Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

Občanský zákoník upravuje několikero institutů, které nejsou často velké části společnosti známy. V dnešním článku se podíváme na zvláštní úpravu nájmu bytu, konkrétně na nájem služebního bytu a nájem bytu zvláštního určení. Nájem služebního bytu Nájem služebního bytu je speciální právní úpravou běžného nájmu bytu či domu. Jako takový je upraven v § 2297 a násl. […]

Nájemní smlouva a její nejčastější aspekty

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Nájemní smlouva a její základní definice Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání […]

Výpovědní doba

Výpovědní doba představuje určitý časový úsek, po jehož uplynutí končí právní poměr. Nejčastěji se s ní setkáte u výpovědi z pracovněprávního poměru či nájmu. Ale zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ji výslovně stanoví i u dalších typů závazků. Jako např. u smlouvy o zápůjčce, skladování nebo také u smlouvy o obchodním zastoupení. […]

Výpověď z nájmu nájemcem

Již v jednom z našich starších článků jsme Vás informovali o ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu. Tento článek se zaměřil zejména na výpověď z nájmu ze strany pronajímatele. Avšak i nájemce má právo ukončit nájem výpovědí a to podle ustanovení § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník). Níže […]

Věcné břemeno – co se skrývá pod tímto pojmem?

Věcné břemeno je soukromoprávní pojem, který zastřešuje dvě kategorie věcných práv: služebnosti a reálná břemena. Přestože se jedná o práva v praxi velmi častá, obsah těchto práv a rozdíly mezi nimi nejsou laikovi často známá. Věcná břemena spadají do kategorie tzv. limitovaných věcných práv. Limitovaná věcná práva jsou práva, která existují vždy v mezích vlastnického práva, tzn., […]

Kupní smlouva

V tomto článku se vám budeme snažit stručně přiblížit kupní smlouvu, neboť kupní smlouva je právním závazkem, se kterým se setkává dennodenně každý z nás. Od nákupu potravin, až po koupě domu či bytu. Kupní smlouva patří k nejčastěji uzavíraným smlouvám. Obecná charakteristika kupní smlouvy Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, jehož smluvní strany se označují jako kupující […]

Komisní prodej a jeho nástrahy

I přesto, že ne všem tento smluvní typ něco říká, každý se s ním setkal. Jedná se o velice častou právní úpravu. Např. u bazarů či autobazarů. V mnoha případech však dochází k využívání neznalosti o právech a povinnostech, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu. Vzhledem k přibývajícím sporům, které se vážou právě ke komisnímu prodeji, jsme se rozhodli přiblížit […]

Pacht

Pachtovní smlouva může být pro neprávníka nesnadno představitelná. Nejlépe ji můžeme přirovnat k nájemní smlouvě. Podobnost s nájmem nám dokládá fakt, že v rámci staré právní úpravy se pacht řídil ustanoveními o nájmu. Typickým příkladem pachtovní smlouvy v praxi lze uvést propachtování pole (orné půdy). Obecná charakteristika pachtovní smlouvy   Pacht je dvoustranným právním závazkem mezi propachtovatelem a […]

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva na nemovitost je hned po smlouvě kupní jednou z nejčastějších forem převodu vlastnického práva k nemovitosti. K jejímu uzavření se přistupuje, pokud má vlastník nemovitosti zájem na jejím přenechání jinému. A to zdarma, tedy bezúplatně. Ani darování v právním smyslu však není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dárce například nemůže darovat nemovitost, […]

Zájezd – práva a povinnosti

V poslední době zažíváme poměrně velké rozvolnění vládních opatření. Lidé si tak mohou dovolit znovu vyjet do zahraničí, popřípadě podniknout dovolenou v tuzemsku. V létě zkrátka nikdo nechce sedět doma. Možnosti jsou dvě. Vyrazit na dovolenou lze na vlastní odpovědnost či uzavřít s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu. O právech a povinnostech cestovních kanceláří a jejich zákazníků, spotřebitelů, se […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE