Omezení reklamy na výrobky ohrožující zdraví

Obsah

Mezi nejtypičtější znaky dnešní doby patří všudypřítomná reklama. Ta je pro firmy důležitá z mnoha důvodů, převážně ekonomických. Platná právní úprava však musí alespoň částečně regulovat množství, účel a obsah reklam v naší společnosti – regulovat omezení reklamy. Konkrétně na výroby zdraví ohrožující je reklama omezována nejvíce. O podrobnostech její regulace se dočtete níže.

omezení reklamy

Platná právní úprava omezení reklamy

Základní právní předpis regulující reklamu je z. č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v platném znění. Tento zákon od data své účinnosti prošel řadou novelizací, které reagovaly na změnu vnímání společnosti různých kontroverzních výrobků. O té aktuální novele se dozvíte v další části tohoto článku. Zákon o regulaci reklamy je tak tím hlavním a stěžejním právním předpisem, který reguluje v České republice propagaci výrobků ohrožující lidské zdraví. Následuje ho řada podzákonných právních předpisů. Okrajově lze také zmínit z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. I v oblasti regulace reklamy má na náš právní řád vliv Evropská unie. Novela zákona o regulaci reklamy v sobě odráží požadavky kladené evropskými směrnicemi. Nedávno jsme vás informovali o oblastech práva, ve kterých unifikačně působí Evropská unie. Článek si můžete přečíst zde: https://akpytela.cz/evidence-skutecnych-majitelu/

Omezení reklamy před novelou a po novele

Až do poslední novelizace zákona o regulaci reklamy neměl český právní řád právní úpravu omezující reklamu obsahující výrobky ohrožující zdraví. Do té doby byly regulovány pouze doplňky stravy či jiné podobné výrobky. Kontrolu nad dodržování už tak vágních předpisů měl na starost pouze krajský živnostenský úřad. Po nabytí účinnosti novely zákona o regulaci reklamy se do zákona přidalo ust. § 5n, jehož první odstavec zní:

„Zakazuje se reklama na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.“

Ze samotného textu ustanovení však neplyne, na které konkrétní výrobky se zákaz reklamy vztahuje. Z logického výkladu se dá odvodit, že se jedná například o „léčivé“ svíčky či pochybné doplňky stravy.

Zbytková působnost

Co je však podstatnější, právní úprava omezení reklamy reaguje i na samotný obal a vzhled takových výrobků. Podle odst. 2 platí, že pokud se bude dle výše zmíněného ustanovení jednat o přípustnou reklamu, nesmí:

  • naznačovat, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej užívá,
  • naznačovat, že nepoužitím výrobku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob,
  • doporučovat výrobek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání výrobku

Zákon však výslovně zmiňuje určité okruhy výrobků, u které nic z výše uvedeného neplatí. Jedná se například o výrobky, pro které zákon o regulaci potravin výslovně stanoví podmínky pro jejich inzerci.

Státní dozor nad úsekem reklamy na výrobky ohrožující zdraví

Jak jsem již zmiňoval, v minulosti na úseku reklamy na doplňky stravy fungoval jako dozorující orgán pouze krajský živnostenský úřad. Nově na úseku reklamy na výrobky ohrožující zdraví bude provádět kontrolu nad dodržováním právních předpisů Státní úřad pro kontrolu léčiv. Zbytkovou působnost kontroly následně po SÚKLu převezme opět krajský živnostenský úřad. Reklamy v rámci televizního vysílání bude kontrolovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud vás zajímá problematika vlivu státu na zdravotnictví, doporučuji si přečíst článek o elektronizaci zdravotnictví zde: https://akpytela.cz/elektronizace-zdravotnictvi/

Cíle nové právní úpravy omezení reklamy

Nová právní úprava si klade za cíl především zavést jednotnou regulaci výrobků ohrožující zdraví. V souvislosti se světovou pandemií se mnoho lidí uchyluje k alternativnímu řešení závažných nemocí. Pokud vás zajímá tématika spojená se světovou pandemií, na našem webu naleznete řadu článků týkající se nemoci COVID-19. Jeden z nich si můžete přečíst zde: https://akpytela.cz/povinne-ockovani-jako-podminka-prijeti-do-materske-skoly/. Novela zákona o regulaci reklamy také reguluje některá odvážná tvrzení výrobců léčivých látek, podle nichž mají jejich medikamenty výrazně vysokou šanci na vyléčení nemoci. Na závěr je nutno dodat, že novela vešla v platnost dne 26. 5. 2021.

Závěrem

Závěrem lze shrnout, že novela zákona o regulaci reklamy přináší do českého reklamního prostředí poměrně zásadní prvek ochrany konečného spotřebitele. Lze tedy doufat, že se novela nemine účinkem a z trhu zmizí nebo se alespoň výrazně sníží prodej medikamentů, které pouze balamutí konečného spotřebitele. Navíc jsou častokrát i zdraví škodlivé.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE