Novela zákoníku práce

Obsah

Navrhovaná novela zákoníku práce přináší změny v úpravě dovolených a doručování a zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Sladit práci a rodinu bude jednodušší. Tyto navrhované novely by měly po řádném legislativním procesu změnit úpravu zákoníku práce s účinností ke dni 1. 7. 2020, resp. v některých případech s účinností až ke dni 1. 1. 2021.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce a změna dovolené

Mezi zásadnější změny, jež novela přináší, patří zejména úprava dovolené za kalendářní rok. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, měla příslušet dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném období právo. Pokud zaměstnanec konal práci po kratší týdenní pracovní dobu, bude mu příslušet dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. To znamená, že se nově zohlední, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval a adekvátně k tomu bude mít nárok na dovolenou. V důsledku této změny by mělo také dojít ke zrušení dovolené za odpracované dny jako samostatného typu dovolené.

S ohledem na novou koncepci dovolené, jak stanovuje novela zákoníku práce, dochází také k úpravě podmínek krácení dovolené. Nově bude krácení dovolené možné využít pouze v případě neomluveného zameškání směny zaměstnancem, a to odečtením počtu neomluveně zameškaných hodin ve směně od celkového počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce. Dosavadní možný postih zaměstnance za neomluvenou absenci případným zkrácením dovolené o 1 až 3 dny se snižuje na počet skutečně zameškaných hodin, a tím i zmírňuje ve prospěch zaměstnance.

Na dodržování povinností zaměstnavatele dohlíží Inspektorát práce.

Novela zákoníku práce a sdílené pracovní místo

Dále by do zákoníku práce měl být zaveden nový právní institut v podobě sdíleného pracovního místa. Ten má zaměstnancům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Tento institut spočívá v tom, že nejméně 2 zaměstnanci se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou si po předchozí dohodě se zaměstnavatelem budou moci sami rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci na tzv. sdíleném pracovním místě podle svých osobních potřeb tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců přitom nebude smět překročit délku stanovené týdenní pracovní doby, tj. 40 hodin týdně.

Změna doručování

Nově bude, jak stanovuje novela zákoníku práce, upraveno i doručování, kdy se zavádí pravidlo, že zaměstnavatel doručuje písemnost zaměstnanci do vlastních rukou nejprve na pracovišti, a až následně jinými způsoby. Pro případ doručování písemností zaměstnanci poštou se nově stanoví, že zaměstnavatel bude písemnost zasílat na poslední adresu zaměstnance, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Bude na zaměstnanci samotném, aby aktivně písemně nahlašoval správné a aktuální údaje k doručování, čímž zaměstnanec částečně ponese za doručování odpovědnost.

Závěr

Další vývoj této novely budeme pro Vás i nadále bedlivě sledovat.

A jak to máte u svého zaměstnavatele Vy?

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE