítěte. Výsledné výživné se pak zpravidla s vyšším počtem vyživovaných dětí povinného rodiče snižuje. Např. u „tabulkového“ výživného se bude pohybovat u spodní procentuální hranice. Pokud je však více jak třech vyživovacích povinností na dítě, doporučující tabulka se neuplatní.

Pokud by bylo podezření na úmyslné utajování skutečných příjmů rodiče, má soud možnost rozhodnout o výši výživného, a to prostřednictvím fikce průměrného měsíčního příjmu povinného rodiče ve výši pětadvaceti násobku částky životního minima.

Závěr

Související odkazy:

Výživné

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE