Nakládání s vodami povrchovými i podzemními

Voda jako významný přírodní prvek podléhá zákonné ochraně. Ta stanoví pravidla pro nakládání s vodami jakož i pro vydávání správních rozhodnutí na úseku vod. Pozornost by jim tudíž měl věnovat ten, kdo má v plánu jakýmkoliv způsobem vodní zdroje využívat, ať už např. při stavbě studny, vypouštění odpadních vod či naopak jejich odběru. Povrchové a podzemní vody […]

Nápomoc při rozhodování

Jedním z možných způsobů, jakým lze řešit problémy související s duševní poruchou člověka, je dle stávající právní úpravy smlouva o nápomoci – nápomoc při rozhodování. Jakým konkrétním osobám je tato pomoc určena, jaké jsou její podmínky a právní důsledky přiblížíme v tomto článku. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 a násl. občanského zákoníku. Omezení ve […]

Vyvlastnění podle liniového zákona

Zákonná úprava vyvlastnění má svůj základ na nejvyšší úrovní v Listině základních práv a svobod. Článek 11 Listiny základních práv a svobod stanoví: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ Listina tedy stanoví tři základní podmínky vyvlastnění, a to: (1) veřejný zájem, (2) zákonný […]

Dědická smlouva

O závěti, jakožto jednom ze způsobů pořízení pro případ smrti, jsme Vám psali v předchozím článku. Nyní se podíváme na další pořízení pro případ smrti, které nemá v praxi tak četné využití. Tím je dědická smlouva. Dědická smlouva je jedním z pořízení pro případ smrti upravenou v ustanovení § 1582 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský […]

Škoda na odložených věcech

Nezřídka bývá při poskytování nejrůznějších služeb nutné vzdát se minimálně na přechodnou dobu faktické kontroly nad vlastní věci. Ať již navštívíte divadlo, kino, restauraci, plavecký bazén a jiná obdobná zařízení, již prakticky automaticky odkládáte své vlastní věci, ať už jde o kabát či cenné věci a ve většině případů nevěnujete pozornost ničemu jinému než poskytované […]

Škoda na převzatých a vnesených věcech

V souvislosti s plněním závazku jakož i s poskytováním jistých druhů služeb bývá nezřídka spojena nutnost vzdát se minimálně na přechodnou dobu faktické kontroly nad vlastními věcmi. Může jít o situace, kdy si necháte opravit rozbitou věc. Případně navštívíte divadlo či restauraci nebo se vydáte na dovolenou a objednáte si ubytování v hotelu. Jaká práva máte v případě vzniku škody […]

Znalecký posudek

Znalecký posudek je hojně užívaným důkazním prostředkem v civilním, trestním řízení, a nakonec i ve správním řízení. Jestliže rozhodnutí soudu závisí na posouzení skutečnosti, ke které je zapotřebí odborných znalostí, dochází zpravidla k ustanovení znalce. Pravidelně je využíván například k ocenění majetku, k ohodnocení bolestného nebo rozsahu vad na nemovitosti. Požadavky na osobu znalce Každý znalec musí splňovat požadavek […]

Odkaz

O závěti, dědické smlouvě nebo obecně pořízení pro případ smrti jste již patrně někdy slyšeli a máte o těchto institutech alespoň částečné povědomí. Ale říkám Vám něco pojem „odkaz“ ve vztahu k dědickému právu? Jedná se o institut, který se vrátil do naší právní úpravy díky občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.). V tomto článku se na […]

Odmítnutí dědictví

Proč odmítnutí dědictví? Možná se Vám to také stalo – dozvěděli jste se, že jste se stal/a dědicem pozůstalosti. Namísto očekávané obohacení Vás ale překvapilo množství dluhů, které za sebou zůstavitel zanechal. Tyto dluhy nelze ignorovat, jelikož pozůstalost je tvořena celým jměním zůstavitele a zahrnuje tedy aktiva i pasiva. Vyvstává zde tedy otázka, zda máte […]

Předběžné opatření

Předběžným opatřením rozumíme rozhodnutí soudu, kterým soud ukládá osobě povinnost něco konat, opominout či strpět. Touto osobou je buď osoba, která je potencionálním účastníkem budoucího nebo probíhajícího řízení nebo i jiná třetí osoba. Již z názvu je patrné, že se jedná o rozhodnutí soudu, které upravuje právní vztahy předběžně, tj. dočasně a nikoliv trvale. Předběžné opatření […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE