Odstoupení od smlouvy o dílo

Obsah

Smlouva o dílo spadá mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Dílem se totiž rozumí nejen zhotovení určité věci, ale i údržba, oprava či úprava věci. Může se tedy jednat nejen o typickou stavbu domu, rekonstrukci či opravu bytu. Ale i vytvoření webových stránek či softwaru. Bohužel dílo mnohdy nedopadne podle představ. A proto se dnes podíváme, za jakých okolností je možné odstoupit od smlouvy o dílo.

Odstoupení od smlouvy o dílo

Předmět smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je uzavírána mezi zhotovitelem a objednatelem. Její základní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Tato smlouva v zásadě nemusí mít písemnou formu. Ale je rozhodně doporučována už jen pro případné budoucí řešení komplikací a sporů. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele. Objednatel se naopak zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Jak již bylo zmiňováno, dílem se rozumí nejen zhotovení určité věci, ale i údržba, oprava či úprava věci. Ve všech případech je vhodné specifikovat předmět díla dostatečně určitě. Zejména jeho případné specifické vlastnosti. Díky dostatečnému určení předmětu díla lze rovněž předejít následným sporům při předání, zda dílo skutečně odpovídá předchozímu ujednání smluvních stran, či nikoliv.

Odstoupení od smlouvy o dílo obecně

Odstoupení od smlouvy o dílo je jednostranným právním jednáním. Není tedy nutný souhlas druhé smluvní strany. Je účinné od okamžiku, kdy je doručeno druhé straně. V důsledku odstoupení se smlouva ruší tzv. od počátku. Pokud v mezidobí již došlo k provádění díla, je nutné, aby po odstoupení od smlouvy o dílo se smluvní strany vypořádaly. Pokud se například jednalo o výstavbu rodinného domu, náleží zhotoviteli cena jen za skutečně provedenou část díla. Tu, zůstala ve vlastnictví objednatele. Odstoupení od smlouvy je obecně upraveno v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy o dílo při provádění díla objednatelem

Objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla. Právo kontrolovat znamená, že objednatel může být přítomen při realizaci díla a ověřuje si, zda jsou při zpracování díla dodrženy pracovní postupy, či kvalita použitých věcí apod. Kontrola nemusí být prováděna objednatelem osobně. Může být i prostřednictvím třetí osoby, například stavebního dozoru. Pokud zjistí, že zhotovitel porušuje své povinnosti, například závazné technické normy, může objednatel po zhotoviteli požadovat zajištění nápravy. Jestliže tak zhotovitel ani v přiměřené době neučiní, může objednatel odstoupit od smlouvy, pokud by vedl postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy o dílo při provádění díla zhotovitelem

Při provádění díla může odstoupit od smlouvy o dílo také zhotovitel. Občanský zákoník upravuje případ, kdy objednatel dá zhotoviteli nevhodný příkaz nebo předá k provedení díla nevhodnou věc (předmět). Nevhodný příkaz může být i obsažen v podkladech. Podkladech, které objednatel předal zhotoviteli pro provedení díla. Pokud o nevhodnosti příkazu či použité věci zhotovitel ví, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli. Jestliže objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci trvá. A to navzdory upozornění ze strany zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Zásadním faktorem je však i míra nevhodnosti daného příkazu či použité věci. To znamená, že zhotovitel nemůže odstoupit od jakéhokoli nevhodného příkazu, ale od výrazného porušení postupu či nevhodných předpokladů, na základě kterých by zhotovitel provedl dílo zcela nedostatečně a které vyžaduje objednatel.

Zhotovitel rovněž může odstoupit v případě, kdy je při provádění díla nutná součinnost objednatele. Jakmile objednatel neposkytne součinnost ani v marně uplynuté lhůtě, může zhotovitel mimo jiné odstoupit od smlouvy. Pokud na to předem objednatele upozornil.

Odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu ceny díla

Důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo může být i cena díla, týká se to konkrétně ceny díla určené odhadem. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude nutné podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Nelze přesně stanovit, při jakém navýšení už dochází k podstatnému překročení, v zásadě však lze konstatovat, že jde alespoň o 10 až 20 %. Pakliže nebude objednatel s novou cenou souhlasit, může od smlouvy odstoupit. K odstoupení od smlouvy však musí dojít bez zbytečného odkladu potom, co bylo oznámení o vyšší ceně objednateli doručeno. V opačném případě platí, že s novou cenou souhlasí.

Odstoupení od smlouvy o dílo při vadě díla

Dílo je řádně provedeno, jeli dokončeno a předáno. Dokončením se má obecně na mysli, že dílo slouží svému účelu. Při předání se mohou provést i zkoušky, kdy se předvedou vlastnosti díla a jak dílo funguje.

Obecně má dílo vadu, jestliže neodpovídá smlouvě. Proto je nutné ve smlouvě o dílo dostatečně stanovit účel zhotovovaného díla, aby následně mohlo dojít k co nejjednoznačnějšímu posouzení, zda dílo skutečně má či nemá vady. K následnému předání díla může dojít tzv. s výhradami, nebo naopak bez výhrad objednatele. Výhrady bude mít objednatel při předání, když jsou na věci přítomny zjevné vady. Jedná se o vady, které objednatel postřehne při obvyklé prohlídce věci „na první pohled“ a může je ihned vytknout zhotoviteli. Pokud zjistí objednatel vadu až po předání, musí jí oznámit bez zbytečného odkladu zhotoviteli potom, co vadu zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

Nejpozději lze namítnout vadu do dvou let od předání díla, jinak může zhotovitel namítnout, že právo z vadného plnění objednatel uplatňuje opožděně. V případě skryté vady u stavby je tato lhůta prodloužena na pět let, opět je ale nutné vytknout vadu bez zbytečného odkladu potom, co jí objednatel zjistí. Jestliže je objednatel zároveň spotřebitelem a projeví se vady u stavby v průběhu dvou let od převzetí, má se za to, že stavba byla vadná už při převzetí.

Jestliže vadné plnění zhotovitele bylo nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud objednatel zvolí, že zhotovitel má vadu díla odstranit a zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodstraní nebo neoznámí objednateli, kdy vadu odstraní, může objednatel od smlouvy o dílo odstoupit.

Pakliže se jednalo o podstatné porušení smlouvy, má objednatel nejen hned právo na odstranění vady či na přiměřenou slevu z ceny díla, ale může i od smlouvy o dílo odstoupit.

Závěr

Občanský zákoník uvádí hned několik případů, kdy je možné odstoupit od smlouvy o dílo. Vždy je však nutné dodržet zákonný postup, případně si smluvní strany mohou ujednat i jiné a další podmínky pro odstoupení, které si ujedná zhotovitel a objednatel v rámci smlouvy o dílo.

Pokud potřebujete pomoci se sepisem smlouvy o dílo nebo poradit ohledně odstoupení od smlouvy, neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.  

Související odkazy:

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE