GIBS

O postavení obviněných a jejich právech v trestním řízení jsme informovali již předchozích článcích. Nyní se na trestní řízení podíváme z jiného úhlu pohledu, a to konkrétně optikou orgánu činných v trestním řízení. Mezi tyto orgány patří rovněž Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“). Zákonné vymezení GIBS Právní zakotvení GIBS upravuje zákon č. 341/2011 Sb., o generální […]

Právo vstupu do lesa a krajiny

V běžném životě zcela pravidelně využíváme práva volného vstupu na cizí pozemky, aniž jsme si toho vědomi. Může se jednat o naprosto běžnou návštěvu lesa, nebo procházku mimo intravián obce. V tomto článku so podrobněji popíšeme právo vstupu do lesa a krajiny. Právo vstupu do krajiny Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále […]

Nakládání s vodami povrchovými i podzemními

Voda jako významný přírodní prvek podléhá zákonné ochraně. Ta stanoví pravidla pro nakládání s vodami jakož i pro vydávání správních rozhodnutí na úseku vod. Pozornost by jim tudíž měl věnovat ten, kdo má v plánu jakýmkoliv způsobem vodní zdroje využívat, ať už např. při stavbě studny, vypouštění odpadních vod či naopak jejich odběru. Povrchové a podzemní vody […]

Nápomoc při rozhodování

Jedním z možných způsobů, jakým lze řešit problémy související s duševní poruchou člověka, je dle stávající právní úpravy smlouva o nápomoci – nápomoc při rozhodování. Jakým konkrétním osobám je tato pomoc určena, jaké jsou její podmínky a právní důsledky přiblížíme v tomto článku. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 a násl. občanského zákoníku. Omezení ve […]

Vyvlastnění podle liniového zákona

Zákonná úprava vyvlastnění má svůj základ na nejvyšší úrovní v Listině základních práv a svobod. Článek 11 Listiny základních práv a svobod stanoví: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ Listina tedy stanoví tři základní podmínky vyvlastnění, a to: (1) veřejný zájem, (2) zákonný […]

Dědická smlouva

O závěti, jakožto jednom ze způsobů pořízení pro případ smrti, jsme Vám psali v předchozím článku. Nyní se podíváme na další pořízení pro případ smrti, které nemá v praxi tak četné využití. Tím je dědická smlouva. Dědická smlouva je jedním z pořízení pro případ smrti upravenou v ustanovení § 1582 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský […]

Škoda na odložených věcech

Nezřídka bývá při poskytování nejrůznějších služeb nutné vzdát se minimálně na přechodnou dobu faktické kontroly nad vlastní věci. Ať již navštívíte divadlo, kino, restauraci, plavecký bazén a jiná obdobná zařízení, již prakticky automaticky odkládáte své vlastní věci, ať už jde o kabát či cenné věci a ve většině případů nevěnujete pozornost ničemu jinému než poskytované […]

Škoda na převzatých a vnesených věcech

V souvislosti s plněním závazku jakož i s poskytováním jistých druhů služeb bývá nezřídka spojena nutnost vzdát se minimálně na přechodnou dobu faktické kontroly nad vlastními věcmi. Může jít o situace, kdy si necháte opravit rozbitou věc. Případně navštívíte divadlo či restauraci nebo se vydáte na dovolenou a objednáte si ubytování v hotelu. Jaká práva máte v případě vzniku škody […]

Znalecký posudek

Znalecký posudek je hojně užívaným důkazním prostředkem v civilním, trestním řízení, a nakonec i ve správním řízení. Jestliže rozhodnutí soudu závisí na posouzení skutečnosti, ke které je zapotřebí odborných znalostí, dochází zpravidla k ustanovení znalce. Pravidelně je využíván například k ocenění majetku, k ohodnocení bolestného nebo rozsahu vad na nemovitosti. Požadavky na osobu znalce Každý znalec musí splňovat požadavek […]

Odkaz

O závěti, dědické smlouvě nebo obecně pořízení pro případ smrti jste již patrně někdy slyšeli a máte o těchto institutech alespoň částečné povědomí. Ale říkám Vám něco pojem „odkaz“ ve vztahu k dědickému právu? Jedná se o institut, který se vrátil do naší právní úpravy díky občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.). V tomto článku se na […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE