Evidence skutečných majitelů

Obsah

V současné době ve společnosti rezonuje téma efektivního využívání veřejných financí a s tím související odkrývání skutečných vlastníku firem. O přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů jsme vás již v minulosti informovali zde: https://www.facebook.com/JUDr.DavidPytela/photos/a.678058925875441/1456808574667135/. Zákon o evidenci skutečných majitelů tak podstatně napomůže k zvýšení transparentnosti firem operující s veřejnými prostředky.

Evidence skutečných majitelů

Původní právní úprava evidence skutečných majitelů

Před přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů byla právní úprava týkající se této problematiky roztříštěna do více předpisů. Tím pravděpodobně nejznámějším je zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Evidence v režimu dřívějších předpisů však nebyla příliš efektivní. Obsahovala totiž neaktuální údaje a hlavně absentovala možnost uložení sankcí za neuvádění příslušných údajů. Právní úprava byla rovněž roztříštěná, další prvky evidence je možné nalézt v rejstříkovém zákoně. Ani jeden z výše uvedených zákonů však primárně necílil na vedení evidence skutečných majitelů právnických osob.

Požadavky Evropské unie

Potřebu schválit zákon o evidenci skutečných majitelů shledává jako důvodnou i Evropská unie. Ta totiž prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/843 stanovila nové požadavky k evidenci skutečných majitelů. Předmětná směrnice novelizuje starou směrnici 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a také další jiné směrnice. Nová směrnice si klade za cíl zavedení efektivní kontroly nad informacemi uvedenými v evidenci. O účincích jiných směrnic, například omezení plastových výrobků, si můžete přečíst zde: https://akpytela.cz/clanky-omezeni-plastovych-vyrobku/.

Obecné pojmy evidence skutečných majitelů

V ust. § 2 zákona o evidenci skutečných majitelů nalezneme některé výkladové pojmy, se kterými zákon pracuje. Jsou jimi např:

  • skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem
  • osobou s koncovým vlivem osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádán
  • koncovým příjemcem osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává

Zákon tak výslovně definuje např. skutečného majitele, aby nedošlo k využívání mezer v zákoně a zákon o evidenci skutečných majitelů dopadal na potřebné případy. V ust. § 7 nalezneme taxativní výčet právnických osob, které nemají skutečného majitele. U těchto institucí z povahy věci nelze hovořit o vlastnickém právu. Nechybí taktéž ustanovení o domněnce existence skutečného majitele v některých zákonem stanovených případech. Jedná se například o:

  • Zakladatele právnické osoby
  • Ředitele či člena správní nebo dozorčí rady nebo osoby v obdobném postavení
  • Svěřenecký správce

Sankce a nesrovnalosti dle zákona o evidenci skutečných majitelů

Pokud orgán veřejné moci v průběhu šetření či na základně podnětu zjistí, že stav zapsaný v evidenci není v souladu se skutečným stavem, oznámí tuto skutečnost soudu příslušnému k zápisu skutečného majitele. Soud následně zašle příslušné osobě výzvu k odstranění těchto nesrovnalostí. Zákon následně upravuje další postup pro příslušné řízení. Pokud osoba nevyhoví této výzvě, vystavuje se riziku pokuty až do výše 500.000,- Kč. Dále hrozí pokuta ve stejné výši osobě, která úmyslně sebe neuvede do takové evidence majitelů. Osobám dále hrozí i soukromoprávní sankce ve formě např. postihu hlasovacích práv či zákazu výplaty zisku u dané osoby.

Transparentnost

Zákon rovněž poskytuje možnost nahlížení veřejnosti do evidence skutečných majitelů. Veřejnost však v tomto kontextu má pouze neúplné informace, k dispozici je například jméno a příjmení, bydliště, část data narození a hlavně důvod jeho vedení jako skutečného majitele. Informovanost veřejnosti však není bezbřehá, o jejím omezení jsme psali na našich facebookových stránkách zde: https://www.facebook.com/JUDr.DavidPytela/photos/a.678058925875441/1395822267432433/. V tomto kontextu je nutné zmínit také povinnost právnických osob zajistit zápis skutečného majitele do rejstříku v případě, kdy se uchází o veřejné zakázky. Pokud příslušný orgán dále zjistí, že informace zde uvedené nejsou pravdivé, může od smlouvy s vítězem veřejné zakázky odstoupit. Obdobný postup platí také pro dotace. Pokud právnická osoba žádá o dotace z jakéhokoliv veřejného rozpočtu, musí doložit informace o skutečném majiteli.

Závěr

Zákon o evidenci skutečných majitelů stmeluje doposud roztříštěnou a neefektivní právní úpravu a povinností s tím souvisejících. Je tedy více než pravděpodobné, že díky tomuto zákonu budou veřejné zakázky transparentnější. Výhodou je také možnost pasivní či aktivní kontroly veřejnosti, vzhledem k možnosti nahlížení do rejstříku. Občané také mohou mít důvěru k údajům zde zapsaným, neboť kdokoliv může podat podnět k ověření vedených údajů.

Související odkazy:

Obchodní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE