Aktuální články (blog)

Majetkové vypořádání manželů po rozvodu

Hodně lidí tuto problematiku zná, neboť je jim z osobní či jiné zkušenosti známá. Řešení majetkového vypořádání manželů je jedním z hlavních bodů k řešení, když dojde na rozvod, kde se tedy vedle primárně nezletilých děti řeší i majetek. Vyvstávají otázky, co si kdo nechá, kdo komu kolik vyplatí, ...
Zjistit více......

Povinnost nájemce umožnit pronajímateli prohlídku pronajímané nemovitosti

Bydlení ve vlastní nemovitosti je v České republice neustále velmi populární a téměř každý z nás si svoji budoucnost i takto představuje. Na hledání vlastního bydlení je však nejhorší doba. Byty nejsou a ceny rostou. Ceny bytů v posledních letech v ČR rostly nejrychleji v Evropě. Získat hypotéku je ...
Zjistit více......

Pohledávka společenství vlastníků jednotek za jednotlivými členy společenství vlastníků

V dnešní době bohužel není žádnou výjimkou situace, kdy vlastník jednotky jako člen společenství vlastníků jednotek není schopen dostát vůči tomuto společenství svých závazků. Jedná se především o pravidelné platby spojené právě s členstvím ve společenství vlastníků jednotek. Pokud některý z členů ...
Zjistit více......

Finanční příspěvek od státu na vozidlo

Příspěvek na vozidlo představuje jeden z příspěvků na zvláštní pomůcku, jenž je upraven v ust. § 9 a násl. zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a spadá tak do systému státní sociální politiky. Komu je určen Tento příspěvek na auto je určen lidem trpícím ...
Zjistit více......

Sleva na dani na dítě v případě rozvodu rodičů a vliv na stanovení výživného povinnému rodiči

Kdo bude uplatňovat slevu na dani po rozvodu na naše společné nezl. děti? Tak tato otázka je velice častým problémem jenž, řeší rodiče po rozchodu či rozvodu, respektive po vyřešení otázky úpravy poměrů k nezletilým dětem, jenž zahrnuje nejen úpravu, komu bude dítě svěřeno do péče, komu bude ...
Zjistit více......

Náhrada nemajetkové újmy

Mnoho z nás se již v běžném životě dostalo do situace, kdy mu byla způsobena újma, ať už majetková či případně i nemajetková újma. V tomto článku se blíže podíváme, na co všechno zpravidla máme jako poškozený vůči původci škody nárok právě v případě, kdy nám bude způsobena újma nemajetková a jakým ...
Zjistit více......

Územní plán – postup přijetí a obrana

Jak má být využito území České republiky, kudy mají vést silnice, kde se postaví sportoviště a kde průmyslové oblasti. Otázky, které přímo ovlivňují život každého z nás, ať už se o toto téma zajímáme či nikoli. Jak bude vypadat naše obec, kraj či celý stát řeší tzv. Územní plánování a rozhodují o ...
Zjistit více......

Věcná břemena

Věcná břemena zákon řádí mezi věcná práva k věci cizí a dělí je na služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je omezení vlastníka věci v tom, že je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch někoho jiného, a to konkrétního oprávněného. Oproti tomu u reálných břemen je dočasný ...
Zjistit více......

Jak lze ukončit pracovní poměr?

Část první - základní způsoby ukončení pracovního poměru Pracovněprávní téma je blízké většině obyvatel ČR, neboť míra nezaměstnanosti má za posledního půl roku stále klesající tendence to znamená, že velké množství obyvatel je zaměstnáno. A jelikož si nikdo nemůže být trváním svého zaměstnání ...
Zjistit více......

Sousedské spory

Každý vlastník nemovitosti se již setkal se situací, kdy jiný vlastník nemovitosti, jeho rodinný příslušník či dokonce nájemce jednají takovým způsobem, že obtěžují osoby vlastnící nebo osoby užívající sousední nemovitosti. Je důležité podotknout, že předpokladem pro uplatnění právní úpravy ...
Zjistit více......

Nabourali mi auto, co mi řidičova pojišťovna proplatí?

Stanete se bez své viny účastníkem nehody, jednoduše řečeno, někdo vás „nabourá“. Velmi nepříjemná událost. Počkáte na policii, ta sepíše protokol a řidič, který nehodu zavinil, vám předá kontakt na svoji pojišťovnu, kde má pojištění ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z ...
Zjistit více......

Bodový systém řidičů

Co je to bodový systém?Jedná se o systém spočívající v tom, že řidičům, avšak pouze motorových vozidel, jsou za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přičítány body do maximální výše 12 bodů. Tyto body nesuplují uložení sankce za přestupek nebo uložení ...
Zjistit více......

Odpovědnost za skryté vady nemovitosti a případná možnost reklamace

Ať již kupujete či prodáváte nemovitost, rozhodně byste neměli zapomenout, že zápisem převodu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí pro vás tento právní vztah nekončí. Mnohdy se až následně na takto převedené nemovitosti objeví vada, za níž může prodávající nést odpovědnost. V ...
Zjistit více......

Nárok osoby podávající vysvětlení na opis záznamu

Má osoba podávající vysvětlení nárok na obdržení opisu záznamu o jím podaném vysvětlení? Ano či ne? Doposud se názory nejen laiků ale i odborníků z oblasti práva, a především názory jednotlivých policistů lišily. Tomu je však dnes již konec. Velice často osoby, které se dostavili k policejnímu ...
Zjistit více......

Psychické problémy způsobené šikanou nadřízeného. Pracovní úraz?

Nepříjemný šéf, křik, nadávky, vyhrožování propuštěním a stres z neúměrného množství práce a odpovědnosti. To je koktejl, který mnoho z nás zná a ví, že k psychickému zdraví a spokojenosti je pak člověk skutečně daleko. Lze se však bránit i jinak než odchodem z práce? A co když jsou následky stresu ...
Zjistit více......

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu: Co, kdy a jak.

Je institutem sloužícím k ochraně osob jak fyzických, právnických tak i spolků, a to proti nesprávnému rozhodnutí správního orgánu (např. ministerstva, profesní komory, orgány obcí a krajů, atd.), anebo proti nesprávnému vedení správního řízení, čímž došlo ke zkrácení práv. Její právní úpravu ...
Zjistit více......

Je třeba ohlášení či povolení stavebního úřadu při rekonstrukci např. střechy či oken u nemovitostí?

Chystáte-li se k rekonstrukci Vašeho domu či bytu, je důležité si stanovit, čeho všeho se zamýšlená rekonstrukce bude týkat a jak velký rozsah jednotlivých prováděných prací bude. Od toho se poté odvíjí, co bude pro tuto rekonstrukci třeba na stavebním úřadu vyřídit, aby vše probíhalo v souladu s ...
Zjistit více......

Práva a povinnosti z podílového spoluvlastnictví

Vlastníte-li movitou či nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví a ostatní spoluvlastníci se o takovou věc nijak nestarají či dokonce protiprávně užívají celou společnou věc bez předchozího rozhodnutí spoluvlastníků o správě společné věci, může se kterýkoliv ze spoluvlastníků dožadovat svých ...
Zjistit více......

Obchodování s osobními údaji

V souvislosti s osobními údaji a GDPR se nás klienti často ptají na svá práva a povinnosti v oblasti obchodování s osobními údaji, a to jak už s jejich vlastními osobními údaji či s osobními údaji jiných subjektů s kterými sami nakládají. My je však musíme opakovaně varovat, že obchodování s ...
Zjistit více......

Kupní smlouva na vozidlo a případná práva z vad

Téměř většina z nás se dostala do situace, kdy buďto sám prodával své staré vozidlo nebo ojeté vozidlo kupoval od nepodnikající fyzické osoby. Při koupi vozidla, a to zejména ojetého je důležité dbát na náležitosti a jednotlivá ujednání kupní smlouvy, např. pro případy pozdějšího uplatnění práva z ...
Zjistit více......

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance v důsledku organizační změny (změny pracovní doby)

Pracovní dobu dle zákona rozvrhuje a určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí nejprve rozhodnout, zda rozvrhne pracovní dobu rovnoměrně, nerovnoměrně či nařídí/sjedná konto pracovní doby. Zaměstnavatel však může i následně jednostranně změnit takové rozvržení pracovní doby. Pokud má takový ...
Zjistit více......

Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí

Koupili či prodali jste vozidlo a nyní je potřeba zařídit přepis vozidla na příslušném úřadu tak, aby nový vlastník byl uveden ve velkém technickém průkazu vozidla, tedy aby došlo ke změně vlastníka v evidenci motorových vozidel? Může se zdát, že jde již jen o jednoduchý a formální krok k tomu, aby ...
Zjistit více......

Kamerový systém a GDPR (ochrana osobních údajů)

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volním pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“), ...
Zjistit více......

Jak založit společnost s ručením omezeným?

Kterákoliv fyzická či právnická osoba se může rozhodnout, že si ke své činnosti založí jednu ze zákonem stanovených forem korporací. Jednou z nejčastěji zakládaných korporací je společnost s ručením omezeným. K jejímu založení je třeba splnit několik podmínek a zároveň navštívit určité instituce. ...
Zjistit více......

Darování nemovitosti. Kdy k němu může dojít a co je k tomu třeba?

Typickým případem, kdy lidé zvažují darování nemovitosti, jsou situace, kdy jsou rodiče již v pokročilém věku a vlastní nemovitý majetek. Z důvodu úspory financí, tj. aby nemovitosti v případě úmrtí rodičů nespadly do dědického řízení a předešlo se tak placení nákladů notáře, kdy jeho odměna je ...
Zjistit více......

Skončení řízení o pozůstalosti

Dnešní příspěvek navazuje na příspěvek předchozí, který přibližoval počátek řízení o pozůstalosti. Podíváme se blíže na další průběh řízení, jaké možnosti mají jednotliví dědicové v rámci tohoto řízení a jak samotné řízení nejběžněji končí. Po samotném zjištění aktiv a pasiv pozůstalosti může notář ...
Zjistit více......

Alkohol a drogy za volantem

Alkohol ani drogy za volant nepatří. Jaké postihy Vám hrozí při přistižení za volantem, byť i jen s tzv. zbytkovým alkoholem v krvi či s THC v krvi V naší republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem.Právní úprava povinností řidičů je vymezena v zákoně, jenž by alespoň jednou za život měl ...
Zjistit více......

Jak probíhá řízení o pozůstalosti?

V dnešním příspěvku se blíže podíváme na průběh prvotní fáze dědického řízení, které právní předpisy nazývají řízením o pozůstalosti. Prvotním předpokladem tohoto řízení je úmrtí osoby. Tato zesnulá osoba je dále zákonem označována jako zůstavitel. Účelem tohoto řízení je vypořádání majetku, který ...
Zjistit více......

Jak vyklidit z nájmu bytu neplatiče?

Častým problémem, jenž tíží pronajímatele bytů, domů či jiných obydlí je vedle nezaplaceného nájemného právě situace, že takováto osoba se navíc ještě NE a NE odstěhovat z bytu! Nejprve si hned na začátku řekněme, že bohužel české zákonodárství zatím neumožňuje žádný rychlý způsob, který by byl ...
Zjistit více......

Chci půjčit, co podepsat a jak si zajistit plnění dlužníka

1. Směnka – velmi účinný a jednoduchý způsob, jak si zajistit své peníze. Je mnoho variant směnek, lišící se uvedením datumu vrácení peněz (splatnosti), osoby ručitele a další. Nejvhodnější a nejjednodušší je tzv. Směnka vlastní bez protestu. Pokud by dlužník svůj dluh ani po výzvě nesplnil, Vám ...
Zjistit více......

Chci půjčit, co předtím zkontrolovat?

Půjčit si na bydlení, pořídit auto na leasing, půjčit si na rozjezd svého podnikání. Důvodů proč si lidé dnes půjčují peníze a zadlužují své domácnosti je spousta. Pokud k tomuto přičtete i trend půjčovat si peníze z důvodu dovolené, vánočních dárků či na nákup mobilního telefonu, vzniká nám ...
Zjistit více......

Stěhování jednoho z rodičů do zahraničí s nezletilým dítětem

Máte možnost přestěhovat se z důvodu lepší pracovní nabídky do zahraničí nebo máte partnera cizince a chcete se za ním odstěhovat i s nezletilým dítětem? Je to jen Vaše rozhodnutí, pokud však s bývalým partnerem máte nezletilé dítě, které máte na základě Vaší společné dohody či na základě ...
Zjistit více......

Nárok zaměstnanců na cestovní náhrady

V tomto článku se zaměříme na problematiku pracovního práva, a to pracovních cest a s nimi spjaté cestovní náhrady. V dnešní motorizované a uspěchané době je téměř na denním pořádku, že zaměstnavatel svého zaměstnance vyšle na tzv. pracovní cestu, při níž zaměstnanci vzniknou cestovní výdaje, ať ...
Zjistit více......

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Má klient cestovní kanceláře nárok, v případě podpojištěnosti cestovní kanceláře v úpadku, na vyplacení celé jím uhrazené částky za zájezd od pojišťovny? Většina lidí při výběru dovolené řeší, kterou cestovní kancelář (dále jako „CK“) si vybrat, aby nedošlo k nějakým obtížím typu neodjedeme, ...
Zjistit více......

Vady dovolené

Mnoho lidí využívá ještě stále služeb a nabídek zájezdů cestovních kanceláří, jak do zahraničí, tak i po České republice. Je také pravdou, že mnoho klientů na dovolenou šetří již půl roku či rok dopředu, a proto také očekávají, že dostanou služby, které si objednali, zaplatili, a také jaké jim byli ...
Zjistit více......

Přiznání výživného zletilému dítěti v závislosti na chování k rodičům

V tomto článku se podíváme na problematiku chování zletilých dětí ke svým rodičům a jeho případný vliv na rozhodování soudu o přiznání výživného. Zaměříme se především na institut tzv. dobrých mravů a projevu dostatečné úcty ke svým rodičům. V předchozí rodinné právní úpravě, kterou jsme mohli ...
Zjistit více......

Výživné zletilých dětí

Převážná většina rodičů, a to nejen těch rozvedených, kteří se se svým potomkem stýkají a přispívají mu výživným stanoveným, ať už soudním rozhodnutím či mimosoudně dohodnutým mezi nimi, je toho názoru, že jakmile odbije den 18. narozenin jeho potomka končí jejich povinnost přispívat mu na jeho ...
Zjistit více......

Odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk

V rámci minulého článku jsem obecně pojednával o smluvním institutu v podobě darovací smlouvy. Co je to darovací smlouva a jak darování probíhá většina lidí alespoň v hrubých rysech ví. Mnoho lidí ovšem neví, že v souvislosti s darováním existuje i právo dárce odvolat dar pro nouzi a právo dárce ...
Zjistit více......

Přístup k informacím, kterými disponují orgány veřejné moci

Mnoho z nás se již v životě dostalo do situace, kdy pro účely ochrany svých práv nebo například pro budoucí stavební řízení potřebovali zjistit informace, které nejsou "veřejně dostupné" a kterými disponují orgány veřejné moci (typicky obecní úřad). Na tuto situaci pamatuje zákon č. 106/1999 Sb., ...
Zjistit více......

Jak postupovat při vadě zakoupeného zboží

Každý z nás každodenně uzavírá kupní smlouvu, i když o tom často takto nepřemýšlí. Kupní smlouva může být uzavřena písemně i ústně. Zbožím, jež tvoří předmět koupě, přitom může být obyčejný rohlík, nebo i drahá televize či jiné hodnotné zboží. Poslední dobou se nemálo stává, že na zakoupeném zboží ...
Zjistit více......