Vdovský důchod 1. část

Obsah

Když se u nás v kanceláři nedávno zastavila čerstvě ovdovělá paní V., která přišla řešit problém s nezapsanou stavbou garáže v katastru nemovitostí, netušili jsme, že budeme paní muset pomoci ještě s dalšími právními problémy. Zejména v tak krátké době, v tak těžkém životním období, v období smutku za zemřelého manžela. Problémem byl tzv. vdovský důchod.

Jelikož jsme zdatní i v oblasti práva sociálního zabezpečení, nebylo pro nás problémem paní podat potřebné informace k vdovskému důchodu a podat za ni opravný prostředek proti zamítnutí vdovského důchodu. Tím jsou námitky proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Samozřejmě vše pro klid naší klientky paní V. dopadlo dobře. Vdovský důchod jí byl nakonec přiznán a nyní jí by již i zpětně vyplacen.

Vdovský důchod

Co je to vlastně vdovský důchod?

= pozůstalostní důchod poskytující se ovdovělým osobám z důchodového systému vedle důchodu starobního, invalidního a sirotčího.

Tato dávka plynoucí z nemocenského pojištění je upravena zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v jeho části IV., ust. § 49 – § 51.

Podmínky nároku na vdovský důchod

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod. Nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, pokud splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, když manžel zemřel následkem pracovního úrazu.

Další podmínkou je, že manželství existovalo k datu smrti manžela.

Dnem uzavření nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká.

Důležité je zde zmínit, roli manželství v dnešní době manželství, která je zde zásadní pro vznik nároku na důchod, a nikoli život jak se říká na ,,psí knížku”, jak mnoho mladých dnes tvrdí, že je to pro ně tak výhodnější. V případě vdovského důchodu hraje zásadní roli právě manželství, neboť nárok na tento důchod nevzniká ani po zemřelém druhovi/družce ani registrovaném partnerovi. A to ani v případě dlouhodobého soužití ve společné domácnosti ani společná výchova dětí.

Podání žádosti a co je k tomu potřeba

Žádost si podává vdova/vdovec sám na příslušné OSSZ, a to podle místa trvalého bydliště. Pozor spis žádosti není zcela jednoduchý, je třeba mnoho konkrétních a přesných údajů, proto je lepší žádost sepsat přímo s pracovníkem OSSZ na příslušné pobočce. Žádost o důchod je možno podat i zpětně. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku (tedy data úmrtí manžela), přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

K žádosti je třeba doložit taktéž určité listiny, a to dle toho zda zemřelá osoba již pobírala nějaký z důchodů či nikoli, mezi tyto listiny patří například úmrtní list, oddací list či výuční list, vojenská knížka atd.

Sepsaná žádost je následně postoupena ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které rozhoduje o nároku a výši důchodu v zákonné lhůtě 90 dnů, z praxe však bývá žádost vyřízla o něco dříve. 🙂

Ať je důchod přiznán či zamítnut, bude žadateli zasláno písemné rozhodnutí, kde v případě přiznání nároku bude uvedena výše nároku a od jakého data byl přiznán (standardně datum úmrtí manžela). Naopak v případě zamítnutí bude uvedeno odůvodnění, proč došlo k zamítnutí.

Obrana proti zamítnutí dávky o vdovský důchod či nesouhlas s výší dávky

1. stupeň Námitky

– lze podat písemné námitky ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí u OSSZ či přímo ČSSZ.

ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu ve lhůtě 60 dní, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit.

V určitých případech může být lhůta delší, např je-li třeba posouzení zdravotního stavu či je – li nutno šetření u zaměstnavatele a pod.

2. stupeň Správní žaloba Pokud občan nesouhlasí s výsledkem námitkového řízení, má možnost podat u příslušného soudu správní žalobu. Námitkové řízení je přitom nezbytné k tomu, aby se věcí mohl zabývat příslušný soud. Žaloba se podává ve lhůtě 2 měsíc od doručení rozhodnutí námitkového řízení, kdy žaloba podléhá soudnímu poplatku 3.000Kč.

Závěr:

Související odkazy:

2. část článku bude zveřejněna příští měsíc

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE