Zástavní právo

Zástavní právo patří v současnosti mezi jeden z nejvíce využívaných právních institutů. Nalézá široké uplatnění v rámci bankovnictví, ale taktéž například při exekučním řízení. Zástavní právo je upraveno v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) v ustanovení § 1309 a násl. Pojem zástavní právo Podstata zástavního práva spočívá v zajištění dluhů a jeho příslušenství. Tudíž […]

Nájem bytu v dražbě

Nájem bytu v dražbě? Klient zakoupil v dražbě krásný slunný byt za kupní cenu starého a vybydleného domu. Z tohoto pohledu se jednalo o velice dobrou koupi. Následně však klient zjistil, že následné nakládání má svá úskalí. V dnešním článku si tyto podmínky nastíníme a pokusíme si vysvětlit jejich klady a zápory. Práva a povinnosti pronajímatele Dražba bytu […]

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo patří mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Potřebujete postavit dům, zrekonstruovat či opravit byt, vytvořit webové stránky nebo software? Pak je přesně pro Vás smlouva o dílo vhodná. Nyní se podíváme na základní náležitosti, na kterých by se smluvní strany měly dohodnout při uzavírání smlouvy o dílo. Předmět smlouvy o dílo Smlouva o dílo […]

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě

Kupní smlouva je jednou z nejběžněji užívaných smluv. Existují však další instituty, které případně doplňují kupní smlouvu o další podmínky, pokud si to smluvní strany ujednají. Jedná se o tzv. vedlejší ujednání v kupní smlouvě, mezi něž spadá … Výhrada vlastnického práva Výhrada vlastnického práva je výhodná především pro prodávajícího. Při výhradě se stává kupující vlastníkem […]

Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

Občanský zákoník upravuje několikero institutů, které nejsou často velké části společnosti známy. V dnešním článku se podíváme na zvláštní úpravu nájmu bytu, konkrétně na nájem služebního bytu a nájem bytu zvláštního určení. Nájem služebního bytu Nájem služebního bytu je speciální právní úpravou běžného nájmu bytu či domu. Jako takový je upraven v § 2297 a násl. […]

Nájemní smlouva a její nejčastější aspekty

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Nájemní smlouva a její základní definice Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání […]

Výpovědní doba

Výpovědní doba představuje určitý časový úsek, po jehož uplynutí končí právní poměr. Nejčastěji se s ní setkáte u výpovědi z pracovněprávního poměru či nájmu. Ale zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ji výslovně stanoví i u dalších typů závazků. Jako např. u smlouvy o zápůjčce, skladování nebo také u smlouvy o obchodním zastoupení. […]

Výpověď z nájmu nájemcem

Již v jednom z našich starších článků jsme Vás informovali o ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu. Tento článek se zaměřil zejména na výpověď z nájmu ze strany pronajímatele. Avšak i nájemce má právo ukončit nájem výpovědí a to podle ustanovení § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník). Níže […]

Věcné břemeno – co se skrývá pod tímto pojmem?

Věcné břemeno je soukromoprávní pojem, který zastřešuje dvě kategorie věcných práv: služebnosti a reálná břemena. Přestože se jedná o práva v praxi velmi častá, obsah těchto práv a rozdíly mezi nimi nejsou laikovi často známá. Věcná břemena spadají do kategorie tzv. limitovaných věcných práv. Limitovaná věcná práva jsou práva, která existují vždy v mezích vlastnického práva, tzn., […]

Kupní smlouva

V tomto článku se vám budeme snažit stručně přiblížit kupní smlouvu, neboť kupní smlouva je právním závazkem, se kterým se setkává dennodenně každý z nás. Od nákupu potravin, až po koupě domu či bytu. Kupní smlouva patří k nejčastěji uzavíraným smlouvám. Obecná charakteristika kupní smlouvy Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, jehož smluvní strany se označují jako kupující […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE