Vymáhání dluhu

Obsah

Mnoho věřitelů vyhledává právní služby, jelikož se jim nedaří domoci se svých práv vůči dlužníkovi. Často splnili veškeré smluvní závazky, které na sebe převzali. Přesto se jim od dlužníka nedostává žádného plnění. Jak správně má věřitel postupovat při vymáhání dluhu? Jednotlivé právní kroky si přiblížíme v tomto článku.

Vymáhání dluhu

Předpoklady vymáhání dluhu

Naprosto základním předpokladem úspěšného vymáhání dluhu je jeho splatnost. Pokud dluh není splatný, dlužník nemá povinnost plnit. Soud ani jiný rozhodující orgán v takovém případě nemůže dlužníku uložit povinnost splnit dluh věřiteli. Čas plnění dluhu upravuje § 1958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Pokud je čas plnění přesně ujednán, je dlužník povinen plnit i bez výzvy věřitele. Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Dluh se stává splatným, jakmile uplyne doba k plnění. Tehdy může věřitel přistoupit k vymáhání dluhu.

Zaslání výzvy při vymáhání dluhu

Věřitelům lze určitě doporučit, aby dlužníka nejdříve vyzvali k plnění, než přistoupí k dalším právním krokům. Může se stát, že dlužník má v úmyslu svůj dluh splnit, avšak neuvědomil si, že již nastala splatnost dluhu. Pokud má věřitel vůči dlužníku peněžitou pohledávku, měl by vyzvat dlužníka ke splnění povinnosti vždy. Ke splnění by mu měl rovněž poskytnout lhůtu v délce 7 dnů od zaslání výzvy. Taková výzva má potom charakter předžalobní upomínky, které jsme se věnovali v předchozím článku. Pokud věřitel tento postup dodrží, soud mu přizná právo na náhradu nákladů řízení.

Pokud je předmětem závazku nepeněžité plnění, např. zhotovení věci, nemusí věřitel vyzývat dlužníka ke splnění dluhu před podáním žaloby. Předžalobní výzva nemá v takovém případě vliv na přiznání nákladů řízení. Přesto lze i v těchto případech věřitelům doporučit, aby dlužníka při vymáhání dluhu k plnění vyzvali, nejsou-li bezprostředně ohroženi promlčením pohledávky.

Jestliže výzva byla zaslána na adresu, kterou dlužník označil ve smlouvě jako doručovací, případně na adresu jeho trvalého pobytu, není již rozhodující, zda si dlužník výzvu skutečně převzal a seznámil se s ní. Skutečnost, že mu na tato místo nemohla být výzva řádně doručena jde k jeho tíži.

Podání žaloby

Nesplní-li dlužník dobrovolně svou povinnost ani poté, co věřitel zaslal výzvu k plnění, je namístě přistoupit k soudnímu vymáhání. Návrh na zahájení řízení u příslušného soudu může mít různou podobu. Jednou z nich je návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu lze vymáhat peněžité plnění do částky 1 000 000 Kč. Návrh se podává na formuláři dostupné na stránkách ministerstva spravedlnosti. Na základě tohoto návrhu soud vydá elektronický platební rozkaz, který se doručuje dlužníkovi. Dlužníkovi se v něm uloží povinnost, aby zaplatil peněžitou částku věřiteli, nebo aby podal odpor. Pokud dlužník podá odbor, elektronický platební rozkaz se zruší a u soudu proběhne klasické soudní řízení. Nepodá-li dlužník při tomto způsobu vymáhání dluhu odpor, elektronický platební rozkaz nabude právní moci. Stane se tak podkladem pro případnou exekuci.

Kromě elektronického platebního rozkazu může soud vydat i platební rozkaz, a to tehdy pokud ze skutečností uvedených žalobce vyplývá uplatněné právo. Postup je podobný jako u elektronického platebního rozkazu. Dlužníkovi se v rozhodnutí uloží zaplatit částku. Pokud s nárokem nesouhlasí, může podat odpor čímž se platební rozkaz ruší. Věřitel může vydání směnečného platebního rozkazu navrhnout, soud však může platební rozkaz vydat i bez takového návrhu. Vydání platebního rozkazu lze využít zejména tam, kde nejsou splněny podmínky pro elektronický platební rozkaz, například přesahuje-li pohledávka 1 000 000 Kč.

Další možnosti žalob při vymáhání dluhu

Věřitel může podat také žalobu na plnění. Tuto bude nutné podat vždy, pokud se vymáhá nepeněžitý dluh. V žalobě se uvedou základní skutečnosti o uplatněném nároku a označí důkazy k jejich prokázání.

Byla-li pohledávka zajištěna směnkou, uplatňuje se návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu u příslušného krajského soudu.

Kromě soudního uplatnění je nutné upozornit na možnost vymáhání dluhu i před dalšími orgány. Těmi mohou být například rozhodci. Pravomoc rozhodců, případně rozhodčího soudu se stanoví přímo ve smlouvě. Takovém ujednání se říká rozhodčí doložka. Tuto však nelze sjednat ve smlouvě se spotřebiteli. Pokud rozhodčí doložka je sjednána, typicky mezi podnikateli, může věřitel přesto vymáhat dluh u soudu. Pokud dlužník nenamítne existenci rozhodčí doložky při svém prvním úkonu ve věci, soud bude pokračovat v řízení.

Výkon rozhodnutí

Jamile věřitel získá pravomocné rozhodnutí, kterým mu bylo přiznáno právo na plnění, může přistoupit k jeho vymáhání cestou výkonu rozhodnutí. Takovým rozhodnutí (exekučním titulem) může být zejména pravomocný elektronický platební rozkaz, platební rozkaz, rozsudek, směnečný platební rozkaz či rozhodčí nález.

Věřitelé mají dle stávající právní úpravy možnost zvolit si mezi soudními exekutory nebo soudním výkonem rozhodnutí. Častěji si věřitelé volí formu výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora, jelikož ji lze považovat za rychlejší a efektivnější. Věřitel v takovém případě podá k soudnímu exekutorovi návrh na zahájení exekuce. V něm uvede, že mu byla přiznána pohledávka pravomocným rozhodnutím, které k návrhu přiloží. Zároveň sdělí, že mu dlužník dluh nesplnil, případně splnil jen částečně. Soudní exekutor následně požádá soud o pověření k provedení exekuce.

Jakmile soud soudního exekutora pověří provedením exekuce, činí již exekutor další kroky k uspokojení pohledávky. Soudní exekutor může vydat exekuční příkazy, kterými postihne majetek dlužníka. Může postihnout účet u banky nebo peněžního ústavu. Zaměstnavateli dlužníka může uložit provádět srážky ze mzdy. Postihnout lze i dávky, které plynou dlužníkovi, např. důchod. V neposlední řadě lze zpeněžit majetek dlužníka, a to jak movitý tak i nemovitý. Z výtěžku exekuce se uspokojuje pohledávka věřitele i náklady exekuce.

Závěr

Při vymáhání dluhu je zapotřebí postupovat pečlivě a zpravidla i rychle. Chcete-li mít jistotu, že Vaše pohledávka bude uplatněna správně, neváhejte se obrátit na naši kancelář a využít našich služeb.

Související odkazy:

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE