Aktuální články (blog)

Zrušení exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku

V posledních letech došlo ke zrušení tisíců exekučních řízení pro tzv. neplatnou rozhodčí doložku. Je i Vaše exekuce vedena na základě takové doložky? Zjistěte to a nebojte se ozvat!   Exekuce může být vedena pouze na základě tzv. právního titulu. Velmi zjednodušeně řečeno, právní titul může ...
Zjistit více......

Návrh novely transplantačního zákona, který brojí proti tzv. transplantační turistice

Skupina poslanců předložila k legislativnímu projednání Poslanecké sněmovně v červnu letošního roku návrh novely zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).Transplantační zákon stanoví pravidla pro zajištění ...
Zjistit více......

Zákon o realitním zprostředkování

Převody nemovitostí jsou v dnešní době téměř každodenním jevem, s nímž se v praxi setkal již snad úplně každý. V souvislosti s převody nemovitosti mnoho zájemců, ať již o koupi či prodej, svěřují tento záměr do rukou realitních kanceláří, aby v souladu s jejich přáním našli vysněnou nemovitost nebo ...
Zjistit více......

K polopřevodu vozidel z pohledu Ústavního soudu

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, neboť toto ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem. Již v minulosti jsme ...
Zjistit více......

Váš pes napadl jiného psa, co teď?

Zvíře není věc, ale smysly nadaný živý tvor. Tento legislativní obrat zákonodárce zavedl účinností nového občanského zákoníku a zcela jistě potěšil všechny milovníky zvířat. Je však nutno podotknout, že toto nové pojetí má ve většině případů na běžný život vlastníků zvířat jen minimální dopad. ...
Zjistit více......

Výpočet výživného na zletilé a nezletilé dítě

Tématu výživné na zletilé a nezletilé dítě jsme se v minulosti již věnovali několikrát. Nicméně rádi bychom našim čtenářům (sledujícím) zjednodušeně přiblížily základní principy, jak takové výživné vypočítat a s jakou částkou v případě sporu o výši výživného můžeme počítat.1. Obecná kritéria ...
Zjistit více......

Změna pohlaví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

V ČR byla vždy uznávána pouze 2 právní pohlaví (mužské a ženské), a tomu tak bude i nadále dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který nepřipustil „neutrální pohlaví“.  NSS vydal na konci května roku 2019 zásadní rozhodnutí, kterým se postavil proti názorům vysloveným některými ...
Zjistit více......

Zrušení karenční doby při pracovní neschopnosti

S účinností od 1. července 2019 vešla v platnost novela zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Zaměstnavatelé jsou již povinni zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy již od první zmeškané směny, nikoliv až od čtvrté zmeškané směny či od 25. zmeškané hodiny ...
Zjistit více......

Řízení vozidla s brýlemi či čočkami

Máte od vydání řidičského průkazu povinnost chránit či korigovat zrak určitými zdravotními pomůckami? Je třeba tuto uloženou povinnost dodržovat, neboť v opačném případě se vystavujete možnosti postihu za přestupek a uložení pokuty. Podobná situace může nastat, zhoršil-li se váš zrak v posledních ...
Zjistit více......

Pokuta za nerealizovaný styk s nezletilými dětmi

Výkon rozhodnutí při nerealizaci styku s nezl. dětmi Co vše musí soud posuzovat, aby mohl rodiči, který neumožnil tomu druhému kontakt s jeho nezl. dětmi, uložit pokutu rámci výkonu rozhodnutí?Touto problematikou se zabýval i v nedávné době sám Ústavní soud České republiky a jelikož se jedná o ...
Zjistit více......

Jak vybrat ideálního nájemníka

Jak vybrat ideálního nájemníka a vhodná preventivní opatřeníV Česku rapidně stoupla poptávka po nájemních bytech, kdy spolu s poptávkou i samotnou cenou nemovitostí přirozeně stoupla i cena nájmů za byt. Ten, kdo dnes vlastní nemovitost, kterou nepotřebuje pro své bydlení, si tak může jejím ...
Zjistit více......

Některé povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). Zákoník práce poskytuje ochranu zaměstnanci jako tradičně slabší straně pracovněprávního vztahu, avšak doslovné rozdělení na silnější a slabší stranu nezná. ...
Zjistit více......

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Jste-li pronajímatelem bytu je Vaší zákonnou povinností nejpozději do 30. 4. daného roku doručit svému nájemci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za předešlý kalendářní rok. Pokud nájemce nebydlel v bytě celý předchozí rok, ale pouze část roku, je třeba považovat za řádné vyúčtování služeb,...
Zjistit více......

Majetkové vypořádání manželů po rozvodu

Hodně lidí tuto problematiku zná, neboť je jim z osobní či jiné zkušenosti známá. Řešení majetkového vypořádání manželů je jedním z hlavních bodů k řešení, když dojde na rozvod, kde se tedy vedle primárně nezletilých děti řeší i majetek. Vyvstávají otázky, co si kdo nechá, kdo komu kolik vyplatí, ...
Zjistit více......

Povinnost nájemce umožnit pronajímateli prohlídku pronajímané nemovitosti

Bydlení ve vlastní nemovitosti je v České republice neustále velmi populární a téměř každý z nás si svoji budoucnost i takto představuje. Na hledání vlastního bydlení je však nejhorší doba. Byty nejsou a ceny rostou. Ceny bytů v posledních letech v ČR rostly nejrychleji v Evropě. Získat hypotéku je ...
Zjistit více......

Pohledávka společenství vlastníků jednotek za jednotlivými členy společenství vlastníků

V dnešní době bohužel není žádnou výjimkou situace, kdy vlastník jednotky jako člen společenství vlastníků jednotek není schopen dostát vůči tomuto společenství svých závazků. Jedná se především o pravidelné platby spojené právě s členstvím ve společenství vlastníků jednotek. Pokud některý z členů ...
Zjistit více......

Finanční příspěvek od státu na vozidlo

Příspěvek na vozidlo představuje jeden z příspěvků na zvláštní pomůcku, jenž je upraven v ust. § 9 a násl. zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a spadá tak do systému státní sociální politiky.Komu je určenTento příspěvek na auto je určen lidem trpícím ...
Zjistit více......

Sleva na dani na dítě v případě rozvodu rodičů a vliv na stanovení výživného povinnému rodiči

Kdo bude uplatňovat slevu na dani po rozvodu na naše společné nezl. děti?Tak tato otázka je velice častým problémem jenž, řeší rodiče po rozchodu či rozvodu, respektive po vyřešení otázky úpravy poměrů k nezletilým dětem, jenž zahrnuje nejen úpravu, komu bude dítě svěřeno do péče, komu bude ...
Zjistit více......

Náhrada nemajetkové újmy

Mnoho z nás se již v běžném životě dostalo do situace, kdy mu byla způsobena újma, ať už majetková či případně i nemajetková újma. V tomto článku se blíže podíváme, na co všechno zpravidla máme jako poškozený vůči původci škody nárok právě v případě, kdy nám bude způsobena újma nemajetková a jakým ...
Zjistit více......

Územní plán – postup přijetí a obrana

Jak má být využito území České republiky, kudy mají vést silnice, kde se postaví sportoviště a kde průmyslové oblasti. Otázky, které přímo ovlivňují život každého z nás, ať už se o toto téma zajímáme či nikoli. Jak bude vypadat naše obec, kraj či celý stát řeší tzv. Územní plánování a rozhodují o ...
Zjistit více......

Věcná břemena

Věcná břemena zákon řádí mezi věcná práva k věci cizí a dělí je na služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je omezení vlastníka věci v tom, že je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch někoho jiného, a to konkrétního oprávněného. Oproti tomu u reálných břemen je dočasný ...
Zjistit více......

Jak lze ukončit pracovní poměr?

Část první - základní způsoby ukončení pracovního poměruPracovněprávní téma je blízké většině obyvatel ČR, neboť míra nezaměstnanosti má za posledního půl roku stále klesající tendence to znamená, že velké množství obyvatel je zaměstnáno.A jelikož si nikdo nemůže být trváním svého zaměstnání ...
Zjistit více......

Sousedské spory

Každý vlastník nemovitosti se již setkal se situací, kdy jiný vlastník nemovitosti, jeho rodinný příslušník či dokonce nájemce jednají takovým způsobem, že obtěžují osoby vlastnící nebo osoby užívající sousední nemovitosti. Je důležité podotknout, že předpokladem pro uplatnění právní úpravy ...
Zjistit více......

Nabourali mi auto, co mi řidičova pojišťovna proplatí?

Stanete se bez své viny účastníkem nehody, jednoduše řečeno, někdo vás „nabourá“. Velmi nepříjemná událost. Počkáte na policii, ta sepíše protokol a řidič, který nehodu zavinil, vám předá kontakt na svoji pojišťovnu, kde má pojištění ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z ...
Zjistit více......

Bodový systém řidičů

Co je to bodový systém?Jedná se o systém spočívající v tom, že řidičům, avšak pouze motorových vozidel, jsou za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přičítány body do maximální výše 12 bodů. Tyto body nesuplují uložení sankce za přestupek nebo uložení ...
Zjistit více......

Odpovědnost za skryté vady nemovitosti a případná možnost reklamace

Ať již kupujete či prodáváte nemovitost, rozhodně byste neměli zapomenout, že zápisem převodu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí pro vás tento právní vztah nekončí. Mnohdy se až následně na takto převedené nemovitosti objeví vada, za níž může prodávající nést odpovědnost.V ...
Zjistit více......

Nárok osoby podávající vysvětlení na opis záznamu

Má osoba podávající vysvětlení nárok na obdržení opisu záznamu o jím podaném vysvětlení? Ano či ne? Doposud se názory nejen laiků ale i odborníků z oblasti práva, a především názory jednotlivých policistů lišily. Tomu je však dnes již konec.Velice často osoby, které se dostavili k policejnímu ...
Zjistit více......

Psychické problémy způsobené šikanou nadřízeného. Pracovní úraz?

Nepříjemný šéf, křik, nadávky, vyhrožování propuštěním a stres z neúměrného množství práce a odpovědnosti. To je koktejl, který mnoho z nás zná a ví, že k psychickému zdraví a spokojenosti je pak člověk skutečně daleko. Lze se však bránit i jinak než odchodem z práce? A co když jsou následky stresu ...
Zjistit více......

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu: Co, kdy a jak.

Je institutem sloužícím k ochraně osob jak fyzických, právnických tak i spolků, a to proti nesprávnému rozhodnutí správního orgánu (např. ministerstva, profesní komory, orgány obcí a krajů, atd.), anebo proti nesprávnému vedení správního řízení, čímž došlo ke zkrácení práv. Její právní úpravu ...
Zjistit více......

Je třeba ohlášení či povolení stavebního úřadu při rekonstrukci např. střechy či oken u nemovitostí?

Chystáte-li se k rekonstrukci Vašeho domu či bytu, je důležité si stanovit, čeho všeho se zamýšlená rekonstrukce bude týkat a jak velký rozsah jednotlivých prováděných prací bude. Od toho se poté odvíjí, co bude pro tuto rekonstrukci třeba na stavebním úřadu vyřídit, aby vše probíhalo v souladu s ...
Zjistit více......
[ Stránka 1 z 2 ]Další