Ošetřovné od státu (Covid)

Obsah

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Na co máte nárok? Jaké jsou podmínky pro vyplacení a jak se o ošetřovné žádá?

O tomto se dočtete níže v textu, a to v té nejaktuálnější podobě.

ošetřovné koronavirus

Co to je ošetřovné?

Ošetřovné je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenského, dlouhodobého ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství).

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě rodičem). Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Nemocenské pojištění

Právo na ošetřovné má účastník na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, však nárok na ošetřovné nevzniká. Nicméně Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovila obdobná pravidla pro vyplácení peněžité podpory i pro podnikatele, viz níže.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Jaké jsou podmínky pro ošetřovné?

  • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
  • Bude se vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
  • Náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
  • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
  • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla.
  • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat pro nárok na ošetřovné?

Školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Zařízení jsou povinna vydat rodiči (pečující osobě) tiskopis. Tento tiskopis (formulář) nalezne na stránkách vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář musí být vyplněn a podepsán (v části A) a zasílán elektronicky (včetně emailu).

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě (kvůli možnosti střídání rodičů). Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Veškeré formuláře naleznete na stránkách České správy sociálního (https://eportal.cssz.cz/).

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku (ošetřovné) mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné (60 %)
20 000 Kč 15 856 Kč 10 800 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 500 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 15 120 Kč

Kdy bude ošetřovné vypláceno

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Nárok na ošetřovné pro živnostníky

Stát má nově vyplácet finanční příspěvek za ušlý výdělek (ošetřovné) i pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádného opatření vlády pečují o děti ve věku 6 až 13 let za podmínky, že druhý člen rodiny již nečerpá ošetřovné. Příspěvek činní 424,- Kč za den (tj. necelých 14.000,- Kč za měsíc). Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že manžel či manželka podnikatele již nečerpají ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru.  O ošetřovné se bude možné žádat od 1. dubna.

Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad, protože tato dávka pro OSVČ spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Nárok na ošetřovné by měl vzniknout i živnostníkům, kteří si předtím dobrovolně neplatili nemocenské pojištění. 

Odkazy

Blíže na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

či https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1–dubna–a-to-pres-zivnostenske-urady–253699/.

Nejčastější dotazy

Vyplácí se ošetřovné i za víkendy nebo jen pracovní dny?

Vyplácí se za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

Jestliže má rodina dvě děti a na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek, může druhý rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě?

Ano, v případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat. Není ale možné, aby na to samé dítě pobírala matka rodičovský příspěvek a otec ošetřovné.

Mám dvě děti do 13 let a obě jsou kvůli zavření školy doma, dostanu ošetřovné na obě z nich?

Nikoliv. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.

Co když bude mé dceři/synovi v průběhu pobírání ošetřovného 13 let, mám dále nárok nebo mi ošetřovné skončí?

Posledním dnem vzniku nároku na ošetřovné předcházející den před 13. narozeninami, dávka se však vyplácí i v takovém případě až do konce mimořádného opatření.

Má nárok někdo jiný než rodiče, třeba babička?

O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody).

Mé dítě je starší 13 let a má poruchu autistického spektra, mám nárok?

Nárok mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

Mám nárok, pokud jsem nezaměstnaná/ý, pracuji na DPP či DPČ?

Nárok mají pouze zaměstnanci, pracovníci na dohodu nemají určeno rozvržení pracovní doby a není možné určit, za jaké období jim příjem uchází.

Jsem matka samoživitelka, mám jedno dítě, které chodí do školky, a pobírám na něj rodičovský příspěvek. Školku mu zavřeli. Mám nárok?

Pokud pracujete alespoň na částečný nebo plný úvazek, máte nárok. Pokud jste doma s dítětem nebo pracujete pouze na DPP či DPČ nárok na ošetřovné nemáte.

Potřebujete poradit s žádostí? Ptáte se, jaké další finanční nároky mohou zaměstnanci a OSVČ požadovat v souvislosti s mimořádnými opatřeními? S tímto a dalšími záležitostmi Vám rádi pomůžeme. 

Má nárok spolupracující osoba?

Věděli jste, že za OSVČ je mj. také považována osoba, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle § 13 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (do okruhu spolupracujících osob spadají i členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu). Pokud je tedy tato činnost provozována jako hlavní samostatná činnost, pak může spolupracující osoba žádat.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE