Vdovský důchod 2. část

Obsah

Počátkem minulého měsíce jsme Vás informovali o vdovském důchodu, jakožto dávce plynoucí ze zdravotního pojištění, na níž dosahují pouze určité osoby v případě úmrtí manžela/ky.  Co se týče podmínek vzniku nároku na dávku a její samotné vyřízení na Okresní správě sociálního zabezpečení, o tom jsme Vás informovali v části první našeho článku.

Nyní se zaměříme navýšit a délku výplaty dávky, jakož i obnova dávky.

Vdovský důchod

Výše a délka výplaty

Výši důchodu ovlivňují především 2 skutečnosti:

 • délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě
 • výše jejích výdělků dosažených v rozhodném období.

Samotný pozůstalostní, vdovský důchod má 2 části:

Pokud pozůstalá osoba nepobírá starobní nebo invalidní důchod, činí výše procentní výměry 50 % procentní výměry důchodu, kterou pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k dni úmrtí.

 • výměru základní
 • výměru procentní Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Souběh důchodů

Pokud pozůstalá osoba pobírá starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů. Souběh nikdy neznamená prostý součet důchodů. V takovém případě zákon stanoví, že se porovnávají výše procentní výměry důchodu, kterou vdova/vdovec pobírá, a již vyměřený vdovský/vdovecký důchod, který činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého.

Nižší z procentních výměr důchodů pak náleží z 1/2, vyšší zůstává beze změny. Základní výměra náleží pouze jednou.

Doba pojištění

Do doby pojištěný se pro výpočet důchodu započítávají rovněž tzv. náhradní doby pojištění, jako např. doba péče o dítě aj.

Přesný výpočet vdovského důchodů provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod.

Výplata vdovského důchodu

Výplata vdovského důchodu náleží standardně po dobu 1 roku od smrti manžela/manželky.

Po uplynutí této doby pokračuje výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech, tj.:

 • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřenй dítě nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na pomoci ve stupni II., III ., tuto skutečnost posuzují lékaři OSSZ
  • I. stupeň – pokles pracovní schopnosti o nejméně 35% avšak nikoli více než 49%
  • II. stupeň – pokles pracovní schopnosti o 50 – 69%
  • III. stupeň – pokles pracovní schopnosti o minimálně 70%
 • je sám v invalidním důchodu ve třetím stupni;
 • dosáhl zákonem stanoveného věku.

Důchod pak vdova/vdovec pobírá, dokud splňuje stanovené podmínky.

ČSSZ vyplácí důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách – buď bezhotovostním převodem na účet klienta (případně účet manžela), nebo hotovostně prostřednictvím České pošty. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů i dozřízení sociálních služeb s celoročním pobytem za předpokladu, že příjemcem dávky je poživatel důchodu nebo jeho opatrovník a příjemce dávky s tímto způsobem výplaty souhlasí.

V písemném rozhodnutí zasílaném ČSSZ je uvedena informace o termínu, ve kterém bude důchod vyplácen, kdy výplatní termíny jsou v rozmezí od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny, nebo 15. den v měsíci, je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb. Mnoho lidí, často řeší, kdy přijdou peníze, pokud výplatní termín připadne na víkend, rozdíl je, zda připadá výplatní termín na sobotu či neděli. Pokud výplatní termín připadne na sobotu, je dávka vyplácena v pátek – tedy den předem. Pokud výplatní termín připadá na neděli je dávka vyplacena následující pondělí.

Možnost obnovení dávky vdovského důchodu

K obnovení vdovského důchodu může dojít, za splnění zákonných podmínek, jak byly uvedeny výše, pokud tyto skutečnosti, byť i jedna, nastane do 2 let po předchozím zániku nároku na vdovský důchod. K obnově výplaty však nedochází automaticky, ale vždy je třeba aktivita na straně osoby požadující dávku. Je tedy nutno podat žádost o obnovení výplaty dávky na příslušné OSSZ, kdy k žádosti je nutno doložit doklady, jenž prokazují splnění některé či více zákonných podmínek pro obnovu výplaty dávky.

O dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, policistů, hasičů, příslušníků BIS a Vězeňské služby ČR rozhodují ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti.

Související odkazy

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE